SFS 2000:774 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

000774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-

män försäkring

2

dels

att 5 kap. 12 och 13 §§, 6 kap., 9 kap., 12 kap., 15 kap., 19 kap. 4 §

samt punkt 1 i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:127) om ändring i
nämnda lag skall upphöra att gälla,

dels

att 4 kap. 11 b §, 5 kap. 3 och 15 §§, 7 kap. 3 a och 4 §§, 8 kap. 9 §,

10 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 2–4 §§, 14 kap. 1, 3, 6 och 8 §§, 16 kap. 2, 4, 5, 8
och 9 §§, 17 kap. 2 §, 18 kap. 17 §, 19 kap. 3 § och 20 kap. 2 § samt punkt 8
i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

4 kap.

11 b §

3

För vård- eller tillsynsbehov som grundat rätt till vårdbidrag enligt

lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag utges inte tillfällig
föräldrapenning.

5 kap.

3 §

4

Folkpension enligt 1 § a beräknas i förhållande till det antal år för

vilka den pensionsberättigade eller, när fråga är om efterlevandepension,
den avlidne vid tilläggspensionens beräkning tillgodoräknats pensions-
poäng.

1

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

Senaste lydelse av
5 kap. 12 § 1992:1277

9 kap. 5 § 1997:1314

5 kap. 13 § 1998:704

9 kap. 6 § 1994:310

6 kap. 1 § 1997:1312

12 kap. 1 § 1997:1315

6 kap. 2 § 1995:508

12 kap. 2 § 1997:485

6 kap. 3 § 1998:677

12 kap. 3 § 1998:677

6 kap. 4 § 1992:1702

12 kap. 4 § 1992:1702

9 kap. 2 § 1978:216

15 kap. 1 § 1998:285

9 kap. 3 § 1990:776

15 kap. 1 a § 1979:127

9 kap. 4 § 1999:596

15 kap. 2 § 1998:677

9 kap. 4 a § 1992:275

19 kap. 4 § 1998:677

9 kap. 4 b § 1994:605

punkt 1 1994:746.

3

Senaste lydelse 1995:1478.

4

Senaste lydelse 1998:704.

SFS 2000:774

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:774

Har pensionspoäng tillgodoräknats för minst 30 år, utges folkpension med

oavkortat belopp. I annat fall utges folkpension med så stor andel därav som
svarar mot förhållandet mellan det antal år för vilka pensionpoäng tillgodo-
räknats och talet 30.

Om rätt till tilläggspension inte föreligger krävs att antalet år för vilka

pensionspoäng tillgodoräknats och därmed likställda år uppgår till minst tre.

15 §

5

Vid beräkning av pension som enligt reglerna i detta kapitel skall ut-

ges med viss andel av en oavkortad pension beräknas först en oavkortad
pension med tillämpning av reglerna i 7 och 8 kap. och 17 kap. 2 §. Det så-
lunda beräknade pensionsbeloppet sätts sedan ned till den andel med vilken
pensionen skall utges.

7 kap.

3 a §

6

En försäkrad som uppbär hel ålderspension i form av inkomstpen-

sion eller tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension har inte rätt till förtidspension. Om en försäkrad uppbär tre fjär-
dedels, halv eller en fjärdedels ålderspension i form av inkomstpension eller
tilläggspension enligt nämnda lag har han eller hon inte rätt till högre för-
tidspension än en fjärdedel, halv respektive tre fjärdedelar av sådan pension.

4 §

7

Hel förtidspension utgör, om inte annat följer av vad i andra stycket

sägs, för år räknat 90 procent av basbeloppet eller, för gift försäkrad,
72,5 procent av basbeloppet.

Om förtidspension utges för tid efter det att ålderspension med stöd av

12 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension upphört att
utges, skall förtidspensionen minskas med motsvarande tillämpning av
6 kap. 3 och 4 §§ denna lag i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2001.

8 kap.

9 §

8

Särskild efterlevandepension utges inte med anledning av sådan ned-

sättning av förvärvsmöjligheten för vilken den efterlevande är berättigad till
sjukpenning eller egenlivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeför-
säkring eller motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller
på grund av regeringens förordnande.

Om den efterlevande uppbär omställningspension enligt denna lag eller

ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
utges inte särskild efterlevandepension.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket gäller även i fråga om särskild efterle-

vandepension.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även beträffande

motsvarande förmån som utges till den efterlevande på grundval av utländsk
lagstiftning.

5

Senaste lydelse 1992:1277.

6

Senaste lydelse 1992:1702.

7

Senaste lydelse 1995:508.

8

Senaste lydelse 1992:1277.

background image

3

SFS 2000:774

10 kap.

1 §

9

Gift pensionsberättigad, som stadigvarande lever åtskild från sin

make, skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, vid tillämpningen av
7 kap. likställas med ogift pensionsberättigad.

Med gift pensionsberättigad likställes vid tillämpning av nämnda kapitel

pensionsberättigad, som stadigvarande sammanbor med annan, med vilken
den pensionsberättigade varit gift eller har eller har haft barn.

2 §

10

Därest pensionsberättigad under hel månad är intagen i kriminal-

vårdsanstalt eller är häktad eller eljest är på statens bekostnad intagen i an-
stalt eller ock tillfälligt vistas utom anstalten, må av hans å månaden belö-
pande folkpension ej utgå högre belopp än regeringen bestämmer.

Allmän försäkringskassa må medgiva nära anhörig, vilken för sitt uppe-

hälle är beroende av den pensionsberättigade, rätt att helt eller delvis upp-
bära sådan del av folkpension, som enligt vad i första stycket sägs icke skall
utgivas.

Om ett barn under en hel månad på statens bekostnad erhåller vård på an-

stalt eller annars kost och bostad, får barnpension inte utges för den måna-
den. Sådan förmån får dock utges för tid då barnet är inackorderat vid same-
skola.

I fråga om elev i specialskola utges pensionsförmån utan hinder av be-

stämmelserna i första och tredje styckena för tid då eleven vistas utom sko-
lan. För sådan tid har bestämmelserna om vårdbidrag i 16 § andra stycket la-
gen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag motsvarande till-
lämpning.

13 kap.

2 §

11

Har pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för minst två år av

de fyra år som närmast föregått det år då pensionsfallet inträffar, skall för-
tidspension utges med tillämpning av bestämmelserna i andra stycket. Här-
vid gäller inte bestämmelsen i 20 kap. 2 § första stycket. Bestämmelserna i
andra stycket skall även tillämpas då vid tidpunkten för pensionsfallet den
försäkrades sjukpenninggrundande inkomst eller den inkomst som då skulle
ha utgjort hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst om försäkrings-
kassan hade känt till samtliga förhållanden, uppgår till lägst ett belopp som
motsvarar det vid årets ingång gällande prisbasbeloppet.

Hel förtidspension motsvarar den tilläggspension i form av ålderspension,

som skulle tillkomma den försäkrade, om sådan pension skulle börja utges
från och med den månad när han eller hon fyller 65 år. Härvid skall ålders-
pensionen beräknas enligt 12 kap. i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001
och under antagande att den försäkrade för varje år från och med det då för-
tidspensionen börjar utges till och med det då han eller hon uppnår 64 års
ålder tillgodoräknats pensionspoäng motsvarande medeltalet av de pensions-
poängtal, vilka tillgodoräknats honom eller henne under de fyra år som när-
mast föregått det år då pensionsfallet inträffade eller, om pensionen därige-

9

Senaste lydelse 1976:167.

10

Senaste lydelse 1988:881.

11

Senaste lydelse 1998:677.

2 SFS 2000:762–812

background image

4

SFS 2000:774

nom blir större, under samtliga år från och med det då han eller hon fyllt
16 år till och med det som närmast föregått pensionsfallet. Vid beräkningen
av nämnda medeltal bortses från de år intill ett antal av hälften, för vilka
pensionspoäng ej tillgodoräknats den försäkrade eller för vilka poängtalet är
lägst.

Pension enligt denna paragraf får ej utges, om den försäkrade vid 65 års

ålder inte skulle kunnat bli berättigad till ålderspension enligt 12 kap. i ka-
pitlets lydelse före den 1 januari 2001.

3 §

12

Kan den försäkrade inte få förtidspension enligt 2 § men skulle ha va-

rit berättigad till tilläggspension i form av ålderspension om han eller hon
uppnått 65 års ålder det år då pensionsfallet inträffar, skall hel förtidspension
utges med ett belopp som motsvarar vad den försäkrade i sådant fall skulle
ha fått i ålderspension, beräknad enligt 12 kap. 2 § första stycket i styckets
lydelse före den 1 januari 2001 och 12 kap. 2 § andra stycket i styckets ly-
delse före den 1 januari 1998.

4 §

13

Om förtidspension utges för tid efter det att ålderspension med stöd

av 12 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension upphört
att utges, skall förtidspensionen minskas med motsvarande tillämpning av
12 kap. 3 och 4 §§ denna lag i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2001.

Vid beräkning av förtidspension skall hänsyn inte tas till pensionspoäng

som enligt 11 kap. 6 § första och tredje styckena, i dessa lagrums lydelse
före den 1 januari 1999, eller 4 kap. 1 § lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension tillgodoräknats den försäkrade för tid då förtidspension
enligt denna lag utgått med anledning av samma inkomstförlust. Vårdår som
enligt 11 kap. 6 a §, i detta lagrums lydelse före den 1 januari 1999, eller
4 kap. 1 § lagen om inkomstgrundad ålderspension tillgodoräknats en för-
säkrad som under året uppburit förtidspension enligt denna lag får inte åbe-
ropas för höjning av förtidspensionen.

14 kap.

1 §

14

Har en försäkrad avlidit och var han vid sitt frånfälle berättigad till

tilläggspension i form av förtidspension eller skulle han, om fall som avses i
13 kap. 1 § varit för handen vid tidpunkten för dödsfallet, ha varit berättigad
till förtidspension, har hans efterlevande rätt till tilläggspension i form av ef-
terlevandepension enligt vad som anges i detta kapitel.

Efterlevandepension utges i form av barnpension till den försäkrades ef-

terlevande barn och i form av omställningspension och särskild efterlevan-
depension till den försäkrades efterlevande make.

Med efterlevande make likställs i fråga om rätt till omställningspension

och särskild efterlevandepension den som, utan att vara gift, stadigvarande
sammanbodde med en icke gift försäkrad vid dennes död och som tidigare
har varit gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med den för-
säkrade.

12

Senaste lydelse 1997:1040.

13

Senaste lydelse 1998:677.

14

Senaste lydelse 1988:881.

background image

5

SFS 2000:774

3 §

15

Barnpension för ett barn utgör för år räknat, 30 procent av hel förtids-

pension beräknad enligt 13 kap. 2 och 3 §§, som den försäkrade var berätti-
gad till eller skulle ha erhållit om rätt till sådan pension hade inträtt vid tid-
punkten för dödsfallet. Är flera barn berättigade till barnpension efter den
försäkrade, ökas det nämnda procenttalet med 20 för varje barn utöver det
första. Det sammanlagda barnpensionsbeloppet fördelas därvid lika mellan
barnen.

6 §

16

Omställningspension liksom hel särskild efterlevandepension utgör

för år räknat, om det efter den försäkrade finns barn som enligt 2 § har rätt
till pension efter honom, 20 och i annat fall 40 procent av den förtidspension
som anges i 3 §.

8 §

17

Om efterlevandepensionerna efter en försäkrad sammantagna översti-

ger den förtidspension som avses i 3 §, sätts efterlevandepensionerna ned
proportionellt så att de tillsammans motsvarar denna förtidspension.

16 kap.

2 §

18

Som villkor för rätt till förtidspension får anges att den försäkrade

skall under högst 30 dagar vara intagen på visst sjukhus, vistas på vårdinrätt-
ning för försäkringsmedicinsk utredning eller underkasta sig undersökning
av viss läkare. Motsvarande gäller i fråga om särskild efterlevandepension.
För kostnader som uppstår med anledning av ett sådant villkor skall ersätt-
ning lämnas i enlighet med vad regeringen förordnar.

I fråga om rätt till förtidspension gäller även vissa bestämmelser om ut-

redning i 7 kap. 3 b §.

4 §

19

Pension skall betalas ut månadsvis. Om årspensionen uppgår till

högst 2 400 kronor skall dock, om det inte finns särskilda skäl, utbetalning
ske i efterskott en eller två gånger per år. Efter överenskommelse med den
pensionsberättigade får utbetalning även i annat fall ske en eller två gånger
per år.

Vid beräkning av pensionsbelopp för månad skall den årspension, som

beräkningen grundar sig på, avrundas till närmaste hela krontal som är jämnt
delbart med tolv. Är årspensionsbeloppet lägre än tolv kronor, bortfaller
pensionen för den månad som beräkningen avser. Vid tillämpning av vad nu
sagts skall samtliga den pensionsberättigade tillkommande pensionsförmå-
ner anses som en pension. Avrundning skall i första hand göras på folkpen-
sion enligt 7 eller 8 kap.

5 §

20

Förtidspension utges från och med den månad då rätt till pensionen

inträtt. I fall som avses i 1 § andra stycket utges dock förtidspension från och
med månaden näst efter den då beslutet om pension meddelats.

15

Senaste lydelse 1997:1040.

16

Senaste lydelse 1988:881.

17

Senaste lydelse 1988:881.

18

Senaste lydelse 1999:377.

19

Senaste lydelse 1997:1312.

20

Senaste lydelse 1998:677. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

6

SFS 2000:774

Efterlevandepension utges från och med den månad då den försäkrade

avlidit eller, om han eller hon vid sin död uppbar förtidspension eller ålders-
pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, från och
med månaden näst efter den då dödsfallet inträffat.

Inträder rätt till efterlevandepension vid annan tidpunkt än som avses i an-

dra stycket, skall pensionen betalas ut för tid från och med den månad då
rätten inträtt.

Pension får inte betalas ut för längre tid tillbaka än tre månader eller i

fråga om barnpension, två år före ansökningsmånaden.

Det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om barnpension

enligt 14 kap. 2 § skall minskas med vad som utbetalats i omställningspen-
sion enligt 14 kap. 4 § eller särskild efterlevandepension enligt 14 kap. 5 §
för den tid som barnpensionsbeloppet avser utöver vad som skulle ha utgetts
om beslutet om barnpension förelegat vid utbetalningen av omställningspen-
sionen eller den särskilda efterlevandepensionen.

8 §

21

Den som uppbär förtidspension enligt 7 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § är

skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till allmän försäkringskassa om
han eller hon börjar förvärvsarbeta, börjar förvärvsarbeta i större omfattning
än tidigare, fortsätter att förvärvsarbeta efter tid som avses i 15–17 §§ eller
om hans eller hennes arbetsförmåga väsentligt förbättras utan att han eller
hon börjar förvärvsarbeta, börjar förvärvsarbeta i större utsträckning än tidi-
gare eller fortsätter att förvärvsarbeta efter tid som avses i 15–17 §§. Mot-
svarande skall gälla den som uppbär efterlevandepension, om förhållandena
ändras så att rätten till pensionen påverkas. Är den försäkrade omyndig, åvi-
lar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den försäkrade har en god
man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet
att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget.

Underlåts anmälan som avses i första stycket utan giltigt skäl, får pensio-

nen dras in för viss tid eller tills vidare.

9 §

22

Pension utges, om inte något annat är särskilt föreskrivet, till och med

den månad då den pensionsberättigade avlidit eller rätten till förmånen an-
nars upphört. Omställningspension och särskild efterlevandepension utges
längst till och med månaden före den då den efterlevande fyller 65 år.

17 kap.

2 §

23

Äger pensionsberättigad rätt till livränta på grund av obligatorisk för-

säkring jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, lagen om försäk-
ring för vissa yrkessjukdomar eller lagen om yrkesskadeförsäkring eller äger
han jämlikt annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens för-
ordnande rätt till livränta, som bestämmes av eller utbetalas från Riksförsäk-
ringsverket, minskas honom eljest tillkommande pension enligt vad nedan
stadgas. Motsvarande skall äga tillämpning i fall då livränta utgår enligt ut-
ländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. Medför skada, för vilken liv-

21

Senaste lydelse 1999:1363.

22

Senaste lydelse 1988:881.

23

Senaste lydelse 1988:881.

background image

7

SFS 2000:774

ränta börjat utgivas, återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall
det anses som om livränta utginge under sjukdomstiden. Har livränta eller
del därav eller livränta för viss tid utbytts mot ett engångsbelopp, skall anses
som om livränta utginge eller den utgående livräntan vore förhöjd med be-
lopp som enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna sva-
rar mot engångsbeloppet.

Folkpension och tilläggspension i form av förtidspension minskas med

tre fjärdedelar av den livränta som den pensionsberättigade för samma tid
har rätt till såsom skadad. Avdrag på annan förtidspension än hel sådan får
dock göras endast om skadan inträffat före den tidpunkt från vilken pensio-
nen utges. Avdrag på tilläggspension får göras endast om den pensionsberät-
tigade kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år vid den tid-
punkt då skadan inträffat.

Folkpension och tilläggspension i form av efterlevandepension minskas

med tre fjärdedelar av den livränta som den pensionsberättigade för samma
tid har rätt till såsom efterlevande. Avdrag på tilläggspension får dock göras
endast om den avlidne kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett
år vid den tidpunkt då skadan inträffat.

Minskning enligt denna paragraf skall i första hand göras på tilläggspen-

sion. Utan hinder av vad som föreskrivs i paragrafen skall folkpension i
form av förtidspension eller barnpension alltid utges med minst en fjärdedel
av det belopp som annars skulle ha utgetts.

I fråga om samordning av pension med livränta som utgår enligt eller el-

jest bestämmes med tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring föreskrives i 4 kap. 4 § och 6 kap. 1 § sagda lag.

18 kap.

17 §

24

En socialförsäkringsnämnd skall avgöra ärenden om rätt till förtids-

pension och särskild efterlevandepension, dock inte när det gäller förutsätt-
ningarna för rätt till pension enligt 5 kap.

Socialförsäkringsnämnden skall även avgöra ärenden om vilandeförkla-

ring av förtidspension enligt 16 kap. när det samtidigt med pensionen utgetts
sådan livränta som samordnats med pensionen enligt 6 kap. 1 § lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Socialförsäkringsnämnden skall dess-
utom avgöra ärenden om rätt till förmåner enligt vad som föreskrivs i andra
författningar.

Om ett ärende som avgjorts av en socialförsäkringsnämnd överklagas,

skall nämnden företräda den allmänna försäkringskassan om försäkringskas-
san skall föra det allmännas talan i målet. Nämnden får bemyndiga en tjäns-
teman vid försäkringskassan att företräda nämnden vid domstol.

19 kap.

3 §

25

Folkpensioneringen finansieras, förutom genom avgifter som avses i

1 §, med statsmedel, om ej annat särskilt föreskrivits. Särskilda folkpen-

24

Senaste lydelse 1999:1363.

25

Senaste lydelse 1997:945.

background image

8

SFS 2000:774

sionsförmåner i form av bostadstillägg och särskilt bostadstillägg till pensio-
närer finansieras dock endast med statsmedel.

20 kap.

2 §

26

Vid tillämpningen av denna lag skall, om inte annat sägs i lagen,

vårdår som tillgodoräknats enligt 11 kap. 6 a §, i detta lagrums lydelse före
den 1 januari 1999, eller 4 kap. 12 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension likställas med år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats.

Har någon med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn

i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte, skall vid tillämp-
ning av bestämmelserna i 8 och 14 kap. om rätt till barnpension barnet anses
som barn till denne. I sådana fall anses barnet bosatt i Sverige, om den bli-
vande adoptivföräldern var bosatt här i landet vid den tidpunkt då han eller
hon avled.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 2 a § andra stycket skall den

som lämnat uppgift om innehav av en F-skattsedel i en anbudshandling, en
faktura eller någon därmed jämförlig handling, som även innehåller uppgif-
ter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra
för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottaga-
rens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer anses
ha en sådan skattsedel. Uppgiften om innehav av en F-skattsedel gäller även
som sådant skriftligt åberopande av F-skattsedeln som avses i 3 kap. 2 a §
tredje stycket. Det som nu sagts gäller dock inte om den som betalar ut er-
sättningen känner till att uppgiften om innehav av en F-skattsedel är oriktig.
Bestämmelser om påföljd för den som lämnar oriktig uppgift finns i skatte-
brottslagen (1971:69).

8.

27

Om en kvinna, som avses i punkt 5 och är född under något av åren

1938–1944 samt har rätt till tilläggspension i form av änkepension enligt
äldre bestämmelser, för samma månad får tilläggspension i form av ålders-
pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, utges
änkepensionen endast i den mån den överstiger ålderspensionen. Ålderspen-
sionen beräknas därvid enligt 6 kap. sistnämnda lag, dock utan sådana till-
lägg och sådan minskning som avses i 2 § 2 samt 8 och 9 §§. Kvinnan har
dock alltid rätt till änkepension med sådant belopp att denna, tillsammans
med tilläggspensionen i form av ålderspension, motsvarar 50 procent av
summan av kvinnans tilläggspension i form av ålderspension och den till-
läggspension för mannen som avses i 14 kap. 3 § i dess äldre lydelse. Med
stöd av denna regel får emellertid inte utbetalas tilläggspension i form av än-
kepension med högre belopp än vad som följer av 14 kap. 3 § i dess äldre ly-
delse.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall, om kvinnan

uppskjuter uttaget av ålderspension till en senare tidpunkt än från och med
den månad då hon fyller 65 år, hänsyn tas till den tilläggspension i form av
ålderspension som skulle ha utgått om rätt därtill hade inträtt från och med

26

Senaste lydelse 1999:1051. Ändringen innebär att andra och tredje styckena upp-

hävs.

27

Senaste lydelse 1998:677.

background image

9

SFS 2000:774

nämnda månad. Vidare skall, då kvinnan gjort undantagande från försäk-
ringen för tilläggspension, hänsyn tas till den tilläggspension i form av ål-
derspension som skulle ha utgetts om undantagande inte skett. Motsvarande
skall gälla om bestämmelserna om tillgodoräknande av pensionspoäng vid
underlåten eller bristande avgiftsbetalning i 11 kap. 6 § första stycket, i detta
lagrums lydelse före den 1 januari 1999, eller 4 kap. 8 § andra stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har tillämpats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för pensionsförmåner som

avser tid före ikraftträdandet. För tid därefter till och med utgången av år
2002 skall 5 kap. 3 och 15 §§, 6 kap., 7 kap. 3 a och 4 §§, 8 kap. 9 §, 10 kap.
1 §, 12 kap., 13 kap. 4 §, 15 kap., 16 kap. 4 § och 5 § första, tredje–femte
styckena, 17 kap. 2 § samt punkt 8 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring i deras äldre lydelse
fortsätta att gälla för personer som är födda år 1937 eller tidigare. För dessa
personer skall även 5 kap. 13 § i dess lydelse före den 1 januari 1999 fort-
sätta att gälla.

3. Vid beräkning av tilläggspension i form av ålderspension för personer

som är födda år 1937 eller tidigare skall för tid från och med årsskiftet 2001/
2002 tilläggspensionen följsamhetsindexeras enligt bestämmelserna i 5 kap.
14 § och 6 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
samt 17 § lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ål-
derspension.

4. Vid tillämpning av 14 kap. skall, om den avlidne är född år 1937 eller

tidigare, bestämmelserna i 1, 3, 6 och 8 §§ i deras lydelse före den 1 januari
2001 samt punkterna 2 och 3 gälla för åren 2001 och 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd

(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.