SFS 2001:1138 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

011138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 2 § lagen (1962:381) om all-

män försäkring

2

skall ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

3

Rätt till

barnpension

har barn som inte har fyllt 18 år.

Om ett barn som har fyllt 18 år bedriver studier som ger rätt till förlängt

barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp
enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395), har barnet rätt till barnpension
även för sådan tid, dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller
20 år. Med tid för sådana studier likställs tid för ferier samt tid då barnet på
grund av sjukdom inte kan bedriva sina studier.

Ett barn som deltar i undervisning som omfattar kortare tid än åtta veckor

är inte på grund av bestämmelserna i andra stycket berättigat till barn-
pension.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till barnpension som har

upphört slutgiltigt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 1999:1397.

SFS 2001:1138

Utkom från trycket
den 18 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.