SFS 1999:1369 Lag om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

991369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1994:308) om

bostadstillägg till pensionärer skall ha följande lydelse.

1 §

2

Bostadstillägg enligt denna lag lämnas till den som är bosatt i Sverige

samt uppbär

1. ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller särskild efter-

levandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då

make uppbär folkpension,

3.

änkepension med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring, eller

4. pension enligt lagstiftningen i en stat som ingår i Europeiska unionen

eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bostadstillägg lämnas också till den vars förtidspension har vilandeförkla-

rats enligt 16 kap. 16 § lagen om allmän försäkring.

Bostadstillägg lämnas inte till pensionär som enbart uppbär ålderspension

för tid före den månad han fyller 65 år.

Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som uppbär bo-

stadstillägg enligt denna lag. Särskilt bostadstillägg skall dock inte lämnas
till den vars förtidspension helt har vilandeförklarats enligt 16 kap. 16 § la-
gen om allmän försäkring.

5 §

3

Storleken av det bostadstillägg som lämnas är beroende av pensionä-

rens årsinkomst. Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år räk-
nat, som någon kan antas komma att erhålla under den närmaste tiden.

Som årsinkomst räknas inte
1. allmänt barnbidrag,
2. folkpension,
3. tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den

del pensionen föranlett minskning av pensionstillskott enligt 3 § lagen
(1969:205) om pensionstillskott eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 § sista

1

Prop. 1999/2000:2 och 1999/2000:4, bet. 1999/2000:SfU7, rskr. 1999/2000:118.

2

Senaste lydelse 1995:1486.

3

Senaste lydelse 1997:1313.

SFS 1999:1369

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1369

stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av
år 1989,

4. livränta som avses i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring i vad den

enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som någon på
grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge,

5. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen

(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,

6. studiehjälp och studiemedel enligt studiestödslagen,
7. för den vars förtidspension helt har vilandeförklarats enligt 16 kap. 16 §

lagen om allmän försäkring, ett belopp som motsvarar ett för den försäkrade
beräknat belopp av hel folkpension i form av förtidspension enligt lagen om
allmän försäkring och pensionstillskott till förtidspension enligt lagen om
pensionstillskott,

8. socialbidrag,
9. bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
10. familjebidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1492),
12. ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning

till neurosedynskadade.

Som årsinkomst skall inte heller räknas inkomst som är avsedd att vara en

kostnadsersättning.

Avdrag från årsinkomsten får göras på sådant sätt som anges i 12 kap. in-

komstskattelagen (1999:1229) för kostnader som hänför sig till inkomstsla-
get tjänst i den mån sådan intäkt ingår i årsinkomsten samt för underhållsbi-
drag till före detta make i den utsträckning som anges i 62 kap. 7 och 9 §§
samma lag.

För den som uppbär partiell förtidspension skall vid inkomstberäkningen

bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

a) ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte däre-

mot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande fall beräknat med
beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring och

b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.
Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler som fastställs av re-

geringen.

Avkastning av förmögenhet skall anses utgöra fem procent av förmögen-

hetsvärdet för år räknat. Vid beräkning av förmögenhets avkastning skall
dock denna höjas med tio procent av det belopp, varmed förmögenheten
överstiger för den som är gift sextiotusen kronor, och för annan sjuttiofemtu-
sen kronor. Vid beräkning av förmögenhet skall värdet av sådan privatbo-
stadsfastighet eller privatbostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § in-
komstskattelagen och som utgör pensionärens permantentbostad inte beak-
tas. För pensionär som har sin bostad i särskild boendeform skall detsamma
gälla i fråga om värdet av privatbostadsfastighet eller privatbostad som utgör
permanentbostad för pensionärens make.

I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra

hälften av deras sammanlagda årsinkomst. Vid tillämpning av sjunde stycket
skall i sådant fall värdet av förmögenhet beräknas utgöra hälften av deras
sammanlagda förmögenhet.

Årsinkomsten avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela tio-

tal kronor.

background image

3

SFS 1999:1369

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Äldre bestämmelser i 5 § fjärde och sjunde styckena tillämpas fortfa-

rande i fråga om bostadstillägg för tid före den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.