SFS 2004:784 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

040784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension

dels att 15 kap. 1 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4, 5 och 5 b §§, 2 kap. 5, 17 och 19 §§, 3 kap. 7 och 13–15 §§,

4 kap. 12 §, 12 kap. 1 och 9 §§, 13 kap. 4, 5, 9, 11, 12, 14–20 och 22 §§,
14 kap. 1, 1 a, och 7–9 §§, 15 kap. 6–11, 13, 15 och 20 §§ samt rubriken när-
mast före 13 kap. 19 § skall ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:206) i stället

för dess lydelse enligt lagen (2002:980) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 15 kap. 1 § skall sättas närmast före 15 kap.

2 § och lyda ”Tillsyn”,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 13 kap. 17 a och

22 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som

omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmel-
ser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan, m.m.

Om allmänt ombud hos Försäkringskassan finns särskilda bestämmelser.

5 §

3

Vissa beräkningar enligt denna lag skall göras med ledning av ett in-

komstindex. Detta index skall visa den relativa förändringen av genomsnittet
av de försäkrades årliga pensionsgrundande inkomster utan den begränsning
som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, efter avdrag för allmän pensionsavgift,
vilka har uppburits av dem som under inkomståret har fyllt minst 16 år och
högst 64 år.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år skall mot-

svara den beräknade årliga relativa förändringen av de inkomster som anges
i första stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet avser.
Vid beräkningen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det allmänna

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1999:802.

3 Senaste lydelse 2003:301.

SFS 2004:784

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:784

prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräk-
nas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med förändringen i det
allmänna prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det all-
männa prisläget i juni månad året närmast före det året.

Regeringen skall för varje år fastställa inkomstindexet efter det att det har

beräknats av Försäkringskassan. För år 1999 skall inkomstindexet vara lika
med 100,00.

5 b §

4

Avgiftsinkomsterna beräknas som

1. genomsnittet av inkomsterna det andra–fjärde året före det år balansta-

let avser, multiplicerat med

2. den beräknade årliga relativa förändringen av inkomsterna under det

andra–femte året före det år balanstalet avser. Vid beräkningen av den rela-
tiva förändringen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det all-
männa prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period
frånräknas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med föränd-
ringen i det allmänna prisläget i juni månad tre år före det år balanstalet av-
ser och det allmänna prisläget i juni månad året efter det förstnämnda året.

Omsättningstiden beräknas som medianen av omsättningstiden för det

tredje, fjärde och femte året före det år balanstalet avser.

Pensionsskulden beräknas för det andra året före det år balanstalet avser,

som summan av

1. pensionsbehållningar enligt 5 kap. 2 §,
2. det beräknade värdet av pensionsrätter för inkomstpension enligt 4 kap.

2–6 §§,

3. utbetalad pension för varje åldersgrupp i december månad multiplice-

rad med beräknat antal återstående utbetalningar av ett genomsnittligt pen-
sionsbelopp för samma åldersgrupp justerat med den räntefaktor som anges i
5 kap. 12 § andra stycket, och

4. det beräknade värdet av kommande utbetalningar av tilläggspension för

dem som inte påbörjat uttag av sådan pension.

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om be-

räkning av balanstal meddelas av regeringen. Beräkningarna skall göras av
Försäkringskassan.

2 kap.

5 §

5

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas vidare

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning eller särskild arbetsskadeersättning enligt
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning
som utgetts enligt annan författning eller på grund av regeringens förord-
nande, i den utsträckning ersättningen har trätt i stället för en försäkrads in-
komst som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4 Senaste lydelse 2002:315.

5 Senaste lydelse 2002:631.

background image

3

SFS 2004:784

4. ersättning som har utgetts enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbi-

drag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

11. utbildningsbidrag för doktorander,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15.

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver, samt

17. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 8 kap. lagen om allmän försäkring.

17 §

6

Om en ersättning som är pensionsgrundande eller för vilken det skall

beräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 § eller pensionspoäng
enligt 4 kap. 9 §, har betalats ut av Försäkringskassan eller en arbetslöshets-
kassa till en försäkrad och den försäkrade senare för samma månad har be-
viljats annan ersättning som är pensionsgrundande och samordnad med den
ersättning som betalats ut tidigare, är den senare beviljade ersättningen inte
pensionsgrundande till den del den avser tid före utbetalningsmånaden.

Beviljas vid samma tidpunkt inkomstrelaterad sjukersättning eller in-

komstrelaterad aktivitetsersättning enligt 8 kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring och livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,
skall det vid tillämpning av första stycket anses som om sjukersättningen el-
ler aktivitetsersättningen har betalats ut före livräntan.

19 §

7

Pensionsgrundande inkomst av anställning för vilken en försäkrad

inte är skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall
bestämmas med ledning av kontrolluppgift enligt lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

3 kap.

7 §

8

Om en pensionsgrundande ersättning har betalats ut av Försäkrings-

kassan eller en arbetslöshetskassa till en försäkrad och den försäkrade senare
för samma månad har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning som
är samordnad med den tidigare utbetalade ersättningen, skall pensionsgrun-
dande belopp med anledning av sjukersättningen eller aktivitetsersättningen

6 Senaste lydelse 2001:492.

7 Senaste lydelse 2001:1240.

8 Senaste lydelse 2001:492.

background image

4

SFS 2004:784

inte tillgodoräknas till den del denna ersättning avser tid före den månad då
den har betalats ut.

13 §

9

Om föräldrarna enligt 11 och 12 §§ var för sig kan tillgodoräknas ett

pensionsgrundande belopp enligt 10 § får de, genom anmälan till Försäk-
ringskassan, ange vem av dem som skall tillgodoräknas ett sådant belopp.

Görs inte anmälan enligt första stycket skall beloppet tillgodoräknas den

av föräldrarna som, för det år beloppet hänför sig till, har lägst pensionsun-
derlag enligt 4 kap. 2 §. Har ingen av föräldrarna något pensionsunderlag för
det året eller har de lika högt underlag, skall det pensionsgrundande beloppet
tillgodoräknas modern eller, om föräldrarna är av samma kön, den äldre av
dem.

Vid beräkning enligt andra stycket av pensionsunderlaget skall bortses

från pensionsgrundande belopp enligt 10 §. Vidare skall vid sådan beräkning
med pensionsgrundande inkomst likställas inkomster som avses i 18 §.

14 §

Om enligt 11 och 12 §§ endast en av föräldrarna för ett år kan tillgo-

doräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett barn, får denna
förälder, genom anmälan till Försäkringskassan, överlåta rätten att för det
året tillgodoräknas ett sådant belopp för det barnet till den andra föräldern
om det enda skälet till att den andra föräldern inte kan tillgodoräknas belop-
pet är att han eller hon inte har bott tillsammans med barnet under minst
halva året. Detta gäller dock endast om sistnämnda förälder

1. under året har bott tillsammans med barnet i inte obetydlig omfattning,

och

2. inte enligt 11 och 12 §§ själv för samma år kan tillgodoräknas ett pen-

sionsgrundande belopp enligt 10 § för ett annat barn.

15 §

En förälder som enligt 11 och 12 §§ för ett år ensam kan tillgodoräk-

nas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett barn får också, om den
andra föräldern har avlidit under det året eller tidigare, genom anmälan till
Försäkringskassan överlåta rätten att för det året tillgodoräknas ett sådant
belopp för det barnet till en annan försäkrad som föräldern under intjänande-
året var gift med eller hade gemensamt barn med och stadigvarande sam-
manbodde med.

Överlåtelse enligt första stycket får ske endast om den försäkrade till vil-

ken överlåtelse avses ske uppfyller de förutsättningar som anges i 12 § första
stycket 1, 3 och 5 och denne inte heller enligt 11 och 12 §§ för samma år
själv kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett an-
nat barn.

4 kap.

12 §

Vårdår skall efter ansökan hos Försäkringskassan tillgodoräknas en

förälder som är bosatt här i landet och som under större delen av ett kalen-
derår har vårdat ett barn som inte har fyllt tre år och som är bosatt här. För
samma barn och år får dock vårdår tillgodoräknas endast en förälder.

9 Senaste lydelse 2002:609.

background image

5

SFS 2004:784

Vid tillämpningen av första stycket skall med barn likställas fosterbarn

och med en förälder likställas den, med vilken en förälder är eller har varit
gift eller har eller har haft barn om de stadigvarande sammanbor.

12 kap.

1 §

10

Ålderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansö-

kan skall göras skriftligen hos Försäkringskassan. En pensionsberättigad
som är född under något av åren 1938–1953 och som uppbär inkomstpen-
sion utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan särskild ansökan, er-
hålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått rätt till
sistnämnda pension.

Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är bosatt

i Sverige inte tre månader före ingången av den månad då han eller hon fyl-
ler 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller tilläggspension, skall Försäk-
ringskassan utreda om den pensionsberättigade vill ta ut ålderspension. För
den som månaden före den då han eller hon fyller 65 år har uppburit sjuker-
sättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterle-
vandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall motsvarande gälla,
om ansökan om inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag inte har
gjorts senast förstnämnda månad.

9 §

11

För en pensionsberättigad som har rätt till livränta på grund av obli-

gatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i ar-
bete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt annan lag eller särskild
författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta,
som bestäms av eller betalas ut av Försäkringskassan, skall inkomstpensio-
nen och tilläggspensionen minskas enligt vad som sägs i andra stycket. Mot-
svarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yr-
kesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta
enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som
bestäms med tillämpning av nämnda lag. Medför skada för vilken livränta
har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall det
anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta eller del
därav eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid
beräkning enligt andra stycket anses som om livränta utges eller som om den
livränta som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet
enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna.

Summan av inkomstpension, tilläggspension och garantipension enligt la-

gen (1998:702) om garantipension skall minskas med tre fjärdedelar av varje
livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § la-
gen (1962:381) om allmän försäkring och som den pensionsberättigade upp-
bär som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantipensi-
onen och därefter på tilläggspensionen. Avdrag på inkomstpension och till-
läggspension enligt 6 kap. 2 § 1 får dock göras endast om den pensionsberät-

10 Senaste lydelse 2001:492.

11 Senaste lydelse 2002:206.

background image

6

SFS 2004:784

tigade kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan
inträffade.

Sammanlagd hel pension enligt denna lag skall dock aldrig, på grund av

bestämmelserna i denna paragraf, för månad räknat understiga 13 procent av
prisbasbeloppet för den som är ogift och 11,5 procent av prisbasbeloppet för
den som är gift. Härvid skall bestämmelserna i 6 kap. 17 § tillämpas på mot-
svarande sätt.

13 kap.

4 §

12

Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 1 och 2 §§ skall

fattas av Försäkringskassan.

5 §

13

Beslut enligt 3 och 4 kap. samt beslut om inkomst-, tilläggs- och pre-

miepension får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskas-
san när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvalt-
ningslagen (1986:223).

9 §

14

Ett beslut enligt denna lag skall omprövas om den som beslutet avser

begär det eller om det finns andra skäl. Omprövning skall dock inte göras av
beslut som meddelats enligt 11 eller 13 §.

Ett beslut om pensionsgrundande inkomst eller andra pensionsgrundande

belopp får omprövas på begäran av den enskilde bara i samband med att be-
slutet om pensionsrätt eller pensionspoäng omprövas. Ett beslut om pen-
sionsgrundande inkomst eller andra pensionsgrundande belopp får dock om-
prövas även om inte pensionsrätt eller pensionspoäng påverkas, om det är av
betydelse för den enskilde. Härvid skall samma bestämmelser gälla som för
omprövning av beslut om pensionsrätt och vad som då sägs om Försäkrings-
kassan skall, när det gäller omprövning av beslut om pensionsgrundande in-
komst, i stället avse Skatteverket.

Om, vid omprövning av ett beslut om pensionsrätt eller pensionspoäng,

prövning skall göras av den pensionsgrundande inkomst som legat till grund
för beslutet, skall Försäkringskassan överlämna ärendet i den delen till Skat-
teverket för omprövning av beslutet om denna inkomst.

11 §

Den som vill begära omprövning enligt 9 eller 10 § skall göra detta

skriftligen. Begäran om omprövning av ett beslut enligt 4 kap. skall ha kom-
mit in till Försäkringskassan före utgången av året efter det fastställelseår
som beslutet avser. I fråga om annat beslut skall begäran om omprövning ha
kommit in inom två månader från det att den som begär omprövningen fick
del av beslutet.

Gör den som begär omprövning sannolikt att han eller hon inte inom två

månader före utgången av den tid som anges i första stycket andra meningen
har fått kännedom om ett beslut eller annan handling med uppgift om vad
som har beslutats, skall begäran om omprövning i stället ha kommit in inom

12 Senaste lydelse 1999:802. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena
upphävs.

13 Senaste lydelse 2002:206. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14 Senaste lydelse 2003:725.

background image

7

SFS 2004:784

två månader från den dag då den som begär omprövningen fick sådan känne-
dom.

12 §

15

Om en begäran om omprövning har kommit in till Premiepensions-

myndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan eller en allmän förvaltnings-
domstol, som inte har fattat det överklagade beslutet, skall begäran om om-
prövning sändas till den som har meddelat beslutet. Har begäran kommit in
till Premiepensionsmyndigheten, Skatteverket eller Försäkringskassan inom
den tid som anges i 11 §, skall den anses som inkommen i rätt tid.

14 §

16

Ett beslut om pensionsgrundande inkomst skall omprövas av Skatte-

verket om Försäkringskassan enligt 9 § tredje stycket har överlämnat ett
ärende för omprövning.

15 §

Har omprövning begärts av ett beslut och överklagar det allmänna

ombudet samma beslut, skall beslutet inte omprövas utan ärendet i stället
överlämnas till allmän förvaltningsdomstol. Den enskildes begäran om om-
prövning skall då anses som ett överklagande.

16 §

17

En fråga enligt denna lag som redan har avgjorts av en allmän för-

valtningsdomstol får inte omprövas av Skatteverket, Försäkringskassan eller
Premiepensionsmyndigheten.

17 §

18

Ett beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol av den som beslutet avser eller, om denne har avlidit, av annan som
är berörd av beslutet samt av det allmänna ombudet. En enskild får dock en-
dast överklaga sådana beslut som har tillkommit genom omprövning. Även
beslut som innebär att en begäran om omprövning har avvisats får överkla-
gas av den enskilde. En enskilds överklagande av ett annat beslut skall anses
som en begäran om omprövning. Det allmänna ombudet får överklaga en-
dast beslut som har fattats av Försäkringskassan.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

gäller inte avvisningsbeslut enligt denna lag som har meddelats av Försäk-
ringskassan, Skatteverket eller Premiepensionsmyndigheten.

17 a §

Ett beslut som rör en person som är bosatt i Sverige överklagas till

den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun när be-
slutet fattades. Beslut i övriga fall överklagas till den länsrätt inom vars
domkrets det första beslutet i saken fattades.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var

folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den
som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av
det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 november
föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska per-
sonen först var bosatt eller stadigvarande vistades.

15 Senaste lydelse 2003:725. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

16 Senaste lydelse 2003:725.

17 Senaste lydelse 2003:725.

18 Senaste lydelse 2003:725.

background image

8

SFS 2004:784

18 §

Ett överklagande från en enskild skall ha kommit in till den myndig-

het som gjort omprövningen inom två månader från den dag då klaganden
fick del av beslutet om omprövning eller avvisning.

Bestämmelserna i 12 § om begäran om omprövning skall tillämpas i fråga

om överklagande av en enskild.

Överklagande av det allmänna ombudet

19 §

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. skall

överklagandet ha kommit in före utgången av året efter fastställelseåret. Om
beslutet har meddelats efter den 31 oktober året efter det fastställelseår som
beslutet avser, får överklagandet dock komma in inom två månader från den
dag då det överklagade beslutet meddelades.

Överklagar det allmänna ombudet ett annat beslut som meddelats enligt

denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag
då beslutet meddelades.

För överklagande enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna i

12 § första stycket.

20 §

Om en enskild överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut en-

ligt denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den
dag då den enskilde fick del av det överklagade beslutet.

Om det allmänna ombudet, Premiepensionsmyndigheten eller Försäk-

ringskassan överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut enligt denna
lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då be-
slutet meddelades.

22 §

19

Bestämmelsen i 7

a

§ första stycket förvaltningsprocesslagen

(1971:291) om förvaltningsmyndighets partsställning gäller inte i fråga om
mål enligt 2–4 kap. Om en enskild överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. hos
en allmän förvaltningsdomstol, bestämmer dock Försäkringskassan om den
skall vara part i målet. Om en enskild klagar till kammarrätten och Försäk-
ringskassan har varit motpart i länsrätten, är Försäkringskassan alltid mot-
part i kammarrätten. Även om Försäkringskassan har bestämt att inte vara
part, får domstolen förelägga Försäkringskassan att svara i målet. Försäk-
ringskassan får överklaga ett avgörande av en allmän förvaltningsdomstol
även om Försäkringskassan inte har varit part där.

22 a §

Det allmänna ombudet får överklaga ett avgörande av en allmän

förvaltningsdomstol endast om ombudet har varit part i målet där. Försäk-
ringskassan får inte överklaga ett avgörande av allmän förvaltningsdomstol
som kan överklagas av det allmänna ombudet.

14 kap.

1 §

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av inkomst- eller till-

läggspension, om den som uppburit pensionen genom att lämna oriktiga
uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmäl-

19 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

background image

9

SFS 2004:784

ningsskyldighet har orsakat att pensionen har lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp. Detsamma gäller om inkomst- eller tilläggspension i annat
fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit
pensionen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

Har inkomst- eller tilläggspension betalats ut och minskas därefter pen-

sionsrätt eller pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgifts-
betalning, skall Försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket
utbetald pension.

Den som uppburit för mycket inkomst- eller tilläggspension enligt denna

lag är skyldig att betala tillbaka utbetald sådan pension endast om beslut om
återbetalning har meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns
särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbe-
talning.

1 a §

20

Om en tjänsteman enligt 2 § lagen (2002:125) om överföring av

värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har
överfört värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till till-
läggspension till gemenskaperna och om den fastställda pensionsrätten för
inkomstpension eller fastställda pensionspoäng för den personen därefter har
sänkts, skall Försäkringskassan återkräva av honom eller henne vad som har
överförts för mycket.

Återkrav skall ske om sänkningen beror på att den pensionsgrundande in-

komsten av annat förvärvsarbete har sänkts eller på att pensionsrätt eller
pensionspoäng inte borde ha tillgodoräknats till följd av bestämmelserna i
4 kap. 4 eller 8 § om bristande eller underlåten avgiftsbetalning. I andra fall
skall beloppet återkrävas endast om den som överfört värdet av pensionsrätt-
tigheter genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att full-
göra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionsrätt el-
ler pensionspoäng har fastställts felaktigt eller med ett för högt belopp. Om
det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på
återbetalning.

7 §

21

Avdrag på pension enligt denna lag får göras med skäligt belopp om

den pensionsberättigade enligt beslut av Försäkringskassan eller Premiepen-
sionsmyndigheten är återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts
på grund av denna lag eller en annan författning.

Har avdrag gjorts enligt första stycket med anledning av beslut om återbe-

talningsskyldighet av premiepension skall det avdragna beloppet överläm-
nas till Premiepensionsmyndigheten.

8 §

Om en ersättning enligt en annan författning har betalats ut efter beslut

av Försäkringskassan eller en arbetslöshetskassa och beviljas senare pension
retroaktivt enligt denna lag för samma tid som den tidigare utbetalade ersätt-
ningen avser, skall avdrag göras på den retroaktiva pensionen. Detta avdrag
skall motsvara det belopp som överstiger vad som skulle ha betalats ut för
perioden om beslut om båda ersättningarna hade fattats samtidigt.

20 Senaste lydelse 2002:127.

21 Senaste lydelse 2002:206.

background image

10

SFS 2004:784

9 §

22

En pensionsberättigad skall betala för sitt uppehälle för varje dag som

han eller hon är

– häktad
– intagen i kriminalvårdsanstalt eller
– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett så-

dant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstla-
gen (2001:453). Vid vistelse i ett familjehem eller ett hem för vård eller bo-
ende gäller detta endast för den tid under vilken staten bekostar vistelsen.
Betalning skall ske genom att Försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt
skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från ålderspensionen när
denna betalas ut. Om den pensionsberättigade samtidigt med inkomstgrun-
dad ålderspension uppbär garantipension enligt lagen (1998:702) om garan-
tipension, äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörj-
ningsstöd, sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall en-
dast ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel

av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall
det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

Avdrag skall inte göras för tid under vilken den pensionsberättigades

fängelsestraff verkställs utanför kriminalvårdsanstalt enligt 33 a § lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt. Avdrag skall heller inte göras, om den
pensionsberättigade är berättigad till sjukersättning enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring eller livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbets-
skadeförsäkring men förmånen enligt 16 kap. 20 § förstnämnda lag eller
6 kap. 8 § sistnämnda lag inte skall utges.

15 kap.

6 §

Anmälan enligt 3 kap. 13–15 §§ skall vara skriftlig och skall ha kom-

mit in till Försäkringskassan senast den 31 januari fastställelseåret. Anmälan
enligt 3 kap. 13 § skall göras gemensamt av föräldrarna. Anmälan enligt
3 kap. 14 och 15 §§ skall göras gemensamt av den förälder som enligt 3 kap.
11 och 12 §§ ensam kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt
3 kap. 10 § och den till vilken överlåtelse skall ske. Med en förälder skall
därvid likställas en särskilt förordnad vårdnadshavare och den som med so-
cialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn för stadigvarande
vård och fostran i syfte att adoptera det.

Återkallelse av en anmälan som avses i första stycket får inte göras efter

den dag då anmälan senast skall ha kommit in till Försäkringskassan. Åter-
kallelsen skall vara skriftlig.

Om någon som enligt en anmälan som avses i första stycket skall tillgodo-

räknas ett pensionsgrundande belopp inte enligt 3 kap. 12 § kan tillgodoräk-
nas ett sådant belopp, skall Försäkringskassan bortse från anmälan.

7 §

En försäkrad som under intjänandeåret har haft sådan ersättning som

avses i 3 kap. 18 § och som för det året skall tillgodoräknas ett pensions-

22 Senaste lydelse 2002:302.

background image

11

SFS 2004:784

grundande belopp enligt 3 kap. 10 § är skyldig att upplysa Försäkringskas-
san om ersättningen.

8 §

Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § skall vara

skriftlig och skall ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 januari
det första år till vilket den pensionsrätt som skall överföras är hänförlig. An-
mälan skall göras gemensamt av makarna och gäller tills vidare om inget an-
nat anges i anmälan.

Om en make vill att en överföring som gäller tills vidare skall upphöra

måste han eller hon skriftligen anmäla detta till Försäkringskassan senast
den 31 januari det år från och med vilket överföringen skall upphöra. Om
makarnas äktenskap har upplösts skall överföringen upphöra från och med
det år då äktenskapet upplöstes. Har äktenskapet upplösts genom att den
make från vilken överföringen skall ske har avlidit, skall dock överföringen
även gälla det år då äktenskapet upplöstes, om inte också den andra maken
avled samma år.

Återkallelse av anmälan som avses i första och andra styckena får inte gö-

ras efter den dag då anmälan senast skall ha kommit in till Försäkringskas-
san. Återkallelsen skall vara skriftlig.

9 §

En förälder som vill tillgodoräknas ett vårdår enligt 4 kap. 12 § skall

hos Försäkringskassan göra en skriftlig ansökan om detta senast den
31 januari andra året efter utgången av det år för vilket vårdår skall tillgodo-
räknas.

10 §

Om en ansökan, anmälan eller liknande, som enligt denna lag skall

göras till Försäkringskassan, i stället har kommit in till Premiepensionsmyn-
digheten skall den anses inkommen till Försäkringskassan samma dag. Det-
samma skall gälla om ansökan, anmälan eller liknande skall göras till Pre-
miepensionsmyndigheten och den i stället har kommit in till Försäkringskas-
san.

11 §

23

Efter föreläggande av Skatteverket, Försäkringskassan, Premiepen-

sionsmyndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol skall en enskild, i den
omfattning och inom den tid som har angetts i föreläggandet, meddela de
upplysningar som är av betydelse för tillämpningen av denna lag.

13 §

24

Statliga och kommunala myndigheter samt arbetsgivare och försäk-

ringsinrättningar skall på begäran lämna Skatteverket, Försäkringskassan,
Premiepensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdomstol uppgift
som avser namngiven person när det gäller förhållande som är av betydelse
för tillämpningen av denna lag.

Arbetslöshetskassor skall på begäran lämna sådan uppgift till Skattever-

ket, Premiepensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdomstol.

Arbetsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt första

stycket döms till penningböter.

23 Senaste lydelse 2003:725.

24 Senaste lydelse 2003:725.

background image

12

SFS 2004:784

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

15 §

25

Skatteverket, Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och

en allmän förvaltningsdomstol får utan hinder av sekretess på begäran lämna
ut uppgifter om pension enligt denna lag till

1. en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare, om

uppgiften behövs för samordning med ersättning därifrån, och till

2. ett utländskt socialförsäkringsorgan, om uppgiften behövs vid tillämp-

ningen av en internationell överenskommelse som Sverige har anslutit sig
till.

Skatteverket, Premiepensionsmyndigheten och en allmän förvaltnings-

domstol får utan hinder av sekretess på begäran lämna ut uppgifter om pen-
sion enligt denna lag till en arbetslöshetskassa, om uppgiften behövs för
samordning med ersättning därifrån.

20 §

26

Den myndighet regeringen bestämmer skall för varje år upprätta en

redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella
ställning och utveckling. Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten
samt Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna skall tillställa myndigheten de
uppgifter som behövs för detta.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 11 och 22 §§ tillämpas även för tillgo-

doräknande av pensionsgrundande belopp för åren 1999–2004. Anmälan om
att få tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för åren 1999–2004 skall ha
kommit in till Försäkringskassan senast den 31 januari 2006. Sådan anmälan
som enligt 15 kap. 6 § skall göras senast den 31 januari fastställelseåret,
skall i dessa fall i stället göras senast den 31 januari 2006.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 17 §, 3 kap. 7 § och 14 kap. 8 § skall tillämpas

även när en ersättning som där avses har betalats ut av en allmän försäk-
ringskassa.

3. Äldre bestämmelser i 13 kap. 17 § andra stycket skall fortfarande till-

lämpas såvitt avser beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa.

4. Villkoret enligt 13 kap. 22 a § att det allmänna ombudet skall ha varit

part skall anses uppfyllt även om det är Riksförsäkringsverket som har varit
part i målet hos den allmänna förvaltningsdomstolen.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

25 Senaste lydelse 2003:725.

26 Senaste lydelse 2001:222.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.