SFS 2022:891 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

SFS2022-891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:111) om införande av

socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 23, 30 och 32 §§ lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

7 kap.
23 §
För en änka som avses i 21 § krävs för rätt till 90-procentstillägg
enligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken att hon hade rätt till sådant
tillägg för december 2010.

Om änkepension, som dragits in på grund av att änkan ingått ett nytt

äktenskap, ska börja betalas ut på nytt sedan detta upplösts ska änkan anses
ha haft rätt till 90-procentstillägg för december 2010, om hon inte fått
tillägget enbart på grund av det nya äktenskapet.

En änka som avses i 21 § och som har fyllt 66 år har inte rätt till 90-

procentstillägg.

30 § Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit på grund
av ett dödsfall som inträffat före 1990, ska änkan för tid efter 2002 ha rätt
till garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den
utsträckning som följer av bestämmelserna i 15, 18, 19 och 33–46 §§.

En änka, som är försäkrad enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, har

för tid före den månad då hon fyller 66 år rätt till garantipension till änke-
pension om hon hade rätt till sådan pension för december 2010 eller skulle
ha haft rätt till sådan pension om hon då hade varit bosatt i Sverige.

32 § En änka, som avses i 31 § och som är försäkrad enligt 4 och 5 kap.
socialförsäkringsbalken, har för tid före den månad då hon fyller 66 år rätt
till garantipension till änkepension, om hon hade rätt till sådan pension för
december 2010 eller skulle ha haft rätt till sådan pension om hon då hade
varit bosatt i Sverige och

1. har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 16 år,

som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos änkan,
eller

2. vid makens död hade fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst

fem år.

Om villkoret i första stycket 1 inte längre är uppfyllt, upphör rätten till

garantipension till änkepension enligt den punkten. Vid bedömningen av
rätten till garantipension enligt första stycket 2 ska det i så fall anses som

1 Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331.

SFS

2022:891

Publicerad
den

16 juni 2022

background image

2

SFS

2022:891

om mannen avlidit då rätten till pension enligt första stycket 1 upphörde och
som om äktenskapet varat till den tidpunkten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 65 år före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.