SFS 1999:1370 Lag om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

991370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:308) om bostads-

tillägg till pensionärer skall ha följande lydelse.

1 §

2

Bostadstillägg enligt denna lag lämnas till den som uppbär

1. ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller särskild efter-

levandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då

make uppbär folkpension,

3. änkepension med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring, eller

4. pension enligt lagstiftningen i en stat som ingår i Europeiska unionen

eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bostadstillägg lämnas också till den vars förtidspension har vilandeförkla-

rats enligt 16 kap. 16 § lagen om allmän försäkring.

Bostadstillägg lämnas inte till pensionär som enbart uppbär ålderspension

för tid före den månad han fyller 65 år.

Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som uppbär bo-

stadstillägg enligt denna lag. Särskilt bostadstillägg skall dock inte lämnas
till den vars förtidspension helt har vilandeförklarats enligt 16 kap. 16 § la-
gen om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om bostadstillägg för

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU7, rskr. 1999/2000:118.

2

Senaste lydelse 1999:1369.

SFS 1999:1370

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.