SFS 2010:424 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

100424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i 4 kap. lagen (2010:111) om

införande av socialförsäkringsbalken ska införas fyra nya paragrafer, 15 a–
15 d §§, av följande lydelse.

4 kap.

15 a §

Vid beräkning enligt 25 kap. 9 § socialförsäkringsbalken av sjuk-

penninggrundande inkomst som avser tid före den 1 juli 2010 tillämpas fort-
farande bestämmelserna i 3 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om
allmän försäkring i deras lydelse före nämnda dag.

15 b §

Tid för sådan anmälan som anges i 25 kap. 9 § socialförsäkrings-

balken räknas även före balkens ikraftträdande.

15 c §

Vid tillämpning av bestämmelserna i 27 kap. 39 § socialför-

säkringsbalken ska, för försäkrade som gått miste om sjukpenning som sva-
rar mot inkomst av annat förvärvsarbete till följd av bestämmelserna i 3 kap.
4 § första stycket 1 i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i
deras lydelse före den 1 juli 2010, inom tolvmånadersperioden även beaktas
sjukperioder och dagar som infallit före denna dag.

15 d §

För försäkrad med sjukpenning som svarar mot inkomst av annat

förvärvsarbete ska ett beslut som fattats enligt 3 kap. 4 b § i den upphävda
lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2010
gälla de första sju dagarna i en sjukperiod.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.

SFS 2010:424

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.