SFS 2001:1140 Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

011140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:462) om införande av
lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (2000:462) om infö-

rande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den 1 januari 2002,

finns det inte någon rätt till barnpension enligt 2 kap. 2 § eller efterlevande-
stöd till barn enligt 3 kap. 1 §.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46.

SFS 2001:1140

Utkom från trycket
den 18 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.