SFS 2004:779 Lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

040779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:274) med anledning av
inrättande av Försäkringskassan;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:274) med an-

ledning av inrättande av Försäkringskassan

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, av följande ly-

delse.

2 §

Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i en socialförsäk-

ringsnämnd som före utgången av år 2004 har utsetts av en allmän försäk-
ringskassas styrelse skall ha samma funktion i en socialförsäkringsnämnd
vid Försäkringskassan under återstoden av sin mandattid, om inte annat föl-
jer av bestämmelserna i 18 kap. 32 och 34 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2005. Vad som där föreskrivs
om styrelsen skall i stället gälla försäkringsdelegation.

3 §

Ärenden som enligt lag eller annan författning eller enligt beslut av re-

geringen handläggs av Riksförsäkringsverket eller de allmänna försäkrings-
kassorna skall från och med den 1 januari 2005 handläggas av Försäkrings-
kassan.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har lämnats

till en allmän försäkringskassa, skall anses ha kommit in till Försäkringskas-
san den dag som den kom in till den allmänna försäkringskassan.

Beslut som har fattats av Riksförsäkringsverket eller en allmän försäk-

ringskassa före utgången av år 2004 gäller till den tidpunkt som anges i be-
slutet eller till dess Försäkringskassan med stöd av lag eller annan författ-
ning beslutar annat.

4 §

Staten övertar den 1 januari 2005 de allmänna försäkringskassornas

fasta egendom, penningmedel, rättigheter och andra tillgångar. Staten över-
tar samtidigt ansvaret för de allmänna försäkringskassornas förbindelser och
övriga åtaganden.

En stiftelse som vid utgången av år 2004 förvaltas av en allmän försäk-

ringskassa skall från och med den 1 januari 2005 förvaltas av Försäkrings-
kassan. En allmän försäkringskassas behörighet att utse en styrelseledamot i
en stiftelse skall övertas av Försäkringskassan.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:779

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:779

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Bestämmelserna i första stycket om statens övertagande av de allmänna

försäkringskassornas förbindelser och övriga åtaganden har inte tillämpning
på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.