SFS 2002:1082 Lag om ändring i lagen (2002:215) om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

021082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:215) om ändring i lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (2000:462) om införande

av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i
stället för dess lydelse enligt lagen (2002:215) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

7 §

I fråga om garantipension till omställningspension på grund av döds-

fall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som sägs i 4 kap.
6–12 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn, gälla följande.

En efterlevande som är bosatt i Sverige skall, om villkoren i 8 kap. 4 och

5 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse
före den 1 januari 2003 är uppfyllda och om minst tre års bosättningstid eller
minst tre år med pensionspoäng kan tillgodoräknas för den avlidne, ha rätt
till garantipension beräknad enligt tredje–sjunde styckena.

Till grund för beräkning av garantipension skall ligga den omställnings-

pension som den efterlevande har rätt till. Med omställningspension avses
även efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning som inte är att likställa
med garantipension enligt denna lag.

För en efterlevande som helt saknar rätt till omställningspension eller vars

omställningspension inte överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet skall den
årliga garantipensionen motsvara 2,15 gånger prisbasbeloppet (basnivån)
minskat med ett belopp som motsvarar den nämnda omställningspensionen.

För en efterlevande, som har rätt till omställningspension som överstiger

1,49 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara
skillnaden mellan 0,66 gånger prisbasbeloppet och 40 procent av den del av
omställningspensionen som överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet.

Vid beräkning av garantipension enligt tredje–femte styckena skall, om

inte annat följer av sjunde stycket, bestämmelserna i 5 kap. 1, 3–7 och 11 §§
lagen om allmän försäkring och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till la-
gen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa bestäm-
melsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

1

Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48.

SFS 2002:1082

Utkom från trycket
den 20 december 2002

background image

2

SFS 2002:1082

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade pen-

sionspoäng eller 40 års bosättningstid skall garantipensionens basnivå och
garantipensionen beräknas enligt vad som anges i 17 a–c §§.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.