SFS 2001:855 Lag om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

010855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:497) om ändring i
socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 2 § socialförsäkringslagen

(1999:799) i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:497) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex må-

nader. Äldreförsörjningsstöd får dock utges endast om utlandsvistelsen kan
antas vara längst tre månader.

När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1 tillämpas

särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands.

Förmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 6, 11 och 13 utges så länge den för-

säkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:136, bet. 2001/02:SfU4, rskr. 2001/02:13.

SFS 2001:855

Utkom från trycket
den 4 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.