SFS 2004:544 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

040544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 §, 12 kap. 2 och 3 §§ samt

14 kap. 3–5 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha
följande lydelse.

9 kap.

2 §

2 Pensionsspararen har rätt att på begäran få ut sin premiepension i form

av en livränta med garanterade belopp. Den finansiella risken för de till-
gångar som motsvarar tillgodohavandet på pensionsspararens premiepen-
sionskonto övergår då på Premiepensionsmyndigheten. Pensionen skall be-
stämmas med utgångspunkt i tillgångarnas värde vid inlösen av innehavet.
Inlösen skall ske snarast efter det att begäran kom in till myndigheten, dock
tidigast månaden före den då livräntan första gången skall betalas ut.

En övergång till livränta får göras tidigast när pensionsspararen börjar ta

ut premiepension. En övergång som begärs senare får verkan tidigast från
och med månaden efter den då begäran kom in till Premiepensionsmyndig-
heten.

När Premiepensionsmyndigheten har påbörjat inlösen av pensionsspara-

rens innehav, kan begäran inte återkallas. Övergången måste avse hela till-
godohavandet på premiepensionskontot och gäller även för medel som se-
nare tillförs kontot.

12 kap.

2 §

3 Ålderspension skall utges från och med den månad som anges i ansö-

kan, dock tidigast från och med den månad ansökan kom in till den allmänna
försäkringskassan.

Har den pensionsberättigade uppburit sjukersättning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterlevandepension enligt
lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn omedelbart före 65 års ålder får inkomst- och
tilläggspension beviljas för högst tre månader före ansökningsmånaden,

1 Prop. 2003/04:91, bet. 2003/04:SfU17, rskr. 2003/04:252.

2 Senaste lydelse 1999:390.

3 Senaste lydelse 2003:301.

SFS 2004:544

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

4 SFS 2004:518–558

background image

2

SFS 2004:544

dock tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyllde
65 år.

3 § Vad som föreskrivs i 1 § första stycket och 2 § första stycket gäller
också i fråga om ökat uttag av ålderspension enligt denna lag. Ökat uttag av
premiepension kan dock tidigast göras från och med månaden efter den då
ansökan kom in till den allmänna försäkringskassan.

Återkallelse eller minskning av uttag av ålderspension enligt denna lag får

göras genom skriftlig anmälan till den allmänna försäkringskassan. Änd-
ringen skall göras från och med den månad som anges i anmälan, dock tidi-
gast från och med månaden efter den månad då anmälan kom in till den all-
männa försäkringskassan.

14 kap.

3 §

4 Om ett beslut innebär att fastställd pensionsrätt för premiepension har

höjts, skall Premiepensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar det
uppräknade beloppet enligt 2 § till fonder på det sätt som anges i 8 kap. 4 §
tredje stycket. Om pensionsspararen har börjat ta ut premiepension i form av
livränta enligt 9 kap. 2 §, skall beloppet i stället föras över till Premie-
pensionsmyndighetens livränteverksamhet.

4 §

5 Om ett beslut innebär att fastställd pensionsrätt för premiepension har

sänkts, skall Premiepensionsmyndigheten ta ut medel som motsvarar det
uppräknade beloppet enligt 2 § från den eller de fonder i vilka medel har pla-
cerats för pensionsspararens räkning. Fonderna skall tas i anspråk i förhål-
lande till värdet av innehavet i varje fond. Har pensionsspararen tagit ut pre-
miepension i form av livränta enligt 9 kap. 2 §, skall beloppet i stället betalas
av Premiepensionsmyndigheten med omräkning av fastställda livräntebe-
lopp.

Om beloppet inte täcks av tillgodohavandet på pensionsspararens premie-

pensionskonto, skall det resterande beloppet redovisas som ett underskott på
kontot. Om det senare fastställs ny pensionsrätt för spararen, skall under-
skottet täckas innan medel förs över till förvaltning enligt 8 kap. 2 §.

5 §

6 Om premiepension har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,

skall Premiepensionsmyndigheten besluta om återbetalning av pension, om
den som uppburit pensionen

1. orsakat detta genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att full-

göra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller

2. insett eller skäligen borde ha insett att pensionen lämnades felaktigt el-

ler med ett för högt belopp.

Premiepensionsmyndigheten skall dock besluta om återbetalning bara om

felet belastar övriga pensionssparare eller kan innebära en avsevärd påver-
kan på framtida utbetalningar av pension till pensionsspararen.

4 Senaste lydelse 2002:50.

5 Senaste lydelse 2002:50. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 1999:390.

background image

3

SFS 2004:544

Det felaktigt utbetalda beloppet skall vid återkrav ökas med basränta en-

ligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) från utbetalningsdagen till
och med dagen för Premiepensionsmyndighetens beslut om återkrav.

Om det finns särskilda skäl får Premiepensionsmyndigheten helt eller del-

vis efterge krav på återbetalning.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § och 14 kap. 3–5 §§ den

1 juli 2004, och i övrigt den 1 januari 2005.

2. De nya bestämmelserna i 14 kap. 5 § tillämpas även för pension som

har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.