SFS 2009:1011 Lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

091011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:274) med anledning av
inrättande av Försäkringskassan;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2004:274) med anled-

ning av inrättande av Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

1 §

Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författ-

ning i fråga om de allmänna försäkringskassorna eller Riksförsäkringsverket
ska efter utgången av år 2004 i stället tillämpas på Försäkringskassan.

Första stycket tillämpas efter utgången av år 2009 endast i den utsträck-

ning inte annat föreskrivs i lagen (2009:986) om inrättande av Pensionsmyn-
digheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

SFS 2009:1011

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.