SFS 1999:802 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

990802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension

dels

att 1 kap. 7 och 9 §§, 2 kap. 11 och 12 §§, 12 kap. 7 § och 15 kap.

18 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 och 10 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 4 §, 15 kap. 4 §

skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som

omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmel-
ser om förmåner vid utlandsvistelse och handläggning av ärenden, m.m.

2 kap.

2 §

För varje år som en person har varit försäkrad och har haft inkomster

här i landet som är pensionsgrundande, skall hans eller hennes pensions-
grundande inkomst fastställas. Detta gäller dock endast om summan av de
inkomster som är pensionsgrundande uppgått till minst 24 procent av det för
intjänandeåret gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Fastställande enligt första stycket skall inte göras för år före det år då den

försäkrade fyllt 16 år. För det år då den försäkrade har avlidit skall pensions-
grundande inkomst inte fastställas i annat fall än om överföring av pensions-
rätt för premiepension till den avlidnes make skall göras för det året. För den
som är född år 1937 eller tidigare skall pensionsgrundande inkomst inte hel-
ler fastställas för år efter det då den försäkrade har fyllt 64 år eller för tidi-
gare år under vilket han eller hon hela året har uppburit hel ålderspension en-
ligt denna lag eller enligt lagen om allmän försäkring.

10 §

Lön eller annan ersättning som den försäkrade har fått från en arbets-

givare som är bosatt utomlands eller är utländsk juridisk person och som
saknar fast driftställe i Sverige är pensionsgrundande som inkomst av annat

1

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.

SFS 1999:802

Utkom från trycket
den 16 november 1999

background image

2

SFS 1999:802

förvärvsarbete om arbetsgivaren och arbetstagaren har träffat överenskom-
melse om detta.

12 kap.

1 §

Ålderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansö-

kan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. En pensions-
berättigad som är född under något av åren 1938–1953 och som uppbär in-
komstpension utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan särskild an-
sökan, erhålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått
rätt till sistnämnda pension.

Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är bosatt

i Sverige inte tre månader före ingången av den månad då han eller hon fyl-
ler 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller tilläggspension, skall den all-
männa försäkringskassan utreda om den pensionsberättigade vill ta ut ål-
derspension. För den som månaden före den då han eller hon fyller 65 år har
uppburit förtidspension eller särskild efterlevandepension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall motsvarande gälla, om ansökan om
inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag inte har gjorts senast först-
nämnda månad.

13 kap.

4 §

Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 1 och 2 §§ skall

fattas av den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkrings-
lagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende den försäkrade.

Den försäkringskassa som avses i första stycket skall även handlägga an-

dra ärenden enligt denna lag än sådana som avses i 1 och 2 §§.

Ändring och omprövning av beslut enligt denna lag som har meddelats av

en allmän försäkringskassa skall göras av samma försäkringskassa.

15 kap.

4 §

2

Den försäkrade skall skriftligen underrättas om beslut enligt 2–4 kap.

senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Av underrättelsen skall framgå
hur man begär omprövning av beslutet. Sådan underrättelse behöver dock
inte sändas till den som inte är bosatt i Sverige och vars adress är okänd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om inkomstgrundad

ålderspension för tid före ikraftträdandet.

3. Om en förbindelse som anges i äldre bestämmelser i 2 kap. 11 och

12 §§ eller 15 kap. 18 § gäller vid ikraftträdandet skall pensionsgrundande
inkomst beräknas enligt äldre bestämmelser även för åren 2001–2005.

2

Senaste lydelse 1999:596.

background image

3

SFS 1999:802

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne

Jenryd

(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.