SFS 2006:1490 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken / SFS 2006:1490 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
061490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 14 § lagen (2000:461) om

efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall ha följande lydelse.

7 kap.

14 §

2

Om en pensionsberättigad som avses i 4 eller 6 kap. och som inte

uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension eller lagen (1998:702) om garantipension eller äldreförsörjningsstöd
enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd sedan minst trettio dagar i
följd är intagen i anstalt eller är häktad skall, från och med den trettioförsta
dagen, garantipension enligt denna lag utges med högst ett belopp som inne-
bär att garantipensionen tillsammans med inkomstgrundad efterlevandepen-
sion eller änkepension enligt denna lag uppgår till för månad räknat 4,5 pro-
cent av prisbasbeloppet. Denna begränsning gäller inte för tid under vilken
den pensionsberättigade vistas utanför anstalt enligt 58 § lagen (1974:203)
om kriminalvård i anstalt. Såsom intagen räknas även den som olovligen av-
vikit från anstalt eller vistas utanför anstalt med anledning av permission.
För tid under vilken en pensionsberättigad vistas utanför anstalt enligt 56 §
lagen om kriminalvård i anstalt tillämpas i stället bestämmelserna i 14 a §.
Skall garantipensionen dras in för del av en kalendermånad, beräknas garan-
tipensionen för varje dag till en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas
till närmaste högre krontal.

Om ett barn sedan minst trettio dagar i följd på statens bekostnad vårdats

på anstalt eller annars fått kost och bostad, får efterlevandestöd till barn en-
ligt 3 kap. inte utges. Sådan förmån får dock utges för tid då barnet är inack-
orderat vid sameskola. Skall efterlevandestödet dras in för del av en kalen-
dermånad, beräknas efterlevandestödet för varje dag till en trettiondel av
månadsbeloppet och avrundas till närmaste högre krontal.

I fråga om en elev i specialskola får efterlevandestöd utges utan hinder av

bestämmelserna i andra stycket för tid då eleven vistas utom skolan. För så-
dan tid skall 16 § andra stycket lagen (1998:703) om handikappersättning
och vårdbidrag tillämpas på motsvarande sätt.

1

Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34.

2

Senaste lydelse 2002:304.

SFS 2006:1490

Utkom från trycket
den 28 december 2006

3*

SFS 2006:1486�1514

background image

2

SFS 2006:1490

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en verkställighet enligt

33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som pågår vid ikraftträ-
dandet.

3. En placering enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

som pågår vid ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet anses som en vård-
vistelse enligt den nya 56 § i samma lag.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.