SFS 2004:848 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

040848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 7 kap. 1, 4, 10 och

14 a §§ samt 8 kap. 1, 4–8 och 10 §§ lagen (2000:461) om efterlevande-
pension och efterlevandestöd till barn skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som är

försäkrad enligt denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestäm-
melser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.

7 kap.

1 §

2

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn betalas ut efter an-

sökan. Sådan ansökan skall göras skriftligen hos Försäkringskassan.

Änkepension får dock beviljas utan ansökan till en kvinna som fyllt 65 år

och som uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension.

4 §

Uttag av efterlevandepension enligt denna lag får avbrytas genom

skriftlig anmälan till Försäkringskassan. Sådan anmälan skall ha kommit in
till Försäkringskassan senast månaden före den månad som ändringen avser.

10 §

Efterlevandepensionen och efterlevandestödet till barn skall minskas

enligt vad som sägs i 11–13 §§ för en efterlevande som har rätt till livränta
på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring
för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjuk-
domar eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt an-
nan författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan liv-
ränta, som bestäms av eller betalas ut av Försäkringskassan. Motsvarande
skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkesskade-
försäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta som utges
enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som
bestäms med tillämpning av nämnda lag. Har livränta eller del av livränta

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2002:214.

SFS 2004:848

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 7 kap. 1, 4, 10 och

14 a §§ samt 8 kap. 1, 4–8 och 10 §§ lagen (2000:461) om efterlevande-
pension och efterlevandestöd till barn skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som är

försäkrad enligt denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestäm-
melser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.

7 kap.

1 §

2

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn betalas ut efter an-

sökan. Sådan ansökan skall göras skriftligen hos Försäkringskassan.

Änkepension får dock beviljas utan ansökan till en kvinna som fyllt 65 år

och som uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension.

4 §

Uttag av efterlevandepension enligt denna lag får avbrytas genom

skriftlig anmälan till Försäkringskassan. Sådan anmälan skall ha kommit in
till Försäkringskassan senast månaden före den månad som ändringen avser.

10 §

Efterlevandepensionen och efterlevandestödet till barn skall minskas

enligt vad som sägs i 11–13 §§ för en efterlevande som har rätt till livränta
på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring
för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjuk-
domar eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt an-
nan författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan liv-
ränta, som bestäms av eller betalas ut av Försäkringskassan. Motsvarande
skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkesskade-
försäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta som utges
enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som
bestäms med tillämpning av nämnda lag. Har livränta eller del av livränta

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2002:214.

SFS 2004:848

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:848

eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid beräk-
ning enligt 11–13 §§ anses som om livränta utges eller som om den livränta
som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet enligt
de försäkringstekniska grunder som tillämpas vid utbytet.

14 a §

3

För varje dag som en pensionsberättigad, som uppbär pensions-

förmåner enligt 4 eller 6 kap. men inte ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension
eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant
familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vil-
ken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att Försäkrings-
kassan, efter skatteavdrag enligt skattbetalningslagen (1997:483), gör av-
drag från pensionsförmånerna enligt 4 eller 6 kap. när de betalas ut. Om den
pensionsberättigade samtidigt med förmånerna uppbär aktivitetsersättning
eller sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller liv-
ränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall endast
ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel

av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall
det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

8 kap.

1 §

Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall fattas av Försäkrings-

kassan.

4 §

För omprövning och överklagande av ett beslut om efterlevande-

pension eller efterlevandestöd till barn gäller i tillämpliga delar följande be-
stämmelser om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension:

– 13 kap. 9 § första stycket samt 11–13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

– 13 kap. 17–18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20 och 21 §§, 22 a §

samt 23 § om överklagande.

Bestämmelsen i 13 kap. 13 § andra stycket lagen om inkomstgrundad

ålderspension skall gälla även i fall då den avlidne har lämnat oriktiga upp-
gifter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

5 §

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av efterlevande-

pension och efterlevandestöd till barn, om den efterlevande eller den avlidne
genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en
uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen eller efter-
levandestödet har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma
gäller om efterlevandepension eller efterlevandestöd i annat fall har lämnats
felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit förmånen har
insett eller skäligen borde ha insett detta.

3 Senaste lydelse 2002:304.

background image

2

SFS 2004:848

eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid beräk-
ning enligt 11–13 §§ anses som om livränta utges eller som om den livränta
som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet enligt
de försäkringstekniska grunder som tillämpas vid utbytet.

14 a §

3

För varje dag som en pensionsberättigad, som uppbär pensions-

förmåner enligt 4 eller 6 kap. men inte ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension
eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant
familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vil-
ken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att Försäkrings-
kassan, efter skatteavdrag enligt skattbetalningslagen (1997:483), gör av-
drag från pensionsförmånerna enligt 4 eller 6 kap. när de betalas ut. Om den
pensionsberättigade samtidigt med förmånerna uppbär aktivitetsersättning
eller sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller liv-
ränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall endast
ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel

av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall
det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

8 kap.

1 §

Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall fattas av Försäkrings-

kassan.

4 §

För omprövning och överklagande av ett beslut om efterlevande-

pension eller efterlevandestöd till barn gäller i tillämpliga delar följande be-
stämmelser om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension:

– 13 kap. 9 § första stycket samt 11–13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

– 13 kap. 17–18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20 och 21 §§, 22 a §

samt 23 § om överklagande.

Bestämmelsen i 13 kap. 13 § andra stycket lagen om inkomstgrundad

ålderspension skall gälla även i fall då den avlidne har lämnat oriktiga upp-
gifter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

5 §

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av efterlevande-

pension och efterlevandestöd till barn, om den efterlevande eller den avlidne
genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en
uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen eller efter-
levandestödet har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma
gäller om efterlevandepension eller efterlevandestöd i annat fall har lämnats
felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit förmånen har
insett eller skäligen borde ha insett detta.

3 Senaste lydelse 2002:304.

background image

3

SFS 2004:848

Har efterlevandepension betalats ut enligt denna lag och minskas därefter

pensionsrätt eller pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning,
skall Försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket utbetald
pension.

Den som uppburit för mycket efterlevandepension eller efterlevandestöd

till barn enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka sådan pension eller så-
dant efterlevandestöd endast om beslut om återbetalning meddelats enligt
första eller andra stycket. Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan
helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

6 §

Har Försäkringskassan enligt 5 § beslutat om återbetalning av in-

komstgrundad efterlevandepension eller änkepension och beviljas till följd
av beslutet om sänkt sådan pension garantipension enligt 4 kap. 6 § eller
6 kap. 14 § eller efterlevandestöd till barn enligt 3 kap. 1 § retroaktivt för
samma tid, skall avdrag för den återkrävda pensionen göras på den retro-
aktivt beviljade förmånen i den mån betalning inte skett.

Om Försäkringskassan enligt 5 § beslutat om återbetalning av garanti-

pension till omställningspension eller till änkepension eller efterlevandestöd
till barn skall avdrag för den återkrävda garantipensionen eller det åter-
krävda efterlevandestödet göras på retroaktivt beviljad inkomstgrundad
efterlevandepension eller änkepension som avser samma tid som garanti-
pensionen eller efterlevandestödet, i den mån betalning inte skett.

7 §

Avdrag på pension och efterlevandestöd till barn enligt denna lag får

göras med skäligt belopp om den efterlevande enligt beslut av Försäkrings-
kassan är återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund av
denna lag eller en annan författning.

8 §

Om en ersättning enligt denna lag eller en annan författning har beta-

lats ut efter beslut av Försäkringskassan och beviljas senare pension eller
efterlevandestöd retroaktivt enligt denna lag för samma tid som för den tidi-
gare utbetalade ersättningen, skall avdrag göras på den retroaktiva ersätt-
ningen. Detta avdrag skall motsvara det belopp som överstiger vad som
skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade fat-
tats samtidigt.

10 §

Följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad

ålderspension skall också tillämpas på efterlevandepension och efterlevan-
destöd till barn:

– 15 kap. 3 § första stycket första meningen och andra stycket om under-

rättelse till en enskild,

– 15 kap. 11 och 13 §§ om uppgiftsskyldighet,
– 15 kap. 15 § om undantag från sekretess,
– 15 kap. 16 § om utmätning, pantsättning och överlåtelse,
– 15 kap. 17 § om preskription.

background image

3

SFS 2004:848

Har efterlevandepension betalats ut enligt denna lag och minskas därefter

pensionsrätt eller pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning,
skall Försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket utbetald
pension.

Den som uppburit för mycket efterlevandepension eller efterlevandestöd

till barn enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka sådan pension eller så-
dant efterlevandestöd endast om beslut om återbetalning meddelats enligt
första eller andra stycket. Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan
helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

6 §

Har Försäkringskassan enligt 5 § beslutat om återbetalning av in-

komstgrundad efterlevandepension eller änkepension och beviljas till följd
av beslutet om sänkt sådan pension garantipension enligt 4 kap. 6 § eller
6 kap. 14 § eller efterlevandestöd till barn enligt 3 kap. 1 § retroaktivt för
samma tid, skall avdrag för den återkrävda pensionen göras på den retro-
aktivt beviljade förmånen i den mån betalning inte skett.

Om Försäkringskassan enligt 5 § beslutat om återbetalning av garanti-

pension till omställningspension eller till änkepension eller efterlevandestöd
till barn skall avdrag för den återkrävda garantipensionen eller det åter-
krävda efterlevandestödet göras på retroaktivt beviljad inkomstgrundad
efterlevandepension eller änkepension som avser samma tid som garanti-
pensionen eller efterlevandestödet, i den mån betalning inte skett.

7 §

Avdrag på pension och efterlevandestöd till barn enligt denna lag får

göras med skäligt belopp om den efterlevande enligt beslut av Försäkrings-
kassan är återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund av
denna lag eller en annan författning.

8 §

Om en ersättning enligt denna lag eller en annan författning har beta-

lats ut efter beslut av Försäkringskassan och beviljas senare pension eller
efterlevandestöd retroaktivt enligt denna lag för samma tid som för den tidi-
gare utbetalade ersättningen, skall avdrag göras på den retroaktiva ersätt-
ningen. Detta avdrag skall motsvara det belopp som överstiger vad som
skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade fat-
tats samtidigt.

10 §

Följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad

ålderspension skall också tillämpas på efterlevandepension och efterlevan-
destöd till barn:

– 15 kap. 3 § första stycket första meningen och andra stycket om under-

rättelse till en enskild,

– 15 kap. 11 och 13 §§ om uppgiftsskyldighet,
– 15 kap. 15 § om undantag från sekretess,
– 15 kap. 16 § om utmätning, pantsättning och överlåtelse,
– 15 kap. 17 § om preskription.

background image

4

SFS 2004:848

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande 8 kap. 4 § andra strecksatsen tillämpas föreskrifterna i

punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2004:784) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension.

3. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § skall tillämpas även när en ersättning som

där avses har betalats ut av en allmän försäkringskassa.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

4

SFS 2004:848

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande 8 kap. 4 § andra strecksatsen tillämpas föreskrifterna i

punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2004:784) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension.

3. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § skall tillämpas även när en ersättning som

där avses har betalats ut av en allmän försäkringskassa.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.