SFS 2009:996 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

090996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension

2

dels att 13 kap. 2 § och 15 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4, 5 och 5 b §§, 3 kap. 13–15 §§, 4 kap. 12 §, 7 kap. 2 och

4 §§, 8 kap. 1–5 och 7 §§, 9 kap. 2 §, 10 kap. 1–9 §§, 11 kap. 1 och 2 §§,
12 kap. 1–3 §§, 13 kap. 3–6, 9, 11, 12, 16, 17, 17 b, 20 och 22 a §§, 14 kap.
1, 1 a, 3–5 och 7–9 §§, 15 kap. 2, 4, 6–9, 11, 13, 15 och 20 §§ samt rubriken
till 11 kap. ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som

omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestäm-
melser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan, m.m.

Om allmänt ombud för socialförsäkringen finns särskilda bestämmelser.

5 §

4

Vissa beräkningar enligt denna lag ska göras med ledning av ett in-

komstindex. Detta index ska visa den relativa förändringen av genomsnittet
av de försäkrades årliga pensionsgrundande inkomster utan den begränsning
som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, efter avdrag för allmän pensionsavgift,
vilka har uppburits av dem som under inkomståret har fyllt minst 16 år och
högst 64 år.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år ska mot-

svara den beräknade årliga relativa förändringen av de inkomster som anges
i första stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet avser.
Vid beräkningen av inkomsterna ska den årliga förändringen i det allmänna
prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräk-
nas. Det framräknade värdet ska därefter omräknas med förändringen i det
allmänna prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det all-
männa prisläget i juni månad året närmast före det året.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse av

13 kap. 2 § 2002:206
15 kap. 10 § 2004:784.

3 Senaste lydelse 2004:784.

4 Senaste lydelse 2004:784.

SFS 2009:996

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:996

Regeringen ska för varje år fastställa inkomstindexet efter det att det har

beräknats av Pensionsmyndigheten. För år 1999 ska inkomstindexet vara
lika med 100,00.

5 b §

5

Avgiftsinkomsterna beräknas som

1. genomsnittet av inkomsterna det andra–fjärde året före det år balansta-

let avser, multiplicerat med

2. den beräknade årliga relativa förändringen av inkomsterna under det

andra–femte året före det år balanstalet avser. Vid beräkningen av den rela-
tiva förändringen av inkomsterna ska den årliga förändringen i det allmänna
prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräk-
nas. Det framräknade värdet ska därefter omräknas med förändringen i det
allmänna prisläget i juni månad tre år före det år balanstalet avser och det all-
männa prisläget i juni månad året efter det förstnämnda året.

Omsättningstiden beräknas som medianen av omsättningstiden för det

tredje, fjärde och femte året före det år balanstalet avser.

Pensionsskulden beräknas för det andra året före det år balanstalet avser,

som summan av

1. pensionsbehållningar enligt 5 kap. 2 §,
2. det beräknade värdet av pensionsrätter för inkomstpension enligt 4 kap.

2–6 §§,

3. utbetalad pension för varje åldersgrupp i december månad multiplice-

rad med beräknat antal återstående utbetalningar av ett genomsnittligt pen-
sionsbelopp för samma åldersgrupp justerat med den räntefaktor som anges i
5 kap. 12 § andra stycket, och

4. det beräknade värdet av kommande utbetalningar av tilläggspension för

dem som inte påbörjat uttag av sådan pension.

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om be-

räkning av balanstal meddelas av regeringen. Beräkningarna ska göras av
Pensionsmyndigheten.

3 kap.

13 §

6

Om föräldrarna enligt 11 och 12 §§ var för sig kan tillgodoräknas ett

pensionsgrundande belopp enligt 10 § får de, genom anmälan till Pen-
sionsmyndigheten, ange vem av dem som ska tillgodoräknas ett sådant be-
lopp.

Görs inte anmälan enligt första stycket ska beloppet tillgodoräknas den av

föräldrarna som, för det år beloppet hänför sig till, har lägst pensionsunder-
lag enligt 4 kap. 2 §. Har ingen av föräldrarna något pensionsunderlag för
det året eller har de lika högt underlag, ska det pensionsgrundande beloppet
tillgodoräknas modern eller, om föräldrarna är av samma kön, den äldre av
dem.

Vid beräkning enligt andra stycket av pensionsunderlaget ska bortses från

pensionsgrundande belopp enligt 10 §. Vidare ska vid sådan beräkning med
pensionsgrundande inkomst likställas inkomster som avses i 18 §.

5 Senaste lydelse 2004:784.

6 Senaste lydelse 2004:784.

background image

3

SFS 2009:996

14 §

7

Om enligt 11 och 12 §§ endast en av föräldrarna för ett år kan tillgo-

doräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett barn, får denna
förälder, genom anmälan till Pensionsmyndigheten, överlåta rätten att för det
året tillgodoräknas ett sådant belopp för det barnet till den andra föräldern
om det enda skälet till att den andra föräldern inte kan tillgodoräknas belop-
pet är att han eller hon inte har bott tillsammans med barnet under minst
halva året. Detta gäller dock endast om sistnämnda förälder

1. under året har bott tillsammans med barnet i inte obetydlig omfattning,

och

2. inte enligt 11 och 12 §§ själv för samma år kan tillgodoräknas ett pen-

sionsgrundande belopp enligt 10 § för ett annat barn.

15 §

8

En förälder som enligt 11 och 12 §§ för ett år ensam kan tillgo-

doräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett barn får också, om
den andra föräldern har avlidit under det året eller tidigare, genom anmälan
till Pensionsmyndigheten överlåta rätten att för det året tillgodoräknas ett så-
dant belopp för det barnet till en annan försäkrad som föräldern under intjä-
nandeåret var gift med eller hade gemensamt barn med och stadigvarande
sammanbodde med.

Överlåtelse enligt första stycket får ske endast om den försäkrade till vil-

ken överlåtelse avses ske uppfyller de förutsättningar som anges i 12 § första
stycket 1, 3 och 5 och denne inte heller enligt 11 och 12 §§ för samma år
själv kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett an-
nat barn.

4 kap.

12 §

9

Vårdår ska efter ansökan hos Pensionsmyndigheten tillgodoräknas

en förälder som är bosatt här i landet och som under större delen av ett kalen-
derår har vårdat ett barn som inte har fyllt tre år och som är bosatt här. För
samma barn och år får dock vårdår tillgodoräknas endast en förälder.

Vid tillämpningen av första stycket ska med barn likställas fosterbarn och

med en förälder likställas den, med vilken en förälder är eller har varit gift
eller har eller har haft barn om de stadigvarande sammanbor.

7 kap.

2 §

Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepension. Myn-

dighetens verksamhet i fråga om premiepension ska bedrivas enligt försäk-
ringsmässiga principer.

4 §

Pensionsmyndigheten ska för varje pensionssparare föra ett

premiepensionskonto som visar utvecklingen av pensionsspararens tillgodo-
havande i premiepensionssystemet.

7 Senaste lydelse 2004:784.

8 Senaste lydelse 2004:784.

9 Senaste lydelse 2004:784.

background image

4

SFS 2009:996

8 kap.

1 §

10

Pensionsmyndigheten ska ansvara för förvaltningen av de avgiftsme-

del som enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter och 8 §
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska föras till Riksgälds-
kontoret, till dess att medlen förs över enligt 2 § till annan förvaltning. Med-
len ska under den tillfälliga förvaltningen av Pensionsmyndigheten vara pla-
cerade på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser
utfärdade av staten. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att med ett lågt
risktagande och med hänsyn till kravet på betalningsberedskap uppnå så god
avkastning på medlen som möjligt.

Avkastningen ska fördelas mellan pensionsspararna i förhållande till stor-

leken av vars och ens fastställda pensionsrätt.

2 §

11

När pensionsrätt för premiepension för en pensionssparare har fast-

ställts, ska Pensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar pensions-
rätten samt avkastningen enligt 1 § andra stycket till förvaltning i

1. värdepappersfonder eller fondföretag som avses i 3 §, eller
2. Premiesparfonden eller Premievalsfonden som förvaltas av Sjunde AP-

fonden enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Om pensionsspararen har tagit ut premiepension i form av livränta enligt

9 kap. 2 § ska medlen i stället föras över till Pensionsmyndighetens livränte-
verksamhet.

3 §

12

Överföring enligt 2 § första stycket 1 får göras till fonder som har an-

mälts för registrering hos Pensionsmyndigheten och som förvaltas av fond-
förvaltare som

1. har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

2. har slutit samarbetsavtal med myndigheten,
3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana informationshandlingar som

avses i 4 kap. 15 och 18 §§ lagen om investeringsfonder till pensionssparare
som har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens fonder i premie-
pensionssystemet,

4. har åtagit sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fondandelar,
5. har åtagit sig att, med eller utan särskild prisnedsättning, inte ta ut av-

gifter i övrigt utöver vad som godtagits av myndigheten, och

6. har åtagit sig att för varje år till myndigheten rapportera dels alla kost-

nader som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika kostnadsslag, dels de
kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden redovisade per fondandel, med
angivande av hur stor del som avser förvaltningskostnader, inklusive kostna-
der för förvaring av fondtillgångarna.

Medlen får inte placeras i fonder som enligt de för fonden gällande be-

stämmelserna kan dela ut medel till andra än andelsägarna. Medlen får inte
heller placeras i andra fondföretag än som avses i 1 kap. 7 § lagen om inves-
teringsfonder utom i de fall som anges i tredje stycket.

10 Senaste lydelse 2002:50.

11 Senaste lydelse 2004:64.

12 Senaste lydelse 2004:64.

background image

5

SFS 2009:996

Pensionsmyndigheten får, efter att ha inhämtat yttrande från Finansin-

spektionen, medge att medlen placeras i fondföretag som avses i 1 kap. 9 §
lagen om investeringsfonder om fondföretaget uppfyller krav motsvarande
dem som ställs i rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och an-
dra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2001/108/EG.

Pensionsmyndigheten får bestämma ett högsta antal fonder som samtidigt

får registreras för en fondförvaltare.

4 §

13

Pensionsspararen har rätt att bestämma var de medel som för spara-

rens räkning ska föras över enligt 2 § första stycket ska placeras. Pensions-
myndigheten får dock bestämma ett högsta antal fonder som samtidigt får
antecknas på ett premiepensionskonto.

När pensionsrätt för premiepension första gången har fastställts för pen-

sionsspararen, ska spararen upplysas om rätten att välja placering. Om spara-
ren inte anmäler något annat val inom den tid som Pensionsmyndigheten be-
stämmer, ska medlen föras över till Premiesparfonden.

När pensionsrätt för premiepension för ett senare år har fastställts för pen-

sionsspararen, ska Pensionsmyndigheten föra över medlen till en eller flera
fonder med en fördelning som svarar mot vad spararen senast bestämt om
placeringen i fond av medlen på premiepensionskontot. Om spararen inte har
bestämt en sådan placering, ska medlen föras över till Premiesparfonden.

Pensionsspararen ska årligen upplysas om de åtgärder som Pensions-

myndigheten enligt tredje stycket ska vidta när pensionsrätt för premiepen-
sion har fastställts. Spararen ska också upplysas om rätten att placera om
fondmedlen enligt 5 §.

5 §

14

På begäran av pensionsspararen ska Pensionsmyndigheten placera

om spararens fondmedel på det sätt spararen anger.

7 §

15

Om någon är skadeståndsskyldig för att ha orsakat att fondandelar

som Pensionsmyndigheten har förvärvat för en eller flera pensionssparares
räkning gått ned i värde, ska skadeståndet betalas till myndigheten. Om
myndigheten har förklarat att den inte avser att föra talan om skadestånd och
inte heller har träffat någon uppgörelse om skadeståndsskyldigheten, har en
pensionssparare för vars räkning sådana fondandelar har förvärvats rätt att
föra talan om skadestånd till myndigheten. Om en sådan talan väcks, får nå-
gon uppgörelse om skadeståndsskyldigheten inte träffas utan pensionsspara-
rens samtycke.

En pensionssparare som för talan om skadestånd till myndigheten svarar

själv för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning för dessa av myn-
digheten, i den utsträckning de täcks av vad som har kommit myndigheten
till godo genom rättegången. Sådan ersättning ska dras av från skadestånds-
beloppet innan fördelning enligt tredje stycket görs.

13 Senaste lydelse 2000:197.

14 Senaste lydelse 1999:390.

15 Senaste lydelse 1999:390.

background image

6

SFS 2009:996

När ett skadeståndsbelopp har betalats till myndigheten, ska myndigheten,

för varje pensionssparare för vars räkning andelar förvärvats i den berörda
fonden, beräkna hur mycket av skadeståndsbeloppet som belöper på spara-
ren. Myndigheten ska öka tillgodohavandet på hans eller hennes premiepen-
sionskonto med detta belopp och föra över beloppet till fonder på det sätt
som anges i 4 § tredje stycket. Om pensionsspararen har börjat ta ut pension
i form av livränta enligt 9 kap. 2 §, ska beloppet i stället föras över till myn-
dighetens livränteverksamhet.

9 kap.

2 §

16

Pensionsspararen har rätt att på begäran få ut sin premiepension i

form av en livränta med garanterade belopp. Den finansiella risken för de
tillgångar som motsvarar tillgodohavandet på pensionsspararens premiepen-
sionskonto övergår då på Pensionsmyndigheten. Pensionen ska bestämmas
med utgångspunkt i tillgångarnas värde vid inlösen av innehavet. Inlösen ska
ske snarast efter det att begäran kom in till myndigheten, dock tidigast måna-
den före den då livräntan första gången ska betalas ut.

En övergång till livränta får göras tidigast när pensionsspararen börjar ta

ut premiepension. En övergång som begärs senare får verkan tidigast från
och med månaden efter den då begäran kom in till Pensionsmyndigheten.

När Pensionsmyndigheten har påbörjat inlösen av pensionsspararens inne-

hav, kan begäran inte återkallas. Övergången måste avse hela tillgodohavan-
det på premiepensionskontot och gäller även för medel som senare tillförs
kontot.

10 kap.

1 §

Efter ansökan av en pensionssparare ska Pensionsmyndigheten med-

dela efterlevandeskydd för pensionsspararen, om

1. pensionsspararen ännu inte har tagit ut någon del av sin premiepension,
2. myndigheten bedömer att skyddet under minst ett år ska kunna bekostas

på det sätt som anges i fjärde stycket, och

3. pensionsspararen har barn under 20 år eller är gift eller är ogift och sta-

digvarande sammanbor med någon som är ogift och som spararen tidigare
varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med.

Om en ansökan kommer in till myndigheten när pensionsspararen har fyllt

50 år får efterlevandeskydd meddelas endast efter en sådan familjehändelse
som avses i 2 § andra stycket.

Skyddet innebär att det vid pensionsspararens död betalas ut premiepen-

sion till efterlevande under fem år från dödsfallet. Pensionsspararen får välja
om premiepensionen till efterlevande, räknat per år, ska motsvara ett eller
två inkomstbasbelopp. Det inkomstbasbelopp som gällde det år då pen-
sionsspararen avled ska tillämpas under hela utbetalningsperioden.

Efterlevandeskyddet bekostas av pensionsspararen genom att kostnaden

för skyddet löpande dras av från tillgodohavandet på spararens premiepen-
sionskonto.

16 Senaste lydelse 2004:544.

background image

7

SFS 2009:996

2 §

17 Efterlevandeskyddet börjar gälla vid det första månadsskiftet ett år ef-

ter det att ansökan kom in till Pensionsmyndigheten.

Till den del efterlevandeskyddet avser risken att pensionsspararen avlider

som en direkt följd av olycksfall börjar skyddet dock gälla vid utgången av
den månad då ansökan kom in till myndigheten. Detsamma gäller om ansö-
kan kommer in till myndigheten innan pensionsspararen har fyllt 50 år och
pensionsspararen högst tre månader innan ansökan kom in har ingått äkten-
skap eller fått ett barn. Om ett faderskap har blivit fastställt genom dom eller
genom bekräftelse efter barnets födelse, räknas fristen från det att domen
vann laga kraft eller bekräftelsen godkändes enligt 1 kap. 4 § föräldrabalken.
Vid adoption räknas fristen från det att rättens beslut om tillstånd till adop-
tionen vann laga kraft.

Det som sägs i andra stycket om faderskap gäller även föräldraskap enligt

1 kap. 9 § föräldrabalken.

3 §

För att efterlevandeskyddet ska gälla när pensionsspararen avlider

måste någon av förutsättningarna i 1 § första stycket 3 vara uppfylld.

Om pensionsspararen begär att få ut premiepension, upphör efterle-

vandeskyddet vid ingången av den första månad för vilken premiepension
ska betalas ut. Skyddet upphör också att gälla om tillgodohavandet på
premiepensionskontot inte längre är tillräckligt stort för att bekosta skyddet,
dock tidigast 30 dagar från det att Pensionsmyndigheten har sänt ett medde-
lande till pensionsspararen om att skyddet kommer att upphöra.

4 §

Pensionsspararen får när som helst avstå från efterlevandeskyddet ge-

nom anmälan till Pensionsmyndigheten. I så fall upphör skyddet att gälla vid
utgången av den månad då anmälan kom in till myndigheten eller vid det se-
nare månadsskifte som har angetts i anmälan.

5 §

Premiepension till efterlevande enligt 1 § får endast betalas ut till per-

soner inom den krets som avses i 1 § första stycket 3. Pensionsspararens
barn har rätt att få pensionsbelopp under hela utbetalningsperioden, om de är
under 20 år vid pensionsspararens död. Om ett pensionsbelopp ska betalas ut
till flera barn, ska det delas lika mellan dem.

Pensionsspararen kan genom ett skriftligt meddelande till Pensions-

myndigheten bestämma vilken eller vilka av de personer som avses i 1 § för-
sta stycket 3 som ska ha pensionen. Om det inte har gjorts eller om det
pensionsspararen har bestämt inte kan verkställas, ska pensionen betalas ut
till spararens make eller sammanboende. Finns inte make eller sammanbo-
ende, ska pensionen betalas ut till pensionsspararens barn.

Genom ett nytt skriftligt meddelande till myndigheten får pensionsspa-

raren ändra det som har bestämts enligt andra stycket. Om den som är berät-
tigad till pensionen avlider under utbetalningsperioden, övergår rätten till
pensionen till den som då har den bästa rätten enligt andra stycket.

6 §

För den som har fått rätt till premiepension till efterlevande enligt 1 §

gäller de bestämmelser som avser pensionsspararen i

– 7 kap. 4 § om premiepensionskonto,

17 Senaste lydelse 2005:450.

background image

8

SFS 2009:996

– 4 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighe-

tens premiepensionsverksamhet om återbäring, och

– 7 § lagen med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premie-

pensionsverksamhet om information till pensionsspararna.

7 §

18

Efter ansökan av pensionsspararen ska Pensionsmyndigheten med-

dela efterlevandeskydd under pensionstiden för en pensionssparare som är
gift eller som är ogift och stadigvarande sammanbor med någon som är ogift
och som spararen tidigare varit gift med eller har eller har haft barn till-
sammans med. Skyddet innebär att det vid pensionsspararens död till spara-
rens efterlevande make eller sammanboende betalas ut livsvarig premiepen-
sion till efterlevande.

Omfattningen av efterlevandeskyddet ska beräknas med utgångspunkt i

tillgodohavandet på pensionsspararens premiepensionskonto, varvid pen-
sionsspararens egen premiepension ska räknas om. Beräkningarna ska göras
så att pensionsspararens egen premiepension och premiepensionen till efter-
levande blir lika stora när samma andel av pensionen tas ut.

Efterlevandeskyddet gäller bara om pensionsspararen vid sin död var gift

med eller stadigvarande sammanbodde med den person med vilken han var
gift eller sammanboende vid ansökan om skyddet. I fråga om samman-
boende som inte är gifta med varandra krävs också att inte någon av dem var
gift med någon annan vid dödsfallet.

8 §

En ansökan om efterlevandeskydd enligt 7 § ska göras samtidigt med

att pensionsspararen första gången begär att få ut premiepension. Skyddet
börjar då gälla vid ingången av den första månad för vilken premiepension
ska betalas ut till pensionsspararen.

Om pensionsspararen senare ingår äktenskap eller inleder ett sådant sam-

manboende som avses i 7 § första stycket, får ansökan göras inom tre måna-
der från det att äktenskapet ingicks eller sammanboendet inleddes. Detta gäl-
ler dock inte om pensionsspararen var gift eller sammanboende med samma
person när spararen första gången begärde att få ut premiepension.

I fall som avses i andra stycket första meningen inträder skyddet vid det

första månadsskiftet ett år efter det att ansökan kom in till Pensionsmyndig-
heten.

9 §

Om äktenskapet eller sammanboendet upplöses på annat sätt än genom

dödsfall, ska Pensionsmyndigheten på begäran av pensionsspararen räkna
om försäkringen till att gälla bara på spararens liv.

Kostnader för premiepensionsverksamheten

11 kap.

1 §

19

De kostnader för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensions-

systemet som inte täcks på annat sätt ska täckas genom avgifter som dras av
från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

18 Senaste lydelse 1999:390.

19 Senaste lydelse 1999:390.

background image

9

SFS 2009:996

Myndigheten bestämmer när avgifterna ska tas ut. Avgifterna disponeras

av myndigheten.

Avgifterna ska bestämmas så att de beräknas täcka det aktuella årets kost-

nader med skälig fördelning mellan pensionsspararna. Härvid ska hänsyn tas
till under- eller överskott från det föregående året.

Avgifterna ska helt eller delvis anges som en procentsats av tillgodo-

havandet på varje pensionssparares premiepensionskonto. När procentsatsen
fastställs får myndigheten utgå från en uppskattning av det sammanlagda
värdet av tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Avgifter får tas ut från fondförvaltare för att täcka Pensionsmyndighetens

kostnader för registrering av och information om fonder. Uppgift om att av-
gifter kan tas ut ska finnas i det avtal mellan myndigheten och förvaltaren
som avses i 8 kap. 3 § första stycket 2. Bestämmelserna i andra stycket gäller
även för sådana avgifter.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om uttaget av avgifter för

Pensionsmyndighetens kostnader för premiepensionsverksamheten.

2 §

20

Pensionsmyndigheten får bestämma att återkallelse av uttag av pre-

miepension, nytt uttag av pension efter återkallelse samt ändring av den an-
del av pensionen som tas ut ska bekostas av pensionsspararen genom att
kostnaden för åtgärden dras av från tillgodohavandet på spararens premie-
pensionskonto.

De pensionssparare som tagit emot överförd pensionsrätt från make enligt

4 kap. 7 § ska svara för minskad arvsvinst och övriga kostnader på grund av
överföringen genom att kostnaderna, efter skälig fördelning, dras av från
tillgodohavandet på spararnas premiepensionskonton. Ett sådant avdrag ska
beräknas lika för män och kvinnor.

12 kap.

1 §

21

Ålderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansö-

kan ska göras skriftligen hos Pensionsmyndigheten. En pensionsberättigad
som är född under något av åren 1938–1953 och som uppbär inkomstpen-
sion utan att ha rätt till tilläggspension ska dock, utan särskild ansökan, er-
hålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått rätt till
sistnämnda pension.

Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är bosatt

i Sverige inte tre månader före ingången av den månad då han eller hon fyl-
ler 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller tilläggspension, ska Pensions-
myndigheten utreda om den pensionsberättigade vill ta ut ålderspension. För
den som månaden före den då han eller hon fyller 65 år har uppburit
sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller särskild
efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn ska
motsvarande gälla, om ansökan om inkomst- eller tilläggspension enligt
denna lag inte har gjorts senast förstnämnda månad.

20 Senaste lydelse 1999:390.

21 Senaste lydelse 2004:784.

background image

10

SFS 2009:996

2 §

22

Ålderspension ska utges från och med den månad som anges i ansö-

kan, dock tidigast från och med den månad ansökan kom in till Pen-
sionsmyndigheten.

Har den pensionsberättigade uppburit sjukersättning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterlevandepension enligt
lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn omedelbart före 65 års ålder får inkomst- och
tilläggspension beviljas för högst tre månader före ansökningsmånaden,
dock tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyllde 65
år.

3 §

23

Vad som föreskrivs i 1 § första stycket och 2 § första stycket gäller

också i fråga om ökat uttag av ålderspension enligt denna lag. Ökat uttag av
premiepension kan dock tidigast göras från och med månaden efter den då
ansökan kom in till Pensionsmyndigheten.

Återkallelse eller minskning av uttag av ålderspension enligt denna lag får

göras genom skriftlig anmälan till Pensionsmyndigheten. Ändringen ska gö-
ras från och med den månad som anges i anmälan, dock tidigast från och
med månaden efter den månad då anmälan kom in till Pensionsmyndigheten.

13 kap.

3 § Beslut som avses i 1 § får fattas genom automatisk databehandling när
skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltnings-
lagen (1986:223).

Beslut får även sättas upp i form av elektroniska dokument. Med ett elek-

troniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automa-
tisk databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett
visst tekniskt förfarande.

4 §

24

Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 1 § ska fattas av

Pensionsmyndigheten.

5 §

25

Beslut enligt 3 och 4 kap. samt beslut om inkomst-, tilläggs- och pre-

miepension får fattas genom automatiserad behandling av Pensionsmyndig-
heten när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 för-
valtningslagen (1986:223).

6 §

Vad som sägs i 1 och 4 §§ gäller inte om något annat följer av annan

bestämmelse i denna lag eller av annan författning.

9 §

26

Ett beslut enligt denna lag ska omprövas om den som beslutet avser

begär det eller om det finns andra skäl. Omprövning ska dock inte göras av
beslut som meddelats enligt 11 eller 13 §.

22 Senaste lydelse 2004:862.

23 Senaste lydelse 2004:862.

24 Senaste lydelse 2004:784.

25 Senaste lydelse 2004:784.

26 Senaste lydelse 2007:1010.

background image

11

SFS 2009:996

Om, vid omprövning av ett beslut om pensionsrätt eller pensionspoäng,

prövning ska göras av den pensionsgrundande inkomst som legat till grund
för beslutet, ska Pensionsmyndigheten överlämna ärendet i den delen till
Skatteverket som ska ompröva beslutet om denna inkomst. Den enskildes
begäran om omprövning ska i ett sådant fall även anses som en begäran om
omprövning av pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap.

11 §

27

Den som vill begära omprövning enligt 9 eller 10 § ska göra detta

skriftligen. Begäran om omprövning av ett beslut enligt 2 kap. ska ha kom-
mit in till Skatteverket före utgången av femte året efter det fastställelseår
som beslutet avser. Begäran om omprövning av ett beslut enligt 3 eller
4 kap. ska ha kommit in till Pensionsmyndigheten före utgången av året efter
det fastställelseår som beslutet avser. I fråga om annat beslut ska begäran om
omprövning ha kommit in inom två månader från det att den som begär om-
prövningen fick del av beslutet.

Gör den som begär omprövning sannolikt att han eller hon inte inom två

månader före utgången av den tid som anges i första stycket andra och tredje
meningarna har fått kännedom om ett beslut eller annan handling med upp-
gift om vad som har beslutats, ska begäran om omprövning i stället ha kom-
mit in inom två månader från den dag då den som begär omprövningen fick
sådan kännedom.

12 §

28

Om en begäran om omprövning av ett beslut har kommit in till Skat-

teverket, Pensionsmyndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol, som
inte har fattat beslutet, ska begäran om omprövning sändas till den myndig-
het som har meddelat beslutet. Har begäran kommit in till någon av de
nämnda myndigheterna inom den tid som anges i 11 §, ska den anses som in-
kommen i rätt tid.

16 §

29

En fråga enligt denna lag som redan har avgjorts av en allmän för-

valtningsdomstol får inte omprövas av Skatteverket eller Pensionsmyndig-
heten.

17 §

30

Ett beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol av den som beslutet avser eller, om denne har avlidit, av annan som
är berörd av beslutet samt av det allmänna ombudet. En enskild får dock en-
dast överklaga sådana beslut som har tillkommit genom omprövning. Även
beslut som innebär att en begäran om omprövning har avvisats får överkla-
gas av den enskilde. En enskilds överklagande av ett annat beslut ska anses
som en begäran om omprövning.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

gäller inte avvisningsbeslut enligt denna lag som har meddelats av Pensions-
myndigheten eller Skatteverket.

27 Senaste lydelse 2007:1010.

28 Senaste lydelse 2007:1010.

29 Senaste lydelse 2004:784.

30 Senaste lydelse 2004:784.

background image

12

SFS 2009:996

17 b §

31

Det som sägs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombu-

det i 15, 17, 19, 20 och 22 a §§ ska, när det gäller omprövning och överkla-
gande av beslut om pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap., i stället avse
Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt lagen
(2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket.

20 §

32

Om en enskild överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut en-

ligt denna lag ska överklagandet ha kommit in inom två månader från den
dag då den enskilde fick del av det överklagade beslutet.

Om det allmänna ombudet eller Pensionsmyndigheten överklagar en all-

män förvaltningsdomstols beslut enligt denna lag ska överklagandet ha kom-
mit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

22 a §

33

Det allmänna ombudet får överklaga ett avgörande av en allmän

förvaltningsdomstol endast om ombudet har varit part i målet där. Pensions-
myndigheten får inte överklaga ett avgörande av allmän förvaltningsdomstol
som kan överklagas av det allmänna ombudet.

14 kap.

1 §

34

Pensionsmyndigheten ska besluta om återbetalning av inkomst- eller

tilläggspension, om den som uppburit pensionen genom att lämna oriktiga
uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälnings-
skyldighet har orsakat att pensionen har lämnats felaktigt eller med ett för
högt belopp. Detsamma gäller om inkomst- eller tilläggspension i annat fall
har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit pen-
sionen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

Har inkomst- eller tilläggspension betalats ut och minskas därefter pen-

sionsrätt eller pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgifts-
betalning, ska Pensionsmyndigheten besluta om återbetalning av för mycket
utbetald pension.

Den som uppburit för mycket inkomst- eller tilläggspension enligt denna

lag är skyldig att betala tillbaka utbetald sådan pension endast om beslut om
återbetalning har meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns
särskilda skäl får Pensionsmyndigheten helt eller delvis efterge krav på åter-
betalning.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första eller

andra stycket har träffat avtal med Pensionsmyndigheten om en avbetal-
ningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda be-
loppet, ska ränta tas ut på beloppet. Räntan ska tas ut efter en räntesats som
vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Räntan ska beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades
eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betal-
ning.

31 Senaste lydelse 2007:1010.

32 Senaste lydelse 2004:784.

33 Senaste lydelse 2004:784.

34 Senaste lydelse 2007:206.

background image

13

SFS 2009:996

Om ett belopp som har återkrävts enligt första eller andra stycket inte be-

talas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmåls-
ränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl får Pensionsmyndigheten helt eller delvis ef-

terge kravet på ränta enligt fjärde och femte styckena.

1 a §

35

Om en tjänsteman enligt 2 § lagen (2002:125) om överföring av

värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har
överfört värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till till-
läggspension till gemenskaperna och om den fastställda pensionsrätten för
inkomstpension eller fastställda pensionspoäng för den personen därefter har
sänkts, ska Pensionsmyndigheten återkräva av honom eller henne vad som
har överförts för mycket.

Återkrav ska ske om sänkningen beror på att den pensionsgrundande in-

komsten av annat förvärvsarbete har sänkts eller på att pensionsrätt eller
pensionspoäng inte borde ha tillgodoräknats till följd av bestämmelserna i
4 kap. 4 eller 8 § om bristande eller underlåten avgiftsbetalning. I andra fall
ska beloppet återkrävas endast om den som överfört värdet av pensionsrät-
tigheter genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att full-
göra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionsrätt el-
ler pensionspoäng har fastställts felaktigt eller med ett för högt belopp. Om
det finns särskilda skäl får Pensionsmyndigheten helt eller delvis efterge
krav på återbetalning.

3 §

36

Om ett beslut innebär att fastställd pensionsrätt för premiepension har

höjts, ska Pensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar det uppräk-
nade beloppet enligt 2 § till fonder på det sätt som anges i 8 kap. 4 § tredje
stycket. Om pensionsspararen har börjat ta ut premiepension i form av liv-
ränta enligt 9 kap. 2 §, ska beloppet i stället föras över till Pensionsmyndig-
hetens livränteverksamhet.

4 §

37

Om ett beslut innebär att fastställd pensionsrätt för premiepension har

sänkts, ska Pensionsmyndigheten ta ut medel som motsvarar det uppräknade
beloppet enligt 2 § från den eller de fonder i vilka medel har placerats för
pensionsspararens räkning. Fonderna ska tas i anspråk i förhållande till vär-
det av innehavet i varje fond. Har pensionsspararen tagit ut premiepension i
form av livränta enligt 9 kap. 2 §, ska beloppet i stället betalas av Pensions-
myndigheten med omräkning av fastställda livräntebelopp.

Om beloppet inte täcks av tillgodohavandet på pensionsspararens premie-

pensionskonto, ska det resterande beloppet redovisas som ett underskott på
kontot. Om det senare fastställs ny pensionsrätt för spararen, ska underskot-
tet täckas innan medel förs över till förvaltning enligt 8 kap. 2 §.

5 §

38

Om premiepension har lämnats felaktigt eller med ett för högt be-

lopp, ska Pensionsmyndigheten besluta om återbetalning av pension, om den
som uppburit pensionen

35 Senaste lydelse 2004:784.

36 Senaste lydelse 2004:544.

37 Senaste lydelse 2004:544.

38 Senaste lydelse 2004:544.

background image

14

SFS 2009:996

1. orsakat detta genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att full-

göra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller

2. insett eller skäligen borde ha insett att pensionen lämnades felaktigt el-

ler med ett för högt belopp.

Pensionsmyndigheten ska dock besluta om återbetalning bara om felet be-

lastar övriga pensionssparare eller kan innebära en avsevärd påverkan på
framtida utbetalningar av pension till pensionsspararen.

Det felaktigt utbetalda beloppet ska vid återkrav ökas med basränta enligt

19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) från utbetalningsdagen till och
med dagen för Pensionsmyndighetens beslut om återkrav.

Om det finns särskilda skäl får Pensionsmyndigheten helt eller delvis ef-

terge krav på återbetalning.

7 §

39

Avdrag på pension enligt denna lag får göras med skäligt belopp om

den pensionsberättigade enligt beslut av Pensionsmyndigheten är återbetal-
ningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund av denna lag eller en
annan författning.

8 §

40

Om en ersättning enligt en annan författning har betalats ut efter be-

slut av Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan eller en arbetslöshetskassa
och beviljas senare pension retroaktivt enligt denna lag för samma tid som
den tidigare utbetalade ersättningen avser, ska avdrag göras på den retroak-
tiva pensionen. Detta avdrag ska motsvara det belopp som överstiger vad
som skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade
fattats samtidigt.

9 §

41

En pensionsberättigad ska betala för sitt uppehälle för varje dag som

han eller hon är

– häktad
– intagen i anstalt eller
– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett så-

dant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänst-
lagen (2001:453). Vid vistelse i ett familjehem eller ett hem för vård eller
boende gäller detta endast för den tid under vilken staten bekostar vistelsen.
Betalning ska ske genom att Pensionsmyndigheten, efter skatteavdrag enligt
skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från ålderspensionen när
denna betalas ut. Om den pensionsberättigade samtidigt med inkomstgrun-
dad ålderspension uppbär garantipension enligt lagen (1998:702) om garan-
tipension, äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörj-
ningsstöd, sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, ska endast
ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kronor för dag. Det får dock utgöra högst en tred-

jedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid
ska det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

39 Senaste lydelse 2004:784. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

40 Senaste lydelse 2004:784.

41 Senaste lydelse 2006:1489.

background image

15

SFS 2009:996

Avdrag ska inte göras för tid under vilken den pensionsberättigade vistas

utanför anstalt enligt 58 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Av-
drag ska heller inte göras, om den pensionsberättigade är berättigad till
sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller livränta
enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring men förmånen en-
ligt 16 kap. 20 § förstnämnda lag eller 6 kap. 8 § sistnämnda lag inte ska ut-
ges.

15 kap.

2 §

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska stå under till-

syn av Finansinspektionen. Ytterligare bestämmelser om tillsynen finns i
10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet.

4 §

42

Om den försäkrade har debiterats slutlig skatt, ska underrättelse om

Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap. ske på be-
skedet om slutlig skatt. I annat fall ska underrättelse ske genom särskilt be-
sked senast den 15 december fastställelseåret. Av underrättelsen ska framgå
hur man begär omprövning av beslutet.

Den försäkrade ska skriftligen underrättas om Pensionsmyndighetens be-

slut om pensionsgrundande belopp, pensionsrätt och pensionspoäng enligt 3
och 4 kap. senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Av underrättelsen
ska framgå hur man begär omprövning av beslutet.

Underrättelser enligt första och andra styckena behöver inte sändas till

den som inte är bosatt i Sverige och vars adress är okänd.

6 §

43

Anmälan enligt 3 kap. 13–15 §§ ska vara skriftlig och ska ha kommit

in till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari fastställelseåret. Anmälan
enligt 3 kap. 13 § ska göras gemensamt av föräldrarna. Anmälan enligt
3 kap. 14 och 15 §§ ska göras gemensamt av den förälder som enligt 3 kap.
11 och 12 §§ ensam kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt
3 kap. 10 § och den till vilken överlåtelse ska ske. Med en förälder ska där-
vid likställas en särskilt förordnad vårdnadshavare och den som med
socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn för stadigvarande
vård och fostran i syfte att adoptera det.

Återkallelse av en anmälan som avses i första stycket får inte göras efter

den dag då anmälan senast ska ha kommit in till Pensionsmyndigheten.
Återkallelsen ska vara skriftlig.

Om någon som enligt en anmälan som avses i första stycket ska till-

godoräknas ett pensionsgrundande belopp inte enligt 3 kap. 12 § kan tillgo-
doräknas ett sådant belopp, ska Pensionsmyndigheten bortse från anmälan.

7 §

44

En försäkrad som under intjänandeåret har haft sådan ersättning som

avses i 3 kap. 18 § och som för det året ska tillgodoräknas ett pensionsgrun-

42 Senaste lydelse 2007:1010.

43 Senaste lydelse 2004:784.

44 Senaste lydelse 2004:784.

background image

16

SFS 2009:996

dande belopp enligt 3 kap. 10 § är skyldig att upplysa Pensionsmyndigheten
om ersättningen.

8 §

45

Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § ska vara

skriftlig och ska ha kommit in till Pensionsmyndigheten senast den 31 janu-
ari det första år till vilket den pensionsrätt som ska överföras är hänförlig.
Anmälan ska göras gemensamt av makarna och gäller tills vidare om inget
annat anges i anmälan.

Om en make vill att en överföring som gäller tills vidare ska upphöra mås-

te han eller hon skriftligen anmäla detta till Pensionsmyndigheten senast den
31 januari det år från och med vilket överföringen ska upphöra. Om makar-
nas äktenskap har upplösts ska överföringen upphöra från och med det år då
äktenskapet upplöstes. Har äktenskapet upplösts genom att den make från
vilken överföringen ska ske har avlidit, ska dock överföringen även gälla det
år då äktenskapet upplöstes, om inte också den andra maken avled samma år.

Återkallelse av anmälan som avses i första och andra styckena får inte gö-

ras efter den dag då anmälan senast ska ha kommit in till Pensionsmyndig-
heten. Återkallelsen ska vara skriftlig.

9 §

46

En förälder som vill tillgodoräknas ett vårdår enligt 4 kap. 12 § ska

hos Pensionsmyndigheten göra en skriftlig ansökan om detta senast den
31 januari andra året efter utgången av det år för vilket vårdår ska tillgodo-
räknas.

11 §

47

Efter föreläggande av Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller en

allmän förvaltningsdomstol ska en enskild, i den omfattning och inom den
tid som har angetts i föreläggandet, meddela de upplysningar som är av bety-
delse för tillämpningen av denna lag.

13 §

48

Statliga och kommunala myndigheter samt arbetsgivare och

försäkringsinrättningar ska på begäran lämna Skatteverket, Pensionsmyndig-
heten och en allmän förvaltningsdomstol uppgift som avser namngiven per-
son när det gäller förhållande som är av betydelse för tillämpningen av
denna lag.

Arbetslöshetskassor ska på begäran lämna sådan uppgift till Skatteverket,

Pensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdomstol.

Arbetsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt första

stycket döms till penningböter.

15 §

49

Skatteverket, Pensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdom-

stol får utan hinder av sekretess på begäran lämna ut uppgifter om pension
enligt denna lag till

1. en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare, om

uppgiften behövs för samordning med ersättning därifrån, och till

45 Senaste lydelse 2004:784.

46 Senaste lydelse 2004:784.

47 Senaste lydelse 2004:784.

48 Senaste lydelse 2004:784.

49 Senaste lydelse 2004:784.

background image

17

SFS 2009:996

2. ett utländskt socialförsäkringsorgan, om uppgiften behövs vid tillämp-

ningen av en internationell överenskommelse som Sverige har anslutit sig
till.

Skatteverket, Pensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdomstol

får utan hinder av sekretess på begäran lämna ut uppgifter om pension enligt
denna lag till en arbetslöshetskassa, om uppgiften behövs för samordning
med ersättning därifrån.

20 §

50

Den myndighet regeringen bestämmer ska för varje år upprätta en

redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella
ställning och utveckling. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt
Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska tillställa myndigheten de uppgif-
ter som behövs för detta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Under åren 2010 och 2011 ska äldre bestämmelser i 14 kap. 1 § fjärde–

sjätte styckena och 7 § fortfarande tillämpas på det sätt som anges i 2 § lagen
(2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten. Vid till-
lämpning av 14 kap. 7 § ska därvid det som sägs om Premiepensionsmyn-
digheten i stället gälla Pensionsmyndigheten.

3. I andra fall än vad som följer av punkten 2 är Försäkringskassan under

åren 2010 och 2011 behörig att besluta om avdrag enligt 14 kap. 7 § i dess
äldre lydelse.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

50 Senaste lydelse 2004:784.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.