SFS 2001:856 Lag om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

010856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:497) om ändring i
socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 2 § socialförsäkringslagen

(1999:799) i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:497) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi-

kappade,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersättning,
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
11. lagen (1998:702) om garantipension,
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
13. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn i fråga om

– garantipension till omställningspension och änkepension,
– efterlevandestöd till barn, och
– pension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 samma lag eller enligt 4 § an-

dra stycket 2 eller 6 § tredje stycket 2 lagen (2000:462) om införande av la-
gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, beräknad i för-
hållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i
Sverige, och

14. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

1

Prop. 2000/01:136 och 140, bet. 2001/02:SfU4, rskr. 2001/02:13.

SFS 2001:856

Utkom från trycket
den 4 december 2001

background image

2

SFS 2001:856

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.