SFS 2009:1003 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

091003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1, 4 och 14 a §§ samt 8 kap.

1 och 5–8 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

2

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn betalas ut efter an-

sökan. Sådan ansökan ska göras skriftligen hos Pensionsmyndigheten.

Änkepension får dock beviljas utan ansökan till en kvinna som fyllt 65 år

och som uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension.

4 §

3

Uttag av efterlevandepension enligt denna lag får avbrytas genom

skriftlig anmälan till Pensionsmyndigheten. Sådan anmälan ska ha kommit
in till Pensionsmyndigheten senast månaden före den månad som ändringen
avser.

14 a §

4

För varje dag som en pensionsberättigad, som uppbär pensions-

förmåner enligt 4 eller 6 kap. men inte ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension
eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant fa-
miljehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) ska han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vilken
staten bekostar vistelsen. Betalning ska ske genom att Pensionsmyndigheten,
efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från
pensionsförmånerna enligt 4 eller 6 kap. när de betalas ut. Om den pensions-
berättigade samtidigt med förmånerna uppbär aktivitetsersättning eller sjuk-
ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller livränta enligt
4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, ska endast ett avdrag gö-
ras från de sammantagna förmånerna.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:848.

3 Senaste lydelse 2004:848.

4 Senaste lydelse 2004:848.

SFS 2009:1003

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:1003

Avdraget uppgår till 80 kronor för dag. Det får dock utgöra högst en

tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30.
Därvid ska det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre
krontal.

8 kap.

1 §

5

Ett beslut i ett ärende enligt denna lag ska fattas av Pensionsmyndig-

heten.

5 §

6

Pensionsmyndigheten ska besluta om återbetalning av efterlevande-

pension och efterlevandestöd till barn, om den efterlevande eller den avlidne
genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en
uppgifts-eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen eller efterle-
vandestödet har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma
gäller om efterlevandepension eller efterlevandestöd i annat fall har lämnats
felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit förmånen har in-
sett eller skäligen borde ha insett detta.

Har efterlevandepension betalats ut enligt denna lag och minskas därefter

pensionsrätt eller pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning,
ska Pensionsmyndigheten besluta om återbetalning av för mycket utbetald
pension.

Den som uppburit för mycket efterlevandepension eller efterlevandestöd

till barn enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka sådan pension eller så-
dant efterlevandestöd endast om beslut om återbetalning meddelats enligt
första eller andra stycket. Om det finns särskilda skäl, får Pensionsmyndig-
heten helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första eller

andra stycket har träffat avtal med Pensionsmyndigheten om en avbetal-
ningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda be-
loppet, ska ränta tas ut på beloppet. Räntan ska tas ut efter en räntesats som
vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Räntan ska beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades
eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betal-
ning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första eller andra stycket inte be-

talas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmåls-
ränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Pensionsmyndigheten helt eller delvis ef-

terge kravet på ränta enligt fjärde och femte styckena.

6 §

7

Har Pensionsmyndigheten enligt 5 § beslutat om återbetalning av in-

komstgrundad efterlevandepension eller änkepension och beviljas till följd
av beslutet om sänkt sådan pension garantipension enligt 4 kap. 6 § eller
6 kap. 14 § eller efterlevandestöd till barn enligt 3 kap. 1 § retroaktivt för

5 Senaste lydelse 2004:848.

6 Senaste lydelse 2007:210.

7 Senaste lydelse 2004:848.

background image

3

SFS 2009:1003

samma tid, ska avdrag för den återkrävda pensionen göras på den retroaktivt
beviljade förmånen i den mån betalning inte skett.

Om Pensionsmyndigheten enligt 5 § beslutat om återbetalning av garanti-

pension till omställningspension eller till änkepension eller efterlevandestöd
till barn ska avdrag för den återkrävda garantipensionen eller det återkrävda
efterlevandestödet göras på retroaktivt beviljad inkomstgrundad efterlevan-
depension eller änkepension som avser samma tid som garantipensionen el-
ler efterlevandestödet, i den mån betalning inte skett.

7 §

8

Avdrag på pension och efterlevandestöd till barn enligt denna lag får

göras med skäligt belopp om den efterlevande enligt beslut av Pensionsmyn-
digheten är återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund
av denna lag eller en annan författning.

8 §

9

Om en ersättning enligt denna lag eller en annan författning har be-

talats ut efter beslut av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan och
beviljas senare pension eller efterlevandestöd retroaktivt enligt denna lag för
samma tid som för den tidigare utbetalade ersättningen, ska avdrag göras på
den retroaktiva ersättningen. Detta avdrag ska motsvara det belopp som
överstiger vad som skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda er-
sättningarna hade fattats samtidigt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Under åren 2010 och 2011 ska äldre bestämmelser i 8 kap. 5 § fjärde–

sjätte styckena och 7 § fortfarande tillämpas på det sätt som anges i 2 § la-
gen (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten. Det
som sägs om beslut av Försäkringskassan i 8 kap. 7 § ska därvid också gälla
beslut av Pensionsmyndigheten.

3. I andra fall än vad som följer av punkten 2 är Försäkringskassan under

åren 2010 och 2011 behörig att besluta om avdrag enligt 8 kap. 7 § i dess
äldre lydelse.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

8 Senaste lydelse 2004:848.

9 Senaste lydelse 2004:848.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.