SFS 2000:1415 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

001415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 § lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Inkomstpension får tas ut tidigast från och med den månad då den pen-

sionsberättigade fyller 61 år. Uttaget får begränsas till att avse tre fjärdede-
lar, hälften eller en fjärdedel av pensionen.

Uttag av inkomstpension får ändras och återkallas enligt vad som före-

skrivs i 12 kap. om inte annat framgår av tredje stycket.

Inkomstpension får tas ut av den som är född under något av åren

1938–1953 och som har rätt till tilläggspension enligt denna lag endast om
han eller hon gör motsvarande uttag av sistnämnda pension. Återkallar eller
minskar en sådan person sitt uttag av inkomstpension gäller återkallelsen
respektive minskningen endast om den pensionsberättigade återkallar eller
minskar uttaget av tilläggspension i motsvarande utsträckning. Den som
uppbär tilläggspension enligt 6 kap. 8 § andra stycket har inte rätt till in-
komstpension för samma tid. Vid beräkning av pensionsbehållning skall 2
och 3 §§ tillämpas som om den pensionsberättigade har uppburit inkomst-
pension.

6 kap.

8 §

För den som är född under något av åren 1938–1953 skall tilläggspen-

sionen minskas med en tjugondel för varje helt år som har förflutit från och
med år 1935 till utgången av födelseåret.

För den som är född år 1938 eller 1939 och som i december 2000 har upp-

burit ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall till-
läggspensionen inte minskas enligt första stycket. Detta gäller till dess pen-
sionstagaren ändrar sitt uttag av ålderspension, dock längst till och med må-
naden före den då han eller hon fyller 65 år.

1

Bet. 2000/01:SfU6, rskr. 2000/01:93.

SFS 2000:1415

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1415

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.