SFS 2001:497 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

010497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialförsäkringslagen

(1999:799)

dels

att 3 kap. 1, 2, 4–6, 8, 12 och 13 §§ och 4 kap. 2 och 6 §§ skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 8 §, av följande ly-

delse.

3 kap.

1 §

Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som

anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som be-

slutas av de allmänna försäkringskassorna,

2. föräldrapenning på garantinivå,
3. sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning, samt
4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner

som beslutas av de allmänna försäkringskassorna.

2 §

Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi-

kappade,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersättning,
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
9. lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
11. lagen (1998:702) om garantipension,
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, och
13. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn i fråga om

– garantipension till omställningspension och änkepension,

1

Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257.

SFS 2001:497

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

3*

SFS 2001:490–515

background image

2

SFS 2001:497

– efterlevandestöd till barn, och
– pension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 samma lag eller enligt 4 § an-

dra stycket 2 eller 6 § tredje stycket 2 lagen (2000:462) om införande av la-
gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, beräknad i för-
hållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i
Sverige.

4 §

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner enligt la-

gen (1962:381) om allmän försäkring:

1. sjukpenning och havandeskapspenning,
2. föräldrapenning över garantinivå och tillfällig föräldrapenning,
3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning, samt

4. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om

förmåner som beslutas av de allmänna försäkringskassorna.

5 §

Den som arbetar i Sverige omfattas även av

1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och
4. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

i fråga om inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension med un-
dantag av sådan pension som avses i 2 § 13.

6 §

För arbetstagare gäller försäkringen enligt 4 och 5 §§ från och med den

första dagen av anställningstiden. För andra gäller försäkringen dock från
och med den dag då arbetet har påbörjats.

Försäkringen upphör att gälla tre månader, eller för sådana förmåner som

anges i 4 § 3 ett år, efter den dag då arbetet har upphört av någon annan an-
ledning än ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehåll (

efter-

skyddstid

). Försäkringen upphör tidigare än som nu sagts om den enskilde

påbörjat arbete i ett annat land och omfattas av motsvarande försäkring i det
landet eller om det finns andra särskilda skäl.

8 §

Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som avses i 5 § 1, 3

och 4 skall gälla när rätten till en förmån enligt de lagar som anges där kan
härledas från ett arbete i Sverige. Detsamma gäller försäkringen för föräldra-
penning över garantinivå enligt 4 § 2.

Försäkringen för pensioner enligt första stycket skall också gälla i det fall

rätten till förmånen kan härledas från sådan ersättning som anges i 12 och
13 §§.

12 §

En person som uppbär inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomst-

relaterad aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
är försäkrad för inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension beräknad på denna ersättning.

background image

3

SFS 2001:497

13 §

2

Den som uppbär någon av följande förmåner är försäkrad för in-

komstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension, inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivi-
tetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och inkomstre-
laterad efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn:

1. vårdbidrag, som inte enbart avser merkostnader, enligt 8 § lagen

(1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,

2. dagpenning från arbetslöshetskassa,
3. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
4. utbildningsbidrag för doktorander,
6. särskilt utbildningsbidrag,
7. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

8.

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, eller

9. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229)

skall tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst.

4 kap.

2 §

Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex må-

nader.

När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1 tillämpas

särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands.

Förmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 6, 11 och 13 utges så länge den för-

säkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap.

6 §

Förmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 samt 5 § 1, 3 och 4

utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge rätten till förmånen
består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning över garantinivå enligt
3 kap. 4 § 2,

1. om barnet är bosatt i Sverige, eller
2. om försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband med

adoption.

8 §

Beträffande efterlevandeförmåner skall vad som sägs i detta kapitel om

försäkrad gälla den försäkrades efterlevande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne

Jenryd

(Socialdepartementet)

2

Senaste lydelse 2000:1403.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.