SFS 2010:111 Lag om införande av socialförsäkringsbalken

100111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 4 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari

2011.

2 §

Genom denna lag upphävs

1. lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring,
3. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
4. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
5. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
6. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,
7. lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigs-

fara,

8. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
9. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer

med funktionshinder,

10. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
11. lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
12. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för

långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,

13. lagen (1993:389) om assistansersättning,
14. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
15. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
16. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
17. lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomst-

grundad ålderspension,

18. lagen (1998:702) om garantipension,
19. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
20. lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärde-

dels sjukersättning eller aktivitetsersättning,

21. socialförsäkringslagen (1999:799),

1 Prop. 2008/09:200 och 2009/10:69, bet. 2009/10:SfU11, rskr. 2009/10:194.

SFS 2010:111

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:111

22. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn,

23. lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevan-

depension och efterlevandestöd till barn,

24. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
25. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
26. lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom social-

försäkringens administration,

27. lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom social-

försäkringens administration,

28. lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan,
29. lagen (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen,
30. lagen (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndig-

heten, och

31. förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

3 §

De upphävda författningarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättningar,

andra förmåner och betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid
före ikraftträdandet. De tillämpas även i fråga om pensionsgrundande in-
komst, pensionsgrundande belopp, pensionspoäng och pensionsrätt för tidi-
gare år än 2011 samt i fråga om omräkning av pensionsbehållning före 2011.

Ytterligare föreskrifter om att äldre bestämmelser ska tillämpas finns i 2

9 kap. Där finns också föreskrifter om att bestämmelserna i socialför-
säkringsbalken i vissa fall ska tillämpas även i fråga om förmåner och andra
förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

4 §

Om någon bestämmelse i de upphävda författningarna har tillämpats

som grund för ett beslut eller en åtgärd och den motsvaras av en bestäm-
melse i socialförsäkringsbalken, ska beslutet eller åtgärden ha samma verkan
som om balken hade tillämpats. Motsvarande gäller i fråga om föreskrifter
som har meddelats med stöd av någon av de upphävda författningarna.

Ett beslut eller en åtgärd som har avsett havandeskapspenning ska lik-

ställas med ett beslut eller en åtgärd som har avsett graviditetspenning.

5 §

Ett beslut eller en åtgärd av en allmän försäkringskassa eller av Riks-

försäkringsverket ska anses ha fattats respektive vidtagits av den av Försäk-
ringskassan och Pensionsmyndigheten som ska handlägga ärenden om den
förmån som beslutet eller åtgärden avser. Detta gäller dock inte när Riksför-
säkringsverket har överklagat ett beslut av en allmän försäkringskassa.

Ett beslut eller en åtgärd av Försäkringskassan ska anses ha fattats respek-

tive vidtagits av Pensionsmyndigheten, om denna ska handlägga ärenden om
den förmån som beslutet eller åtgärden avser.

Ett beslut eller en åtgärd av Premiepensionsmyndigheten ska anses ha fat-

tats respektive vidtagits av Pensionsmyndigheten.

6 §

Föreskrifter som gäller vid socialförsäkringsbalkens ikraftträdande och

som har meddelats med stöd av bestämmelser i någon av de upphävda för-
fattningarna ska fortsätta att gälla. Detta gäller dock inte om regeringen eller,
i fråga om föreskrifter som har meddelats av en annan myndighet, den myn-
digheten föreskriver något annat.

background image

3

SFS 2010:111

7 §

Om det i lag eller annan författning eller i särskilt beslut av regeringen

finns en hänvisning till en bestämmelse i någon av de upphävda författning-
arna som motsvaras av en bestämmelse i socialförsäkringsbalken eller denna
lag, ska hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

8 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i socialförsäkringsbalken.

Vid tillämpning av denna lag ska uttrycket de upphävda författningarna

omfatta även 2–19 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-
ståendevård.

2 kap. Övergångsbestämmelser till 1–7 kap. (avdelning A)

Administrationen

1 §

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även hand-

lägga ärenden om hustrutillägg och särskild efterlevandepension samt ären-
den enligt följande lagar och bestämmelser:

1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,
4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess

lydelse före den 1 januari 1981, och

5. den upphävda kungörelsen (1972:412) om sjömanspension.

1 a §

Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författ-

ning eller särskilt beslut av regeringen i fråga om de allmänna försäk-
ringskassorna, Riksförsäkringsverket eller Försäkringskassan ska tillämpas
på den av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ska handlägga
ärenden om den förmån som beslutet eller åtgärden avser.

Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författning

eller särskilt beslut av regeringen i fråga om Premiepensionsmyndigheten
ska tillämpas på Pensionsmyndigheten.

En allmän försäkringskassas behörighet att utse en styrelseledamot i en

stiftelse ska utövas av Försäkringskassan.

Internationella överenskommelser

2 §

Överenskommelser som är i kraft i förhållande till Sverige och som re-

geringen har ingått före 2001 med främmande makt om utsträckt tillämpning
av någon av den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring och den
upphävda lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag eller om undantag i
vissa fall från det som föreskrivs i dem, ska utan hinder av bestämmelserna i
socialförsäkringsbalken tillämpas även efter det att denna trätt i kraft.

3 §

Överenskommelser som regeringen har ingått med främmande makt

före 1999 angående utsträckt tillämpning av den upphävda lagen (1962:381)
om allmän försäkring eller om undantag i vissa fall från det som föreskrivs i
den lagen och som ska tillämpas vid tillgodoräknande av pensionsgrundande
inkomst, pensionspoäng eller vårdår enligt 11 kap. samma lag, ska för tid ef-

background image

4

SFS 2010:111

ter 2010 i stället tillämpas vid tillgodoräknande av pensionsgrundande in-
komst, pensionspoäng eller vårdår enligt 59 och 61 kap. socialförsäkrings-
balken. Vidare ska vad som av en sådan överenskommelse följer om försäk-
ring för tilläggspension och om bosättning i Sverige, också vid tillämpning
av bestämmelserna i balken om tillgodoräknande av pensionsgrundande be-
lopp enligt 60 kap. och pensionsrätt enligt 61 kap. balken anses gälla försäk-
ring för inkomstgrundad ålderspension och bosättning här.

Basbelopp och förhöjt basbelopp

4 §

Om det i lag eller annan författning eller på annat sätt hänvisas till bas-

belopp eller förhöjt basbelopp enligt den upphävda lagen (1962:381) om all-
män försäkring ska därmed avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken respektive förhöjt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6–
8 §§ balken, om inte annat anges eller framgår av omständigheterna.

I fråga om basbelopp och prisbasbelopp för 2010 och tidigare år tillämpas

den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring, om inte annat anges
eller framgår av omständigheterna.

Registrerat partnerskap

5 §

I 2 och 3 §§ lagen (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117)

om registrerat partnerskap finns bestämmelser om rättsverkningar av regist-
rerat partnerskap.

Bosättning i Sverige och utlandsvistelse

6 §

Bestämmelserna i 4–6 kap. socialförsäkringsbalken om personer som

lämnar eller kommer till Sverige ska tillämpas även på personer som har
lämnat respektive kommit till landet före balkens ikraftträdande.

Änkepension, omställningspension och barnpension

7 §

Den som är bosatt i Sverige är, utöver vad som anges i 5 kap. 9 § soci-

alförsäkringsbalken, försäkrad för 90-procentstillägg enligt 83 kap. 2 § 2
samma balk och 7 kap. 10 § första stycket 2 denna lag samt 25-procentstill-
lägg enligt 7 kap. 2 § 2 denna lag, i båda fallen beräknat i förhållande till det
antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i Sverige för den avlidne,
om dödsfallet inträffat före den 1 januari 2003. För sådan pension gäller be-
stämmelsen i 5 kap. 14 § andra stycket nämnda balk. Bestämmelsen i 6 kap.
6 § 9 balken ska inte omfatta sådan pension.

Garantipension till änkepension

8 §

En änka som är bosatt i Sverige är, utöver vad som anges i 5 kap. 9 §

balken, försäkrad för garantipension till änkepension om dödsfallet inträffat
före den 1 januari 2003. För sådan pension gäller bestämmelserna i 5 kap.
10 § och 14 § andra stycket balken.

background image

5

SFS 2010:111

Föräldrapenningsförmåner

9 §

I fråga om föräldrapenning för barn som är födda före den 1 juli 2006

tillämpas 3 kap. 4 § 2 och 8 § första stycket samt 4 kap. 6 § i den upphävda
socialförsäkringslagen (1999:799) i deras lydelse före nämnda dag i stället
för 6 kap. 6 § 2, 11 § första stycket och 16 § socialförsäkringsbalken. Som
lägstanivå för hel föräldrapenning ska då räknas 60 kronor om dagen.

Arbetsskadeförsäkring

10 §

Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i den upphävda lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 januari 1982 tillämpas i fråga
om skada som har inträffat före den dagen samt i fråga om försäkrade för
vilka undantag från försäkringen för tilläggspension enligt den upphävda la-
gen (1962:381) om allmän försäkring ägde giltighet efter utgången av 1981.

11 §

Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i den upphävda lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 januari 2001 tillämpas i fråga
om skador som har inträffat före den dagen.

12 §

I fråga om arbete som har upphört under perioden oktober–december

2000 ska efterskyddstiden i 6 kap. 8 § andra stycket socialförsäkringsbalken
räknas från ingången av 2001.

Statligt personskadeskydd

13 §

Bestämmelserna i 1 § första stycket i den upphävda lagen (1977:265)

om statligt personskadeskydd i deras lydelse före den 1 januari 1982 tilläm-
pas i fråga om den som har antagits till bistånds- och katastrofutbildning före
den dagen.

14 §

Bestämmelserna i 1 § i den upphävda lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd i deras lydelse före den 1 juli 1995 tillämpas i fråga om
tjänstgöring före den dagen.

15 §

Bestämmelsen i 1 § första stycket 5 i den upphävda lagen (1977:265)

om särskilt personskadeskydd i dess lydelse före den 1 januari 2007 tilläm-
pas i fråga om den som utfört ungdomstjänst på grund av en föreskrift som
meddelats före nämnda dag.

Handikappersättning till utlandet

16 §

Den som vid utgången av 2000 fick handikappersättning som tillägg

till pension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring ut-
betalad till utlandet ska, utan hinder av bestämmelserna i 5 kap. socialförsäk-
ringsbalken, ha rätt att få handikappersättning enligt balken utbetalad till ut-
landet. Handikappersättningen ska då beräknas enligt de äldre bestämmel-
serna om sådan ersättning i den upphävda lagen om allmän försäkring. Om
förmånen har beviljats för begränsad tid eller om den ska omprövas enligt
50 kap. 14 § balken ska dock de nya bestämmelserna om handikappersätt-
ning och utlandsvistelse i samma balk tillämpas därefter.

background image

6

SFS 2010:111

Folkpensionsförmåner till utlandet

17 §

Den som vid utgången av 2002 fick folkpension vid bosättning utom-

lands ska ha fortsatt rätt till utbetalning av sådan ersättning eller pension som
har trätt i stället för folkpensionen enligt äldre bestämmelser i den upphävda
lagen (1962:381) om allmän försäkring eller enligt 4 kap. 4 eller 6 § i den
upphävda socialförsäkringslagen (1999:799). Efterlevandestöd lämnas dock
endast om det fanns sådana skäl som avsågs i 4 kap. 4 § i den upphävda soci-
alförsäkringslagen. I fråga om garantipension tillämpas bestämmelserna i
18 §.

Garantipension till utlandet

18 §

Den som vid utgången av 2002 fick bosättningsbaserad folkpension i

form av ålderspension utbetald till utlandet ska utan hinder av bestäm-
melserna i 5 kap. socialförsäkringsbalken ha rätt att få utbetalningen av ga-
rantipensionen gjord till utlandet och beräknad på samma sätt som skulle ha
gjorts vid bosättning i Sverige.

Särskild efterlevandepension

19 §

En efterlevande som vid ingången av 2003 fick eller hade rätt till sär-

skild efterlevandepension eller garantipension till sådan pension enligt den
upphävda lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterle-
vandepension och efterlevandestöd till barn, ska omfattas av bestämmelser-
na i 5 kap. 13

−16 och 18 §§ samt 6 kap. 15−18 §§ socialförsäkringsbalken.

Bestämmelserna ska tillämpas som om den efterlevande fick omställnings-
pension eller garantipension till sådan pension.

Hustrutillägg

20 §

Den som vid ingången av 2001 fick hustrutillägg enligt övergångs-

bestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309)
om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, är fortfarande för-
säkrad för denna förmån.

3 kap. Övergångsbestämmelser till 8–22 kap. (avdelning B)

Föräldrapenning

1 §

I fråga om flerbarnsfödsel tillämpas 4 kap. 6 § fjärde stycket i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 janu-
ari 2000 i stället för 12 kap. 42

−45 §§ socialförsäkringsbalken, om barnen är

födda eller, i fråga om adopterade barn, adopterade före den dagen.

2 §

I fråga om barn som är födda eller, i fråga om adopterade barn, adopte-

rade före den 1 januari 2002 tillämpas bestämmelserna om antalet ersatta da-
gar i 4 kap. 3 § första stycket och 6 § tredje stycket samt bestämmelserna i
4 kap. 3 § sjätte stycket i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring i deras lydelse före den dagen i stället för 12 kap. 12 § första stycket
samt 17 och 39

−45 §§ socialförsäkringsbalken.

background image

7

SFS 2010:111

3 §

För hel föräldrapenning för barn som är födda före den 1 juli 2006 är

lägstanivån 60 kronor om dagen.

4 §

Bestämmelserna om omräkning i 12 kap. 27 och 28 §§ socialförsäk-

ringsbalken ska tillämpas på sjukpenninggrundande inkomst som beräknas
för tid efter utgången av juni 2005. För tid dessförinnan tillämpas bestäm-
melserna i 4 kap. 6 § sjätte stycket i den upphävda lagen (1962:381) om all-
män försäkring i deras lydelse före den 1 juli 2005.

5 §

Vid prövning av om en förälder uppfyller 240-dagarsvillkoret i 12 kap.

35 § 1 socialförsäkringsbalken ska som lägstanivå för hel föräldrapenning
räknas 60 kronor om dagen till den del den där angivna tidsperioden hänför
sig till tid före den 1 juli 2006.

Barnbidrag

6 §

Den som före den 1 juli 1995 förordnats som förmyndare för en omyn-

dig ska vid tillämpning av 16 kap. socialförsäkringsbalken anses som sär-
skilt förordnad vårdnadshavare, om vårdnad ingår i uppdraget.

7 §

Bestämmelserna i 4 § första stycket och 4 a § andra stycket i den upp-

hävda lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag i deras lydelse före den
1 juli 2006 tillämpas, om anmälan enligt något av dessa lagrum har gjorts fö-
re den dagen, i stället för bestämmelserna i 16 kap. 4–10 och 14–17 §§
socialförsäkringsbalken.

Underhållsstöd

8 §

Om en bidragsskyldigs inkomst av kapital tidigare har ökats till följd

av ett uppskovsavdrag enligt den upphävda lagen (1993:1469) om upp-
skovsavdrag vid byte av bostad och avdraget har medgetts vid en taxering
som legat till grund för fastställande av återbetalningsskyldighet enligt 25 § i
den upphävda lagen (1996:1030) om underhållsstöd i dess lydelse före den
1 november 1999 får kapitalinkomsten enligt 19 kap. 13 § socialförsäkrings-
balken minskas med ett belopp motsvarande uppskovsavdraget.

Adoptionsbidrag

9 §

Vid tillämpning av denna lag ska adoptionsbidrag anses avse den tid-

punkt då adoptivföräldrarna får barnet i sin vård.

4 kap. Övergångsbestämmelser till 23–47 kap. (avdelning C)

Sjukpenning

1 §

I fråga om ersättning vid yrkesskada m.m. som har inträffat före den

1 juli 1977 tillämpas 3 kap. 13 § i den upphävda lagen (1962:381) om all-
män försäkring i dess lydelse före den dagen.

2 §

Bestämmelserna i 26 kap. 7 och 9 §§ socialförsäkringsbalken om änd-

ring av sjukpenninggrundande inkomst vid ändring av sjukersättning tilläm-

background image

8

SFS 2010:111

pas på motsvarande sätt när särskild efterlevandepension enligt 7 kap. denna
lag ändras på grund av att den försäkrades förmåga eller möjlighet att skaffa
sig inkomst genom arbete har ändrats.

3 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i 26 kap. 11 § socialförsäk-

ringsbalken likställs studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen
(1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395) med studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).

4 §

Bestämmelsen i 26 kap. 12 § socialförsäkringsbalken tillämpas bara

för tid efter utgången av juni 2005.

5 §

Tid då en försäkrad fått interpraktikstipendium för tid efter utgången

av juni 2006 likställs med sådan tid som avses i 26 kap. 13 § socialför-
säkringsbalken.

6 §

Vid omräkning enligt 3 kap. 5 c § i den upphävda lagen (1962:381) om

allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2009 ska omräkning av
den sjukpenninggrundande inkomsten för varje helt år som infallit före den
1 juli 2005 göras med utgångspunkt i löneutvecklingen inom yrkesområdet.

7 §

Bestämmelserna om omräkning i 26 kap. 28–31 §§ socialförsäkrings-

balken ska tillämpas på sjukpenninggrundande inkomst som beräknas för tid
efter utgången av juni 2005. För en försäkrad som avses där och som har en
sjukpenninggrundande inkomst som är att hänföra till inkomst av annat för-
värvsarbete ska omräkningen av denna inkomst emellertid göras tidigast den
1 juli 2006.

8 §

För den som är född 1937 eller tidigare tillämpas 3 kap. 3 § i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 janu-
ari 2003 i stället för 27 kap. 34 och 37 §§ socialförsäkringsbalken. Vid till-
lämpning av paragrafen ska med ålderspension enligt den förstnämnda lagen
likställas allmän ålderspension enligt balken.

9 §

Om sjukersättning i form av garantiersättning till följd av bestämmel-

serna i 7 kap. 33 § inte ska lämnas, ska det vid tillämpningen av 26 kap. 7
och 9 §§ eller 27 kap. 54 § socialförsäkringsbalken ändå anses som om så-
dan förmån lämnas.

10 §

En försäkrad har inte rätt till sjukpenning om han eller hon

1. får hel särskild efterlevandepension, eller
2. under månaden närmast före den då han eller hon har börjat få hel ål-

derspension har fått hel särskild efterlevandepension.

Vid prövningen av den försäkrades rätt till sjukpenning ska det vid be-

dömningen av hans eller hennes arbetsförmåga bortses från den nedsättning
av förmågan eller möjligheten att bereda sig arbetsinkomst som ligger till
grund för ersättning till den försäkrade i form av särskild efterlevandepen-
sion.

background image

9

SFS 2010:111

11 §

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för tid före den 1 ja-

nuari 2008 tillämpas 3 kap. 2 c § i den upphävda lagen (1962:381) om all-
män försäkring i dess lydelse före nämnda dag.

12 §

I fråga om ersättningsfall som pågick den 1 juli 2008 gäller för en

försäkrad, som då inte hade eller skulle ha rätt till sjukpenning på normalni-
vån vid nedsatt arbetsförmåga, att sjukpenning på fortsättningsnivån alltid
kan lämnas för 550 dagar.

13 §

Försäkringskassan får lämna sjukpenning på fortsättningsnivån utan

ansökan av den försäkrade vid sjukperiod som pågick den 30 september
2008.

14 §

Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § i den upphävda lagen (1962:381) om

allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2009 tillämpas i de fall då
den försäkrade får ersättning på grund av försäkringsavtal som ingåtts före
den 1 januari 2009 och inte förnyats därefter.

15 §

Vid sammanläggning av dagar i sjukperioder, enligt 27 kap. 51 §, ska

endast dagar efter utgången av juni 2008 beaktas.

Frivillig sjukpenningförsäkring

16 §

Bestämmelserna om frivillig sjukpenningförsäkring i 21 kap. 1 och

3 §§ i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse
före den 1 januari 2008 tillämpas på pågående försäkringsfall som har inträf-
fat före nämnda dag.

Rehabiliteringspenning

17 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i 31 kap. 12 § socialförsäk-

ringsbalken likställs studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen
(1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395) med studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).

Sjukersättning och aktivitetsersättning

18 §

Beträffande rätt till förtidspension på grund av avgifter, som erlagts

enligt 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
enligt 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering eller enligt
den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring, ska
äldre bestämmelser alltjämt gälla.

19 §

Om det görs sannolikt att avgifter enligt 4 § i den upphävda lagen

(1913:120) om allmän pensionsförsäkring erlagts av någon som inte var be-
rättigad till folkpension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän
försäkring, ska Pensionsmyndigheten bevilja honom eller henne pension
med lägst vad som motsvarar pension på grund av de avgifter som kan antas
ha blivit erlagda.

background image

10

SFS 2010:111

20 §

Beträffande avgifts- eller grundpension enligt äldre bestämmelser,

som vid utgången av 1962 erhölls av den, som inte var berättigad till folk-
pension enligt den upphävda lagen (1946:431) om folkpensionering, ska de
äldre bestämmelserna fortfarande gälla.

21 §

Bestämmelserna om frivillig pensionsförsäkring i 22 kap. i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 ja-
nuari 1981 tillämpas på försäkring på grund av avgift som har erlagts före
den dagen.

22 §

I fråga om rätt till inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomst-

relaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. 2 § socialförsäkringsbalken och
beräkning av bruttoårsinkomst enligt 34 kap. 6 § balken ska i förekommande
fall pensionsgrundande belopp med anledning av förtidspension eller sjukbi-
drag likställas med pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande be-
lopp med anledning av sjukersättning eller aktivitetsersättning.

23 §

Med försäkringstid för garantiersättning enligt 35 kap. 4 § social-

försäkringsbalken ska för tid före 2003 avses bosättningstid enligt 5 kap. i
den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den
1 januari 2003.

För en försäkrad som före den 1 januari 2003 hade folkpension i form av

förtidspension i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pen-
sionspoäng för tilläggspension ska försäkringstid för garantiersättning be-
räknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den
kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som folkpensionen beräk-
nats på.

24 §

För sjukersättning som enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna till

lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring trätt i
stället för förtidspension eller sjukbidrag som den försäkrade då hade rätt till
gäller bestämmelserna i 25

−28 §§.

25 §

Om den försäkrade vid utgången av 2002 hade rätt till tilläggspension

i form av förtidspension eller sjukbidrag lämnas inkomstrelaterad sjukersätt-
ning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken. Antagandeinkomsten ska då i
stället för vad som föreskrivs i det kapitlet beräknas enligt 26 §.

26 §

Antagandeinkomsten är summan av det för 2003 gällande pris-

basbeloppet och produkten av detta basbelopp och den medelpensionspoäng
som legat till grund för beräkningen av tilläggspensionen.

Om tilläggspensionen är avkortad på grund av att den försäkrade tillgo-

doräknats pensionspoäng för mindre än 30 år ska antagandeinkomsten av-
kortas. Avkortning ska ske med en trettiondel av antagandeinkomsten för
varje år som antalet år med pensionspoäng understiger 30.

27 §

Sjukersättning som avses i 25 § och garantiersättning enligt 35 kap.

socialförsäkringsbalken ska justeras med det justeringsbelopp som fastställts
enligt punkterna 8

−14 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:489) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ett justeringsbelopp som

background image

11

SFS 2010:111

medför avräkning på sjukersättningen ska i första hand reducera garanti-
ersättningen.

Det som föreskrivs om garantiersättning ska även gälla justeringsbelopp

som medför höjning av sjukersättning. Ett sådant justeringsbelopp ska an-
knytas till prisbasbeloppet och omräknas vid förändringar av detta.

28 §

Sjukersättning ska inte längre justeras enligt 27 § om

− sjukersättning efter omvandlingen ska lämnas på högre eller lägre för-

månsnivå än tidigare,

− sjukersättning efter omvandlingen ska samordnas i högre eller lägre

grad med livränta som avses i 36 kap. 3 § eller 41–44 kap. socialförsäkrings-
balken, eller

− obegränsad skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) in-

träder för en försäkrad som vid omvandlingen fick förtidspension eller sjuk-
bidrag som beskattades enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta eller som på grund av dubbelbeskattningsavtal inte var
skattskyldig i Sverige.

29 §

Bestämmelserna i 35 kap. 17 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas

även på en tredjelandsmedborgare som avses i 2 § lagen (2008:290) om god-
kännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare och som före den
1 juli 2008 har beviljats uppehållstillstånd i Sverige för forskning och en så-
dan tredjelandsmedborgares familjemedlemmar med uppehållstillstånd i
Sverige.

30 §

Bestämmelserna i 7 kap. 1 och 3 §§ i den upphävda lagen (1962:381)

om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 juli 2008 ska tillämpas, dock
längst till och med december 2012, för tidsbegränsad sjukersättning och akti-
vitetsersättning som avser en period som har påbörjats före den 1 juli 2008. I
de fall en ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning har kommit in
till Försäkringskassan efter utgången av juni 2008, tillämpas också bestäm-
melserna i 7 kap. 1 och 3 §§ i den upphävda lagen (1962:381) om allmän
försäkring i deras lydelse före den 1 juli 2008 i fråga om den försäkrades rätt
till sjukersättning från och med en tidpunkt före den 1 juli 2008 och tills vi-
dare eller aktivitetsersättning som avser en period som påbörjas före nämnda
dag.

31 §

För en försäkrad, vars rätt till tidsbegränsad sjukersättning upphörde

vid utgången av juni 2008 eller avser en period som har påbörjats före den
1 juli 2008 och upphör efter utgången av juni 2008, kan tidsbegränsad sjuk-
ersättning beviljas enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 och 3 §§ i den upphävda
lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 juli 2008
för ytterligare perioder om sammanlagt högst 18 månader, dock längst till
och med december 2012. Detta gäller även för en försäkrad, vars rätt till ak-
tivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

Det som föreskrivs i första stycket om en period som har påbörjats före

den 1 juli 2008 tillämpas också i fråga om en period som har påbörjats
senare, om beslutet om sjukersättning har meddelats före nämnda dag.

background image

12

SFS 2010:111

32 §

För en försäkrad, vars rätt till aktivitetsersättning upphörde vid ut-

gången av juni 2008 eller avser en period som har påbörjats före den 1 juli
2008 och upphör efter utgången av juni 2008, kan aktivitetsersättning bevil-
jas enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 och 3 §§ i den upphävda lagen
(1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 juli 2008 för yt-
terligare perioder om sammanlagt högst 18 månader. Om aktivitets-
ersättningen upphör på grund av att den försäkrade fyller 30 år tillämpas
31 §.

Det som föreskrivs i första stycket om en period som har påbörjats före

den 1 juli 2008 tillämpas också i fråga om en period som har påbörjats
senare, om beslutet om aktivitetsersättning har meddelats före nämnda dag.

33 §

Bestämmelser om samordning mellan sjukersättning i form av garan-

tiersättning och garantipension till änkepension finns i 7 kap. 33 §.

Förmåner vid arbetsskada

34 §

I fråga om en skada som har inträffat före den 1 juli 1977 ska den

upphävda lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring tillämpas i stället för
bestämmelserna i 39–42 kap. socialförsäkringsbalken med undantag av 13 §
andra stycket i förstnämnda lag såvitt gäller avdrag på sjukpenning vid sjuk-
husvård. Vid tillämpning av 26 § andra stycket samma lag ska med pension
enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring likställas all-
män ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna i 3 kap.
5 § första stycket andra meningen och 6 § andra stycket andra meningen i
den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i bestämmelser-
nas lydelse före den 1 juli 1993 ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om
sjukpenning enligt den upphävda lagen om yrkesskadeförsäkring.

35 §

Bestämmelserna i 4 kap. 8 § och 6 kap. 1 § fjärde stycket första me-

ningen i den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras
lydelse före den 1 januari 1982 tillämpas i fråga om skada som har inträffat
före den dagen samt i fråga om försäkrade för vilka undantag från försäk-
ringen för tilläggspension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän
försäkring ägde giltighet efter utgången av 1981.

36 §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 och 2 §§ i den upphävda lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 januari 1993 tillämpas i
fråga om arbetsskador som har inträffat före den dagen och anmälts till en
allmän försäkringskassa senast den 30 juni 1993.

37 §

En försäkrad som fått sitt livränteunderlag fastställt med tillämpning

av de bestämmelser i den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring som gällde under tiden den 1 januari–den 31 maj 1993 har rätt att
efter ansökan hos Försäkringskassan få sin livränta omprövad enligt de be-
stämmelser som trädde i kraft den 1 juni 1993.

38 §

Arbetsskadeersättning till en arbetstagare som var anställd hos ett af-

färsverk när en arbetsskada inträffade ska debiteras verket om skadan fast-
ställts i lagakraftvunnet beslut före utgången av juni 1995.

background image

13

SFS 2010:111

39 §

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § andra stycket och 6 § i den upphävda la-

gen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 januari
1997 tillämpas i fråga om livränta som börjat lämnas före den dagen.

40 §

Arbetsskadelivränta till en person som är född 1937 eller tidigare och

som vid utgången av 2002 hade rätt till sådan livränta ska betalas ut med
lägst det belopp som han eller hon vid tillämpning av bestämmelserna i
4 kap. 4 § i den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras
lydelse före den 1 januari 1999 hade rätt till i december 2002. Detta belopp
ska anknytas till prisbasbeloppet för 2002 och räknas om vid förändring av
detta.

41 §

Vid samordning mellan sjukersättning, som enligt övergångsbe-

stämmelserna till lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om all-
män försäkring omvandlats från förtidspension, och livränta på grund av ar-
betsskada enligt 41 kap. socialförsäkringsbalken ska utöver den livränta som
överstiger sjukersättningen lämnas ett tillägg i form av en bruttoförhöjning
som svarar mot skillnaden mellan den utbetalda sjukersättningen i januari
2003 och den förtidspension som skulle ha betalats ut för samma månad om
äldre bestämmelser fortfarande hade varit gällande. Bruttoförhöjningen an-
knyts till prisbasbeloppet och omräknas vid förändringar av detta. Om gra-
den av samordning av livräntan och sjukersättningen förändras efter om-
vandlingen bortfaller bruttoförhöjningen. För bruttoförhöjning ska i övrigt
gälla det som föreskrivs om garantiersättning i 35 kap. socialförsäkringsbal-
ken.

Det som föreskrivs i första stycket om förtidspension tillämpas också i

fråga om sjukbidrag.

42 §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 och 2 §§ i den upphävda lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 juli 2002 tillämpas i frå-
ga om arbetsskador som har inträffat före den dagen.

43 §

För den som är född 1937 eller tidigare tillämpas bestämmelserna i

6 kap. 2 § i den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras
lydelse före den 1 januari 2003 utom såvitt avser sådan livränta som avser
skada som inträffat den månad då den försäkrade fyller 65 år eller senare.

44 §

I fråga om livräntor som har beslutats före den 1 januari 2006 tilläm-

pas 4 kap. 5 och 6 §§ samt 12 § tredje stycket i den upphävda lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 januari 2006
i stället för 41 kap. 11 §, 12 § andra stycket samt 17, 20 och 24 §§ socialför-
säkringsbalken. Detta gäller även vid omprövning av livräntan och vid pröv-
ning av fortsatt rätt till livränta efter en tidsbegränsad sådan livränta.

45 §

Vid tillämpning av 41 kap. 24 § socialförsäkringsbalken ska liv-

ränteunderlaget för tid före 2004 räknas om med de årliga förändringarna i
prisbasbeloppet.

background image

14

SFS 2010:111

46 §

Bestämmelserna i 88 kap. 20 § socialförsäkringsbalken om under-

låten eller bristande avgiftsbetalning gäller i tillämpliga delar också i fråga
om minskning av livränta enligt 42 kap. 2 och 4 §§ balken.

Statligt personskadeskydd

47 §

I fråga om skada som har inträffat före den 1 juli 1977 gäller fort-

farande bestämmelserna i militärersättningslagen (1950:261), förordningen
(1954:249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänst-
göring i civilförsvaret och förordningen (1954:250) om ersättning i anled-
ning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m., dock med un-
dantag av 6 § 2 mom. andra stycket militärersättningslagen såvitt avser av-
drag på sjukpenning vid sjukhusvård. Vid tillämpning av 11 § 2 mom. andra
stycket samma lag ska med pension enligt den upphävda lagen (1962:381)
om allmän försäkring likställas allmän ålderpension enligt socialförsäkrings-
balken. Bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket andra meningen och 6 §
andra stycket andra meningen i den upphävda lagen (1976:380) om arbets-
skadeförsäkring i deras lydelse före den 1 juli 1993 ska tillämpas på motsva-
rande sätt i fråga om sjukpenning och särskild sjukpenning enligt de upphäv-
da författningarna.

48 §

Med grundutbildning som avses i 43 kap. 12–17 §§ socialförsäk-

ringsbalken likställs motsvarande utbildning enligt 27 § 1 mom. D värn-
pliktslagen (1941:967) i dess lydelse före den 1 juni 1972.

49 §

Bestämmelserna i 7 § i den upphävda lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd i deras lydelse före den 1 januari 1993 tillämpas i fråga
om skador som har inträffat före den dagen och anmälts till en allmän för-
säkringskassa senast den 30 juni 1993.

50 §

Bestämmelserna i 12 och 13 §§ i den upphävda lagen (1977:265) om

statligt personskadeskydd i deras lydelse före den 1 juli 1995 tillämpas i frå-
ga om tjänstgöring före den dagen. För den som efter juni 1995 tjänstgjorde
enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvin-
nor tillämpas bestämmelserna i deras lydelse från och med den 1 juli 1995.

51 §

Bestämmelserna i 12 § i den upphävda lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd i deras lydelse före den 1 januari 1998 tillämpas i fråga
om livräntor som fastställts före den dagen.

52 §

Bestämmelserna i 12 § i den upphävda lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd i deras lydelse före den 1 juli 2002 tillämpas i fråga om
livräntor som fastställts före den dagen.

Krigsskadeersättning till sjömän

53 §

I fråga om skada som har inträffat före den 1 juli 1977 gäller fort-

farande bestämmelserna i lagen (1954:246) om krigsförsäkring för sjömän
m.fl., förordningen (1954:247) om ersättning av statsmedel vid olycksfall,
som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m.fl. och förordningen

background image

15

SFS 2010:111

(1954:248) om ersättning av statsmedel vid olycksfall, som till följd av
krigsåtgärd drabba fiskare.

Smittbärarpenning

54 §

Om ett ersättningsärende pågår på grund av bestämmelserna i 16 §

ska det som föreskrivs om sjukpenning i 46 kap. 14 och 18 §§ socialförsäk-
ringsbalken avse summan av sjukpenning och sjukpenningtillägg.

5 kap. Övergångsbestämmelser till 48–52 kap. (avdelning D)

Handikappersättning

1 §

För en ersättningsberättigad som före den 1 januari 2001 fick invali-

ditetstillägg eller invaliditetsersättning som beviljats före den 1 juli 1975 på
grundval av då gällande regler, får förmånen inte minskas eller upphöra i an-
nat fall än om så skulle ha skett om de äldre bestämmelserna fortfarande
hade varit tillämpliga.

2 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i 50 kap. 6 § socialförsäkrings-

balken likställs studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349)
eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) med
studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).

Bilstöd
3 §

Vid tillämpning av föreskriften i 52 kap. 10 § första stycket 2 social-

försäkringsbalken likställs med den som har beviljats bidrag enligt första
stycket 1 i samma paragraf dels handikappad som vid utgången av septem-
ber 1988 innehade fordon som anskaffats av honom med bidrag enligt den
upphävda förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att
skaffa motorfordon m.m., dels den som vid utgången av september 1988 var
ägare till fordon som var befriat från skatt enligt 40 § första stycket i den
upphävda vägtrafikskattelagen (1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.

4 §

Vid tillämpning av denna lag ska bilstöd anses avse den tidpunkt då

ansökan om stöd kommer in till Försäkringskassan.

6 kap. Övergångsbestämmelser till 53–74 kap. (avdelning E)

Äldre pensionsordningar

1 §

Beträffande rätt till ålderspension på grund av avgifter, som erlagts en-

ligt 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
enligt 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering eller enligt
den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring, ska
äldre bestämmelser alltjämt gälla.

2 §

Om det görs sannolikt att avgifter enligt 4 § i den upphävda lagen

(1913:120) om allmän pensionsförsäkring erlagts av någon som inte var be-
rättigad till folkpension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän

background image

16

SFS 2010:111

försäkring, ska Pensionsmyndigheten bevilja honom eller henne pension
med lägst vad som motsvarar pension på grund av de avgifter som kan antas
ha blivit erlagda.

3 §

Beträffande avgifts- eller grundpension enligt äldre bestämmelser, som

vid utgången av 1962 erhölls av den som inte var berättigad till folkpension
enligt den upphävda lagen (1946:431) om folkpensionering, ska de äldre be-
stämmelserna fortfarande gälla.

4 §

Bestämmelserna om frivillig pensionsförsäkring i 22 kap. i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 ja-
nuari 1981 tillämpas på försäkring på grund av avgift som har erlagts före
den dagen.

Hustrutillägg

5 §

I fråga om hustrutillägg tillämpas 10 kap. 4 § andra stycket i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 janu-
ari 1990.

Inkomstgrundad ålderspension

6 §

För år före 2001 ska vid tillämpning av socialförsäkringsbalken med

ett inkomstbasbelopp likställas

1. för åren 1960

−1994 det vid respektive års ingång gällande basbeloppet

enligt den upphävda lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspen-
sion och den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. för åren 1995 och 1996 det för respektive år gällande basbeloppet enligt

den upphävda lagen om allmän försäkring sedan detta ökats med det belopp
som följer av 1 kap. 6 § sista stycket den lagen i dess lydelse före den 1 juli
1996,

3. för åren 1997 och 1998 det för respektive år gällande förhöjda bas-

beloppet enligt den upphävda lagen om allmän försäkring, och

4. för åren 1999 och 2000 det för respektive år gällande förhöjda pris-

basbeloppet enligt den upphävda lagen om allmän försäkring.

7 §

För tid före 1999 ska, vid tillämpning av socialförsäkringsbalken, med

en persons pensionsgrundande inkomst respektive pensionsgrundande be-
lopp enligt 60 kap. 7 § balken avses de pensionspoäng som personen med
anledning av sin pensionsgrundande inkomst respektive förtidspension till-
godoräknats för det berörda året enligt den upphävda lagen (1959:291) om
försäkring för allmän tilläggspension eller enligt den upphävda lagen
(1962:381) om allmän försäkring multiplicerat med det basbelopp för res-
pektive år som anges i 6 § 1

−3 och avrundat till närmaste hundratal kronor.

Om det framräknade beloppet slutar på 50 kronor ska avrundning ske till
närmast högre hundratal kronor.

8 §

Vid beräkning enligt 7 § ska pensionspoängen som avser pensions-

grundande inkomst ökas med talet ett. Om den som tillgodoräknats pen-
sionspoäng med anledning av förtidspension inte för samma år till-

background image

17

SFS 2010:111

godoräknats pensionspoäng för pensionsgrundande inkomst ska i stället pen-
sionspoängen med anledning av förtidspensionen ökas med talet ett.

9 §

Vid tillämpning av 7 och 8 §§ likställs sjukbidrag med förtidspension.

10 §

Vid beräkning av pensionsgrundande belopp enligt 7 och 8 §§ ska,

om sådant förhållande som avsågs i 15 kap. 19 § i den upphävda lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 janu-
ari 2003 gällt för en pensionsberättigad, bestämmelserna om proportionering
i den paragrafen tillämpas beträffande detta belopp.

11 §

Med pensionspoäng enligt den upphävda lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension ska för tid före den 1 januari 1999 likställas
pensionspoäng enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Med tilläggspension enligt den upphävda lagen om inkomstgrundad ålders-
pension ska för tid före den 1 januari 2001 likställas tilläggspension i form
av ålderspension enligt den upphävda lagen om allmän försäkring.

12 §

Har på grund av underlåten avgiftsbetalning pensionspoäng inte till-

godoräknats en pensionsberättigad för tid före 1998, ska vid beräkning av
tilläggspension enligt 63 kap. 8 § första stycket socialförsäkringsbalken hän-
syn tas till så stor del av den produkt som anges i 63 kap. 6 § första stycket 1
balken och till så stor del av det belopp som anges i samma stycke 2, som
svarar mot kvoten mellan det antal år, dock högst 30, för vilka pen-
sionspoäng har tillgodoräknats den pensionsberättigade och talet 30 ökat
med ett för varje år före 1998 för vilket han eller hon till följd av underlåten
avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats pensionspoäng. Detta tal får dock
inte ökas till mer än 50.

13 §

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född 1914

eller tidigare ska 12 § inte gälla.

14 §

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född under

något av åren 1915–1923 ska vid tillämpning av 12 § talen 30 bytas ut mot
talen 20 ökat med ett för varje helt år som har förflutit från och med 1915 till
utgången av det år då den pensionsberättigade är född. Dessutom ska för
varje sådant år den ökning enligt 12 § som föranleds av underlåten avgiftsbe-
talning göras med en tiondel av det antal år för vilket han eller hon av sådan
anledning inte har tillgodoräknats pensionspoäng.

15 §

För en pensionsberättigad som är född 1923 eller tidigare, och för vil-

ken undantagande enligt 11 kap. 7 § i den upphävda lagen (1962:381) om
allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1982 gällt, ska vid beräk-
ning av tilläggspension bestämmelserna i 12 § tillämpas på motsvarande sätt
för år för vilket den försäkrade till följd av undantagandet fått pensionspo-
ängen minskad med mer än en poäng eller inte tillgodoräknats någon pen-
sionspoäng.

16 §

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född 1914

eller tidigare ska 15 § inte gälla.

background image

18

SFS 2010:111

17 §

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född något

av åren 1915

−1923 ska 14 § tillämpas på motsvarande sätt för år för vilket

den försäkrade till följd av undantagande enligt 11 kap. 7 § i den upphävda
lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 janu-
ari 1982 fått pensionspoängen minskad med mer än en poäng eller inte till-
godoräknats någon pensionspoäng.

18 §

För en pensionsberättigad som är född 1927 eller tidigare ska vid be-

räkning av tilläggspension enligt 63 kap. 6 § socialförsäkringsbalken be-
stämmelserna i 15 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän för-
säkring i deras lydelse före den 1 januari 1974 tillämpas på motsvarande sätt
för tid före den dagen.

19 §

Punkterna 3 och 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784)

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring ska fortfarande gälla
vid beräkning av tilläggspension för de pensionsberättigade som avses där.

Vid beräkning av tilläggspension ska, i sådana fall som avses i punkt 3 i

övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring, reduktionsfaktorn 0,5 gälla.

20 §

Vid beräkning av ökning av tilläggspensionen enligt 63 kap. 13 § so-

cialförsäkringsbalken respektive avdrag från pensionen enligt 63 kap. 14 §
balken ska faktorn 0,7 procent ersättas av faktorn 0,6 procent för månad före
den 1 juli 1990.

21 §

Om en försäkrad inte har haft rätt till inkomstpension på grund av be-

stämmelserna i 5 kap. 1 § tredje stycket tredje meningen i den upphävda la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, ska vid beräkning av
pensionsbehållning bestämmelserna i 62 kap. 5–8 §§ socialförsäkrings-
balken tillämpas som om han eller hon hade uppburit inkomstpension.

22 §

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken

om uppräkning med basränta enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska
inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepen-
sionsmedel.

23 §

Vid tillämpning av 60 kap. 19 § socialförsäkringsbalken ska studie-

bidrag som lämnas enligt 4 kap. i den upphävda studiestödslagen (1973:349)
likställas med studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

Inkomstgrundad ålderspension och garantipension

24 §

Inkomstpension, tilläggspension och garantipension får lämnas för

högst tre månader före ansökningsmånaden om den pensionsberättigade
omedelbart före 65 års ålder fick särskild efterlevandepension.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas bara i fråga om pension som

lämnas tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyllde
65 år.

background image

19

SFS 2010:111

25 §

Pensionsmyndigheten ska utreda om den pensionsberättigade vill ta

ut ålderspension om han eller hon inte har ansökt om inkomst-, tilläggs- eller
garantipension senast månaden före den då han eller hon fyller 65 år och för
den månaden har fått särskild efterlevandepension.

Garantipension

26 §

Med försäkringstid för garantipension ska för tid före 2001 avses bo-

sättningstid enligt 5 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän för-
säkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001.

27 §

Garantipension enligt 66 kap. socialförsäkringsbalken lämnas även

till den som inte var berättigad till folkpension i form av ålderspension före
utgången av 2002, om han eller hon före den tidpunkten hade tillgodoräknats
bosättningstid i Sverige och senare uppfyller kravet om minst tio års bosätt-
ning här enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277)
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den
1 januari 2003.

28 §

Vid beräkning av garantipension enligt 66 kap. socialförsäkrings-

balken ska beaktas även bosättningstid för tid efter utgången av 2002, som
den pensionsberättigade skulle ha tillgodoräknats, om bestämmelserna i
punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i la-
gen (1962:381) om allmän försäkring fortfarande hade gällt.

29 §

För den som har rätt att enligt 67 kap. 7

−9 §§ socialförsäkringsbalken

som försäkringstid för garantipension tillgodoräknas viss bosättningstid från
sitt tidigare hemland och som har beviljats uppehållstillstånd före den 1 ja-
nuari 2001 ska beräkningen av försäkringstid ske enligt bestämmelserna om
bosättningstid i 5 kap. 7 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän för-
säkring i dess lydelse före den dagen.

30 §

Bestämmelserna i 67 kap. 13 § socialförsäkringsbalken ska gälla även

i fråga om beräkning av försäkringstid för garantipension för en kvinna som
är född något av åren 1938

−1944 och som med stöd av övergångs-

bestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om all-
män försäkring haft rätt till folkpension i form av änkepension vid utgången
av 2002 och därefter haft rätt till änkepension eller garantipension till sådan
pension enligt den upphävda lagen (2000:462) om införande av lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller enligt
denna lag.

Är änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension beräknad i för-

hållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggs-
pension, ska försäkringstid för garantipension beräknas med samma kvotdel
av 40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års tillgodoräkna-
de pensionspoäng som änkepensionen eller garantipensionen till sådan pen-
sion beräknats på.

31 §

Bestämmelserna i 67 kap. 13 § socialförsäkringsbalken gäller även

för den som fyllde 65 år i januari 2003 och som i december 2002 hade hel

background image

20

SFS 2010:111

förtidspension, helt sjukbidrag eller hel särskild efterlevandepension enligt
den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring.

32 §

Det som föreskrivs om hel sjukersättning i 67 kap. 13 § socialförsäk-

ringsbalken tillämpas också i fråga om hel särskild efterlevandepension.

Vid tillämpning av första stycket ska för en försäkrad som haft rätt till hel

särskild efterlevandepension i förhållande till det antal år för vilka tillgodo-
räknats pensionspoäng för tilläggspension, försäkringstid för garantipension
beräknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den
kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som den särskilda efterle-
vandepensionen beräknats på.

Särskilt pensionstillägg

33 §

Till grund för rätt till eller beräkning av särskilt pensionstillägg enligt

73 kap. socialförsäkringsbalken får inte läggas vård som getts före 1964.

34 §

Med ett vårdår enligt 73 kap. 3 § socialförsäkringsbalken likställs

varje kalenderår från och med 1964 till och med 1973, under vilket föräldern
har vårdat sjukt eller handikappat barn som inte uppnått 16 års ålder och bar-
net har fått vårdbidrag i form av invaliditetsersättning

a) i fråga om 1964 under sex månader, och
b) i fråga om övriga år under större delen av året.

35 §

Vid tillämpning av 73 kap. 3 § socialförsäkringsbalken likställs inva-

liditetstillägg enligt 9 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän
försäkring i dess lydelse före den 1 juli 1975 med handikappersättning.

36 §

En förälder som är född 1927 eller tidigare får tillgodoräknas vårdår

även för det år under vilket han eller hon fyllt 65 år, om föräldern inte enligt
6 kap. 1 § tredje stycket i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring har tagit ut ålderspension före den månad under vilken han eller hon
fyllt 65 år.

37 §

Den som före den 1 juli 1995 förordnats som förmyndare för en

omyndig ska vid tillämpning av 73 kap. 4 § socialförsäkringsbalken anses
som särskilt förordnad vårdnadshavare, om vårdnad ingår i uppdraget.

7 kap. Övergångsbestämmelser till 75–92 kap. (avdelning F)

Barnpension och efterlevandestöd

1 §

I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat före den

1 januari 2003 gäller 2

−7 §§ i stället för det som föreskrivs i 78 kap. 7−14 §§

socialförsäkringsbalken. Vid tillämpningen av 2 § likställs sjukbidrag med
förtidspension.

Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den 1 januari 2002,

finns det inte någon rätt till barnpension enligt 78 kap. eller efterlevandestöd
enligt 79 kap. socialförsäkringsbalken.

background image

21

SFS 2010:111

2 §

Barnpension ska beräknas som summan av

1. 30 procent av hel förtidspension, beräknad enligt 13 kap. 2 och 3 §§ i

den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före
den 1 januari 2003, som den avlidne var berättigad till när han eller hon av-
led eller skulle ha varit berättigad till, om rätt till sådan pension hade inträtt
vid tidpunkten för dödsfallet, eller 30 procent av inkomstgrundad ålderspen-
sion beräknad enligt 63 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket, 8 § första
stycket samt 24 och 27

−29 §§ socialförsäkringsbalken samt 6 kap. 12−18 §§

denna lag, om den avlidne vid dödsfallet var berättigad till tilläggspension i
form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring, och

2. 25 procent av det för 2003 gällande prisbasbeloppet.

3 §

Om flera barn är berättigade till barnpension efter den försäkrade, ska

det i 2 § 1 nämnda procenttalet ökas med talet 20 för varje barn utöver det
första. Detta belopp ska därefter delas lika mellan barnen. Vid beräkning av
beloppet enligt 2 § 1 ska bestämmelserna i 14 kap. 8 § i den upphävda lagen
(1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003 ha
fortsatt tillämpning.

4 §

För rätt till 25-procentstillägg enligt 2 § 2 krävs att det för den avlidne

kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Härvid ska 63 kap. 4 §
socialförsäkringsbalken tillämpas på motsvarande sätt.

Vid beräkning av 25-procentstillägg ska bestämmelserna i 5 kap. 1, 3–7

och 11 §§ i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring och punkt
3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om
allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003,
tillämpas.

6 §

I fråga om efterlevande barn som vid utgången av 2002 fick folk- och

tilläggspension i form av barnpension efter en förälder och endast folkpen-
sion i form av barnpension efter den andra föräldern ska 79 kap. 4 § andra
meningen socialförsäkringsbalken inte tillämpas.

Efterlevandepensionsunderlag

7 §

Vid tillämpning av 82 kap. 12 och 15 §§ socialförsäkringsbalken ska

med pensionsgrundande inkomst likställas pensionsgrundande belopp för
förtidspension och sjukbidrag enligt den upphävda lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 januari 2003.

Omställningspension och garantipension

8 §

I fråga om omställningspension på grund av dödsfall som inträffat före

den 1 januari 2003 gäller 9

−11 §§ i stället för det som föreskrivs i 77 kap.

18 § samt 80 kap. 3

−6, 8 och 10 §§ socialförsäkringsbalken. Vid tillämp-

ningen av 10 § likställs sjukbidrag med förtidspension.

9 §

I fråga om rätten till omställningspension ska 14 kap. 4 § första stycket

i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före
den 1 januari 2003 fortfarande tillämpas.

background image

22

SFS 2010:111

10 §

Omställningspension ska beräknas som summan av

1. 40 procent eller, om det efter den avlidne finns barn som har rätt till

barnpension enligt 78 kap. 2–6 §§ socialförsäkringsbalken efter honom eller
henne, 20 procent av den förtidspension eller ålderspension som anges i
2 § 1 i detta kapitel, och

2. 90 procent av det för 2003 gällande prisbasbeloppet.
Vid beräkning av beloppet enligt första stycket 1 ska bestämmelserna i

14 kap. 8 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring, i deras
lydelse före den 1 januari 2003, fortfarande tillämpas.

11 §

För rätt till 90-procentstillägg enligt 10 § första stycket 2 krävs att det

för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Härvid
ska 63 kap. 4 § socialförsäkringsbalken tillämpas på motsvarande sätt.

Vid beräkning av 90-procentstillägg ska bestämmelserna i 5 kap. 1, 3

−7

och 11 §§ i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring samt
punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i la-
gen om allmän försäkring, i deras lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

12 §

I fråga om garantipension till omställningspension på grund av döds-

fall som inträffat före den 1 januari 2003 gäller 13

−17 och 19 §§ i stället för

vad som föreskrivs i 81 kap. 2 och 4

−12 §§ socialförsäkringsbalken.

13 §

En efterlevande som är bosatt i Sverige ska, om villkoren i 8 kap. 4

och 5 §§ i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras ly-
delse före den 1 januari 2003 är uppfyllda och om minst tre års bosätt-
ningstid eller minst tre år med pensionspoäng kan tillgodoräknas för den av-
lidne, ha rätt till garantipension beräknad enligt 14

−17 §§.

14 §

Till grund för beräkning av garantipension ska ligga den omställ-

ningspension som den efterlevande har rätt till. Med omställningspension
avses även efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning som inte är att
likställa med garantipension enligt denna lag.

15 §

För en efterlevande som helt saknar rätt till omställningspension eller

vars omställningspension inte överstiger 1,49 prisbasbelopp ska den årliga
garantipensionen motsvara 2,15 prisbasbelopp (basnivån) minskat med ett
belopp som motsvarar den nämnda omställningspensionen.

För en efterlevande, som har rätt till omställningspension som överstiger

1,49 prisbasbelopp, ska den årliga garantipensionen motsvara skillnaden
mellan 0,66 prisbasbelopp och 40 procent av den del av omställ-
ningspensionen som överstiger 1,49 prisbasbelopp.

16 §

Vid beräkning av garantipension enligt 14 och 15 §§ ska, om inte an-

nat följer av 17 §, bestämmelserna i 5 kap. 1, 3

−7 och 11 §§ i den upphävda

lagen (1962:381) om allmän försäkring och punkt 3 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i
dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

background image

23

SFS 2010:111

17 §

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade

pensionspoäng eller 40 års bosättningstid ska garantipensionens basnivå och
garantipensionen beräknas enligt vad som anges i 43

−46 §§.

Samordning av omställningspension och änkepension

18 §

Det som föreskrivs om änkepension i 77 kap. 12 § socialförsäk-

ringsbalken ska i förekommande fall avse även garantipension till änke-
pensionen. I sådant fall ska minskning enligt andra stycket andra meningen i
den nyssnämnda paragrafen i första hand göras på sådan garantipension och
i andra hand på 90-procentstillägget enligt 84 kap. 6 § 2 balken.

Försäkringstid för garantipension

19 §

Med försäkringstid för garantipension till omställningspension eller

till änkepension ska för tid före den 1 januari 2003 avses bosättningstid en-
ligt 5 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i kapitlets
lydelse före den 1 januari 2003.

Änkepension och garantipension

20 §

En efterlevande som vid utgången av 2002 hade rätt till folkpension

eller tilläggspension i form av änkepension enligt övergångsbestämmelserna
till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
har rätt till änkepension och garantipension till sådan pension enligt vad som
föreskrivs i 21

−24 och 26−46 §§. Detsamma ska gälla om rätt till sådan än-

kepension uppkommer först efter utgången av 2002 men grundar sig på
dödsfall som inträffat före den 1 januari 2003. För änkepension och garanti-
pension till sådan pension enligt denna paragraf ska dessutom gälla vad som
föreskrivs i 77 och 85 kap. socialförsäkringsbalken.

21 §

Om rätt till tilläggspension i form av änkepension har uppkommit på

grund av ett dödsfall som inträffat före 1990 ska änkan, oavsett när hon är
född och om inte annat föreskrivs i 23 §, ha rätt till änkepension beräknad
enligt 84 kap. 2

−5 §§, 6 § 2 och 8 § socialförsäkringsbalken. Detsamma ska

gälla för änkor som är födda 1929 eller tidigare och vilkas rätt till tilläggs-
pension i form av änkepension har uppkommit på grund av dödsfall som in-
träffat under något av åren 1990

−2002.

Den särskilda bestämmelsen i 84 kap. 4 § andra stycket 2 om beräkningen

av förtidspension, när den avlidne var född 1954 eller senare tillämpas dock
inte.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger ska 83 kap. 8 §

balken tillämpas.

22 §

Om en änka som avses i 21 § har beviljats tilläggspension i form av

änkepension före den 1 januari 1990 och denna dragits in före denna tid-
punkt till följd av att hon ingått äktenskap, ska vid tillämpningen av 83 kap.
8 § socialförsäkringsbalken gälla att änkepensionen ska börja betalas ut på
nytt även i fall då det nya äktenskapet upplöses efter att ha bestått i fem år el-

background image

24

SFS 2010:111

ler mer, dock under förutsättning att detta äktenskap ingåtts efter den dag då
mannen fyllde 60 år.

23 §

För en änka som avses i 21 § krävs för rätt till 90-procentstillägg en-

ligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken att hon hade rätt till sådant tillägg
för december 2010.

Om änkepension, som dragits in på grund av att änkan ingått ett nytt äk-

tenskap, ska börja betalas ut på nytt sedan detta upplösts ska änkan anses ha
haft rätt till 90-procentstillägg för december 2010, om hon inte fått tillägget
enbart på grund av det nya äktenskapet.

En änka som avses i 21 § och som har fyllt 65 år har inte rätt till 90-pro-

centstillägg.

24 §

Om rätt till tilläggspension i form av änkepension har uppkommit för

en änka som är född under något av åren 1930

−1944 på grund av ett dödsfall

som inträffat under något av åren 1990

−2002 ska hon ha rätt till änkepension

beräknad enligt 84 kap. 2

−5 och 12−15 §§ socialförsäkringsbalken.

Den särskilda bestämmelsen i 84 kap. 4 § andra stycket 2 om beräkningen

av förtidspension, när den avlidne var född 1954 eller senare tillämpas dock
inte.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med vilket

belopp sådan pension ska lämnas ska 77 kap. 11 och 12 §§ samt 83 kap. 8 §
balken tillämpas.

26 §

Om rätt till tilläggspension i form av änkepension har uppkommit för

en änka som är född 1945 eller senare på grund av ett dödsfall som inträffat
under något av åren 1990

−2002 ska hon, om inte annat föreskrivs i 27 §, ha

rätt till änkepension beräknad enligt 84 kap. 6

−17 §§ socialförsäkringsbal-

ken.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med vilket

belopp sådan pension ska lämnas ska 77 kap. 11 och 12 §§ samt 83 kap. 8 §
balken tillämpas.

27 §

För en änka som avses i 26 § krävs för rätt till 90-procentstillägg en-

ligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken att villkoren i 83 kap. 7 § balken är
uppfyllda.

28 §

För änkor som avses i 21 och 24 §§ ska sådan del av änkepension som

avses i 83 kap. 2 § 1 socialförsäkringsbalken beräknas med tillämpning även
av 13 kap. 2 § första stycket tredje meningen i den upphävda lagen
(1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2003.

29 §

I fall som avses i 21, 24 och 26 §§ ska beräkningen ske på grundval

av prisbasbeloppet för 2003 i stället för prisbasbeloppet för dödsfallsåret.

30 §

Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit på grund

av ett dödsfall som inträffat före 1990, ska änkan för tid efter 2002 ha rätt till
garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den utsträck-
ning som följer av bestämmelserna i 15, 18, 19 och 33–46 §§.

background image

25

SFS 2010:111

En änka, som är försäkrad enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, har

för tid före den månad då hon fyller 65 år rätt till garantipension till änkepen-
sion om hon hade rätt till sådan pension för december 2010 eller skulle ha
haft rätt till sådan pension om hon då hade varit bosatt i Sverige.

31 §

Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit på grund

av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990

−2002, ska änkan ha

rätt till garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den ut-
sträckning som följer av bestämmelserna i 15, 18, 19 och 32–46 §§ samt i
77 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

32 §

En änka, som avses i 31 § och som är försäkrad enligt 4 och 5 kap. so-

cialförsäkringsbalken, har för tid före den månad då hon fyller 65 år rätt till
garantipension till änkepension, om hon hade rätt till sådan pension för de-
cember 2010 eller skulle ha haft rätt till sådan pension om hon då hade varit
bosatt i Sverige och

1. har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 16 år,

som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos änkan,
eller

2. vid makens död hade fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst

fem år.

Om villkoret i första stycket 1 inte längre är uppfyllt, upphör rätten till ga-

rantipension till änkepension enligt den punkten. Vid bedömningen av rätten
till garantipension enligt första stycket 2 ska det i så fall anses som om man-
nen avlidit då rätten till pension enligt första stycket 1 upphörde och som om
äktenskapet varat till den tidpunkten.

33 §

Om en försäkrad för samma månad har rätt till såväl sjukersättning i

form av garantiersättning som garantipension till änkepension, lämnas en-
dast den till beloppet största av förmånerna.

34 §

En änka har rätt till garantipension endast om en försäkringstid om

minst tre år kan tillgodoräknas för den avlidne.

35 §

En änka har inte rätt till garantipension efter en man som hon inte

levde tillsammans med vid dennes död, om hon efter det att samman-
levnaden med mannen upphörde varit sambo med en annan man som hon
varit gift med eller har eller har haft barn med.

36 §

Med en änka likställs i fråga om rätt till garantipension en ogift

kvinna som är sambo med en ogift man vid hans död, om hon tidigare har
varit gift med honom, eller har eller har haft barn med honom.

Den tid under vilken kvinnan oavbrutet varit sambo med mannen fram till

dennes död, ska vid tillämpningen av 32 § första stycket 2 likställas med tid i
ett äktenskap.

37 §

Garantipension får inte lämnas om änkan

1. gifter sig, eller
2. är sambo med en man som hon varit gift med eller har eller har haft

barn med.

background image

26

SFS 2010:111

Om äktenskapet upplöses innan det varat i fem år eller om samboendet

upphör inom samma tid, ska garantipensionen lämnas på nytt, om förut-
sättningarna i övrigt för rätt till sådan pension fortfarande är uppfyllda.

38 §

Beräkningen av garantipensionen ska grunda sig på den änkepension

som änkan har rätt till.

Med änkepension avses även sådan efterlevandepension enligt utländsk

lagstiftning som inte är att likställa med garantipension enligt detta kapitel.

39 §

Om en änka för tid före den månad då hon fyller 65 år får sådan ål-

derspension som ska samordnas med änkepension enligt 84 kap. 12

−15 §§,

ska garantipensionen beräknas med hänsyn till änkepensionen före det att
änkepensionen samordnas med ålderspensionen.

40 §

Om en änka, som avses i 31 §, har rätt till garantipension med till-

lämpning av 32 § första stycket 2 och inte hade fyllt 50 år vid mannens död
eller vid den tidpunkt som avses i 32 § andra stycket, ska garantipensionens
basnivå minskas enligt följande.

Garantipensionen ska minskas med en femtondel för varje år som änkan

var yngre än 50 år vid

1. mannens död, eller
2. den tidpunkt som avses i 32 § andra stycket.
Motsvarande gäller om en änka som avses i 30 § inte hade fyllt 50 år vid

mannens död eller vid den tidpunkt som motsvarar den som avses i 32 § an-
dra stycket.

41 §

För en änka som avses i 31 § lämnas garantipensionen i förhållande

till det antal år för vilka den avlidne maken vid utgången av 1989 till-
godoräknats pensionspoäng för tilläggspension.

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade pen-

sionspoäng, ska garantipensionens basnivå och garantipensionen beräknas
enligt det som föreskrivs i 43

−46 §§. De bestämmelserna ska även tillämpas

för en sådan änka som avses i 40 §.

Vid tillämpning och beräkning enligt andra stycket första meningen ska

63 kap. 24 och 27

−29 §§ socialförsäkringsbalken gälla.

42 §

Vid beräkning av 90-procentstillägg enligt 83 kap. 2 § 2 social-

försäkringsbalken samt av garantipension med tillämpning av 15 § detta ka-
pitel till en änka som avses i 21, 24 eller 30 § ska bestämmelserna i 5 kap. 1,
3

−7 och 11 §§ i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring samt

punkterna 3 och 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om
ändring i lagen om allmän försäkring, i deras lydelse före den 1 januari 2003,
tillämpas.

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade pen-

sionspoäng eller 40 års bosättningstid, ska garantipensionens basnivå och
garantipensionen beräknas enligt det som föreskrivs i 43–46 §§. Dessa be-
stämmelser ska även tillämpas för en sådan änka som avses i 40 §.

background image

27

SFS 2010:111

43 §

För en sådan änka som avses i 41 § andra stycket eller 42 § andra

stycket är garantipensionens basnivå 2,15 prisbasbelopp multiplicerat med
folkpensionskvoten samt med 15-delskvoten.

Underlaget vid beräkning av garantipension (beräkningsunderlag) är folk-

pensionskvoten multiplicerad med 15-delskvoten multiplicerad med 0,9 pris-
basbelopp om änkepension lämnas samt därefter ökad med den änkepension
som avses i 38 och 39 §§ angiven i prisbasbelopp. I änkepensionen ska då
inte ingå 90-procentstillägg enligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken.

44 §

Den i 43 § avsedda folkpensionskvoten är, för en änka som avses i

42 §, den för den avlidne högsta kvoten av antalet tillgodoräknade bo-
sättningsår i förhållande till talet 40 respektive antalet tillgodoräknade år
med pensionspoäng i förhållande till talet 30. För en änka som avses i 31 § är
folkpensionskvoten antalet tillgodoräknade år med pensionspoäng i förhål-
lande till talet 30.

Den i 43 § avsedda 15-delskvoten motsvarar förhållandet mellan det antal

15-delar till vilket minskning ska ske enligt 40 § och talet 15.

45 §

Garantipensionen för en änka som avses i 43 § ska beräknas enligt

följande. Till den del beräkningsunderlaget inte överstiger 0,9 prisbasbelopp
multiplicerat med folkpensionskvoten och med 15-delskvoten, ska garanti-
pensionens basnivå minskas med hela denna del av beräkningsunderlaget.
Till den del beräkningsunderlaget överstiger nämnda gräns men inte översti-
ger produkten av 0,72 prisbasbelopp gånger 15-delskvoten och folkpen-
sionskvoten ökad med 1,06944, ska garantipensionen minskas alternativt
ökas med en andel av denna del av beräkningsunderlaget på det sätt som
anges i 46 §. Till den del beräkningsunderlaget överstiger den i föregående
mening angivna gränsen men inte överstiger 1,49 prisbasbelopp ska garanti-
pensionen ökas med 54 procent av denna del av beräkningsunderlaget. Till
den del beräkningsunderlaget överstiger 1,49 prisbasbelopp ska garantipen-
sionen minskas med 40 procent av den delen av beräkningsunderlaget.

46 §

Resultatet av talet 0,3481 minus produkten av 0,987 gånger folk-

pensionskvoten och därefter minskat med produkten av 0,36 gånger folkpen-
sionskvoten i kvadrat ska multipliceras med den del av beräkningsunderlaget
som avses i 45 § andra meningen. Om resultatet är ett negativt tal ska garan-
tipensionen minskas genom att denna pension multipliceras med det erhållna
beloppet och i annat fall ökas genom multiplikation med motsvarande be-
lopp.

47 §

Ett beslut om garantipension till änkepension ska ändras om storleken

av garantipensionen påverkas av en ändring som gjorts i fråga om den änke-
pension som legat till grund för beräkningen av garantipensionen.

Särskild efterlevandepension och garantipension

48 §

En efterlevande som vid utgången av 2002 fick eller hade rätt till

folkpension eller tilläggspension i form av särskild efterlevandepension en-
ligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring och som alltjämt
uppfyller förutsättningarna i 8 kap. 6

−10 §§ och 14 kap. 5 § samma lag i de-

background image

28

SFS 2010:111

ras lydelse före den 1 januari 2003 har rätt till särskild efterlevandepension
och garantipension till sådan pension enligt bestämmelserna i 49

−54 §§.

49 §

I fråga om efterlevande som avses i 48 § och som i december 2002

fick partiell särskild efterlevandepension ska pensionen beräknas och lämnas
enligt följande:

med 85 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft tre fjärdedelar av hel särskild efterlevandepension,

med 65 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft halv särskild efterlevandepension,

med 28 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft en fjärdedel av hel särskild efterlevandepension.

50 §

Vid beräkningen av särskild efterlevandepension ska gälla det som

föreskrivs i 10 och 11 §§. Den efterlevande ska vidare ha rätt till garanti-
pension som beräknas enligt bestämmelserna i 14

−17 §§. Det som föreskrivs

där om omställningspension ska då avse särskild efterlevandepension.

51 §

Bestämmelserna i 8 kap. 12 § i den upphävda lagen (1962:381) om

allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003 ska fortfarande till-
lämpas. Med särskild efterlevandepension ska då likställas särskild efterle-
vandepension och garantipension till sådan pension beräknad enligt 49 och
50 §§ och med förtidspension ska likställas sjukersättning och aktivitetser-
sättning enligt 33 kap. socialförsäkringsbalken. Minskning ska göras i första
hand på garantipension och därefter på 90-procentstillägg enligt 10 § första
stycket 2 före minskning av annan särskild efterlevandepension.

52 §

Om den efterlevande har inkomstgrundad ålderspension lämnas inte

särskild efterlevandepension.

53 §

För efterlevande som avses i 48 § ska gälla det som föreskrivs dels

om omställningspension och garantipension till sådan pension i 18 § i detta
kapitel samt i 77 och 85 kap. socialförsäkringsbalken, dels om särskild efter-
levandepension i 16 kap. 1 § tredje och femte styckena samt 2, 3, 7 a, 8 och
9 §§ och 20 kap. 3 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring
i deras lydelse före den 1 januari 2003.

54 §

Om den efterlevande har sådan sjukersättning som betalas ut enligt

bestämmelserna i 37 kap. socialförsäkringsbalken ska vid tillämpning av
51 § minskning göras med sjukersättningen innan denna har minskats enligt
37 kap. 6 § balken. Vidare ska inte bestämmelserna i 16 kap. 7 a § i den upp-
hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 ja-
nuari 2003 tillämpas.

Samordning med livränta

55 §

Om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn har beviljats

på grund av dödsfall som inträffat före den 1 januari 2003 ska minskning en-
ligt 85 kap. 6

−10 §§ socialförsäkringsbalken göras med 45 procent av varje

livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet. Minskningen ska gö-

background image

29

SFS 2010:111

ras på 25-procentstillägg enligt 2 § 2 respektive 90-procentstillägg enligt
10 § första stycket 2 före minskning av annan tilläggspension.

56 §

I fall som avses i 1, 8 och 48 §§ ska bestämmelserna i 85 kap. 6 § an-

dra stycket andra meningen och 8 § andra stycket andra meningen socialför-
säkringsbalken tillämpas endast på pension som beräknats enligt 2 § 1 och
10 § första stycket 1.

57 §

Det som föreskrivs om änkepension i 85 kap. 9 och 10 §§ socialför-

säkringsbalken ska i förekommande fall avse summan änkepension och ga-
rantipension till änkepensionen. I sådant fall ska minskning enligt andra
stycket första meningen i första hand göras på sådan garantipension och i an-
dra hand på 90-procentstillägget enligt 83 kap. 2 § 2.

Efterlevandeförmåner vid arbetsskada

58 §

Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av

en arbetsskada som har inträffat före den 1 januari 1990 gäller äldre bestäm-
melser om inte annat anges i 59

−65 §§.

59 §

Bestämmelserna om livränta till efterlevande barn i 5 kap. 4 § första

stycket i den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras
lydelse före den 1 januari 2003 gäller även i fall då rätten till livränta grun-
das på dödsfall till följd av en arbetsskada som har inträffat före den 1 janu-
ari 1990.

Vid dödsfall efter utgången av 1989 gäller bestämmelserna om rätt till liv-

ränta för ett utländskt barn som tagits emot här i landet i adoptionssyfte i
5 kap. 4 § andra stycket i den upphävda lagen om arbetsskadeförsäkring i de-
ras lydelse före den 1 januari 2003 även om arbetsskadan inträffat före den
1 januari 1990.

60 §

Om den avlidne efterlämnar änka eller med änka likställd kvinna som

är berättigad till livränta enligt bestämmelserna i den upphävda lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring i deras lydelse före den 1 januari 1990
ska, även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit in-
träffar efter utgången av 1989, vid bestämmandet av livränta till barn efter
den försäkrade tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 10 § samma lag i deras
nyss angivna lydelse.

61 §

I fråga om rätt till livränta för efterlevande kvinnor som är födda 1944

eller tidigare gäller fortfarande bestämmelserna om livränta i 5 kap. 2

−8 och

12

−14 §§ samt 6 kap. 1 § i den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskade-

försäkring i deras lydelse före den 1 januari 1990 även om den arbetsskada
till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter utgången av 1989. I
fråga om andra kvinnor än de som avses i 5 kap. 8 § samma lag i dess nyss
angivna lydelse är dock en förutsättning för detta att kvinnan vid utgången
av 1989 var gift med den man efter vilken livräntan ska utbetalas eller då
sammanbodde med honom under sådana förhållanden som avses i 5 kap. 6 §
samma lag i dess nyss angivna lydelse.

background image

30

SFS 2010:111

62 §

I fall som avses i 58 och 61 §§ tillämpas bestämmelserna i 10 kap. 4 §

i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse vid
utgången av 1989.

63 §

Är någon för samma månad berättigad såväl till livränta såsom efter-

levande enligt äldre bestämmelser som till omställningslivränta eller särskild
efterlevandelivränta, lämnas endast den sistnämnda förmånen samt, om ef-
terlevandelivräntan enligt äldre bestämmelser är större, sådan livränta i den
mån den överstiger omställningslivräntan eller den särskilda efterlevandeliv-
räntan.

64 §

Vid tillämpning av 6 kap. 1 § i den upphävda lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring i dess lydelse före den 1 januari 1990 ska beträffande
tilläggspension i form av änkepension hänsyn tas till änkepensionen före så-
dan samordning som avses i 84 kap. 12 och 13 §§ socialförsäkringsbalken.

65 §

Vid tillämpning av 6 kap. 1 § i den upphävda lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring i dess lydelse före den 1 januari 1990 ska med folkpen-
sion i form av ålderspension och tilläggspension i form av änkepension lik-
ställas garantipension enligt 65

−67 kap. socialförsäkringsbalken respektive

änkepension enligt 83 och 84 kap. balken eller denna lag.

Vid tillämpningen ska änkelivränta till en kvinna som är född 1937 eller

tidigare och som vid utgången av 2002 hade rätt till sådan livränta betalas ut
med lägst det belopp som hon hade rätt till i december 2002. Detta belopp
ska anknytas till prisbasbeloppet för 2002 och räknas om vid förändring av
detta.

66 §

I fall då efterlevandes rätt till livränta grundas på en arbetsskada som

har inträffat före den 1 januari 2003 gäller, om inte annat föreskrivs i 67 och
68 §§, fortfarande äldre bestämmelser om sådan livränta. Har dödsfallet in-
träffat före utgången av 2002 gäller alltid de äldre bestämmelserna.

67 §

Bestämmelserna om omställningslivränta i 88 kap. 7, 8, 10 och 11 §§

socialförsäkringsbalken gäller även om arbetsskadan har inträffat under nå-
got av åren 1990

−2002 under förutsättning att den efterlevande till följd av

dödsfallet inte samtidigt har rätt till änkepension enligt 83 och 84 kap. soci-
alförsäkringsbalken.

68 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i 88 kap. 18 och 19 §§ socialför-

säkringsbalken ska efterlevandelivränta till en efterlevande make, som vid
utgången av 2002 hade rätt till sådan livränta, betalas ut med lägst det belopp
som den efterlevande vid tillämpning av 6 kap. 1 § i den upphävda lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring i dess lydelse före den 1 januari 2003
hade rätt till i december 2002. Detta belopp ska anknytas till prisbasbeloppet
för 2002 och räknas om vid förändring av detta. Ska livräntan omprövas av
annan anledning ska dock de nya reglerna tillämpas. Om livräntan lämnas
med stöd av 58

−64 §§ ska dock 65 § tillämpas.

background image

31

SFS 2010:111

8 kap. Övergångsbestämmelser till 93–103 kap. (avdelning G)

Bostadstillägg

1 §

För den som fick bostadstillägg enligt den upphävda lagen (1994:308)

om bostadstillägg till pensionärer för december 2002 enligt de bestämmelser
som gällde för en gift pensionsberättigad men vars make inte är berättigad
till bostadstillägg ska följande gälla.

I stället för det som föreskrivs i 102 kap. 22

−24 §§ socialförsäkrings-

balken får bestämmelserna i 4 § i den upphävda lagen (1994:308) om
bostadstillägg till pensionärer tillämpas. Detta gäller längst till och med må-
naden före den då maken fyller 65 år eller dessförinnan börjar uppbära sådan
förmån som enligt 101 kap. 3–5 §§ balken eller enligt 2 § berättigar till bo-
stadstillägg. Om de äldre bestämmelserna tillämpas ska avdrag med fribe-
lopp som avses i 102 kap. 17

−19 §§ samma balk inte göras vid beräkning av

makens reduceringsinkomst. Om bostadstillägget har börjat lämnas helt en-
ligt de nya bestämmelserna, får inte de äldre bestämmelserna tillämpas där-
efter.

2 §

Förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg är, utöver det som före-

skrivs i 101 kap. 3 § socialförsäkringsbalken,

1. särskild efterlevandepension,
2.

hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen

(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, och

3. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår

i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmå-
nen motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1 eller 2.

3 §

I reduceringsinkomsten enligt 102 kap. 16 § socialförsäkringsbalken

inräknas även de i 2 § angivna förmånerna.

9 kap. Övergångsbestämmelser till 104–117 kap. (avdelning H)

Intagning eller vård

1 §

Bestämmelserna om garantipension till omställningspension i 106 kap.

30, 31 och 37 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas även i fråga om garanti-
pension till änkepension.

Utbetalning till socialnämnd

2 §

Bestämmelserna i 107 kap. 5 § socialförsäkringsbalken tillämpas även

på förmåner som avser tid före balkens ikraftträdande, om beslutet om retro-
aktiv ersättning fattas efter denna tidpunkt.

Förbud mot utmätning av underhållsstöd

3 §

I fråga om underhållsstöd för januari 2011 tillämpas 39 § i den upp-

hävda lagen (1996:1030) om underhållsstöd i stället för 107 kap. 9 och 10 §§
socialförsäkringsbalken.

background image

32

SFS 2010:111

3 a §

Under 2011 ska, när ett beslut om återkrav har fattats i ett ärende, den

fortsatta handläggningen på grund av beslutet handhas av Försäkrings-
kassan, även om återkravet avser en förmån som ska administreras av Pen-
sionsmyndigheten.

Försäkringskassan ska vid handläggningen av återkravsärenden avseende

förmåner som administreras av Pensionsmyndigheten tillämpa de regler som
gällde för förmånen före den 1 januari 2010.

Ränta

4 §

Bestämmelserna om ränta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ socialför-

säkringsbalken tillämpas bara om återkravet beslutats efter utgången av juni
2007.

Avdrag på ersättning (kvittning)

5 §

De upphävda författningarna ska tillämpas i fråga om avräkning i stäl-

let för 108 kap. 22 § socialförsäkringsbalken om såväl det belopp som ska
betalas ut som det som ska betalas tillbaka avser en förmån för tid före
ikraftträdandet eller underhållsstöd för januari 2011. I annat fall tillämpas
bestämmelserna i 108 kap. 22 § balken. Om en av förmånerna avser en så-
dan tid som avses i första meningen får avdrag dock inte göras om inte mot-
svarande avdrag kunnat göras enligt de upphävda författningarna.

6 §

Det som sägs i 108 kap. 24 och 25 §§ om omställningspension och ga-

rantipension till omställningspension tillämpas också i fråga om änkepen-
sion och garantipension till änkepension.

Ansökan och anmälan

7 §

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kom-

mit in till en allmän försäkringskassa, ska anses ha kommit in till den av För-
säkringskassan och Pensionsmyndigheten som ska handlägga ärenden om
den förmån som beslutet eller åtgärden avser den dag som den kom in till
den allmänna försäkringskassan.

Om en ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift i ett ärende

som ska handläggas av Pensionsmyndigheten har lämnats till Försäkrings-
kassan senast den 31 december 2010, ska den, om inte annat följer av annan
författning, anses ha kommit in till Pensionsmyndigheten den dag som den
kom in till Försäkringskassan. Detsamma ska gälla om en ansökan, anmälan
eller annan handling eller uppgift i ett ärende ska lämnas till Försäkringskas-
san och den i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten.

8 §

Bestämmelserna om ansökan och anmälan i 110 kap. 4

−12 §§ social-

försäkringsbalken ska tillämpas på ansökningar och anmälningar som kom-
mer in efter ikraftträdandet. Om ansökan eller anmälan avser förmåner för
tid före ikraftträdandet, får den dock göras enligt motsvarande bestämmelser
i de upphävda författningarna. Om anmälan eller ansökan avser förmån för
tid före ikraftträdandet, ska hänvisningarna till bestämmelser i balken avse
motsvarande bestämmelser i de upphävda författningarna.

background image

33

SFS 2010:111

Utredning, uppgiftsskyldighet och bevisupptagning

9 §

Bestämmelserna i 110 kap. 13

−38 §§ socialförsäkringsbalken tilläm-

pas på handläggning efter ikraftträdandet. Bestämmelserna i 110 kap. 13 §
andra stycket balken medför dock, i fråga om förmåner som avser tid före
ikraftträdandet eller ansökan eller anmälan som kommit in före denna tid-
punkt, inte skyldighet för den försäkrade att självmant lämna uppgifter ut-
över det som gällde enligt de upphävda författningarna. Om handläggningen
avser förmån för tid före ikraftträdandet, ska det som föreskrivs i de först-
nämnda bestämmelserna om förmåner enligt balken avse motsvarande för-
måner enligt de upphävda författningarna.

Undantag från sekretess

10 §

Bestämmelserna i 110 kap. 39

−42 §§ socialförsäkringsbalken tilläm-

pas från och med ikraftträdandet. Om uppgifterna avser förmån för tid före
ikraftträdandet, ska det som föreskrivs i de nämnda bestämmelserna om för-
måner enligt balken avse motsvarande förmåner enligt de upphävda författ-
ningarna.

Anmälan om ändring i fråga om bosättning, arbete och andra förhållanden

11 §

Bestämmelserna i 110 kap. 43

−51 §§ socialförsäkringsbalken tilläm-

pas från och med ikraftträdandet men medför i fråga om förmåner som avser
tid före ikraftträdandet inte skyldighet att göra anmälan utöver det som gäll-
de enligt de upphävda författningarna.

Indragning och nedsättning av ersättning

12 §

Indragning eller nedsättning av ersättning enligt bestämmelserna i

110 kap. 52–58 §§ på grund av en handling, vägran eller underlåtenhet före
ikraftträdandet får göras endast om en sådan åtgärd hade kunnat beslutas en-
ligt den lag som gällde vid tillfället.

Självbetjäningstjänster via Internet

13 §

Bestämmelserna i 111 kap. socialförsäkringsbalken tillämpas på an-

vändning av självbetjäningstjänster från och med ikraftträdandet. De tilläm-
pas då även i fråga om förmåner som lämnas enligt de upphävda författning-
arna.

Beslut

14 §

Bestämmelserna i 112 kap. socialförsäkringsbalken tillämpas i fråga

om beslut som meddelas efter ikraftträdandet.

Ändring, omprövning och överklagande

15 §

Bestämmelserna i 1 kap. 3 § gäller inte i fråga om 113 kap. social-

försäkringsbalken.

background image

34

SFS 2010:111

16 §

Bestämmelserna i 20 kap. 10 b § i den upphävda lagen (1962:381) om

allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2007 ska fortfarande till-
lämpas i fråga om begäran om omprövning eller överklagande från en ar-
betsgivare som ska betala särskild sjukförsäkringsavgift enligt övergångsbe-
stämmelserna i lagen (2006:1428) om upphävande av lagen (2004:1237) om
särskild sjukförsäkringsavgift.

17 §

I fråga om omprövning och överklagande av avvisningsbeslut som

meddelats före den 1 januari 2011 tillämpas äldre bestämmelser.

18 §

I fråga om ärenden i vilka en socialförsäkringsnämnd har fattat beslut

före den 1 januari 2008 tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 10 och 11 §§ i
den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före
nämnda dag.

19 §

Det allmänna ombudet ska föra det allmännas talan i mål där Riks-

försäkringsverket har överklagat beslut av en allmän försäkringskassa.

20 §

Villkoret enligt 113 kap. 36 § första meningen socialförsäkrings-

balken att det allmänna ombudet ska ha varit part ska anses uppfyllt även om
det är Riksförsäkringsverket som har varit part i målet hos den allmänna för-
valtningsdomstolen.

21 §

I fråga om omprövning och överklagande av beslut som avser in-

komstgrundad ålderspension och som meddelats före den 1 januari 2008 till-
lämpas bestämmelserna i den upphävda lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension i deras lydelse före nämnda dag.

Behandling av personuppgifter

22 §

Bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken tillämpas även i

fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet. Det som föreskrivs i
114 kap. 2 § balken om förmåner enligt denna ska då avse förmåner enligt
de upphävda författningarna. Bestämmelserna i 114 kap. 33 § balken om
skadestånd på grund av behandling enligt det kapitlet eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till det kapitlet ska även avse behandling enligt
den upphävda lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration eller föreskrifter som har meddelats i an-
slutning till den lagen.

23 §

Bestämmelserna om skadestånd i 114 kap. 33 § socialförsäkrings-

balken tillämpas endast om den omständighet som ett yrkande om skade-
stånd grundas på har inträffat efter utgången av november 2003. I annat fall
tillämpas de dessförinnan gällande bestämmelserna.

Straffbestämmelser

24 §

Bestämmelserna i 1 kap. 3 § gäller inte i fråga om 115 kap. social-

försäkringsbalken.

background image

35

SFS 2010:111

Skadeståndsskyldighet för styrelse och revisor

25 §

Bestämmelserna om skadestånd i 18 kap. 37 och 38 §§ i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 ja-
nuari 2005 gäller för uppdrag som har fullgjorts före den dagen. Det som fö-
reskrivs i 18 kap. 38 § den lagen om anmärkning ska gälla anmärkning av
Riksförsäkringsverket eller Försäkringskassan och det som föreskrivs om
överlämnande till styrelsen ska även gälla överlämnande till Försäk-
ringskassan. Försäkringskassan för det allmännas talan om skadestånd enligt
denna punkt.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.