SFS 2010:1309 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

101309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken

dels att 1 kap. 8 § och 7 kap. 58 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 6 a och, närmast

före 15 §, 14 a §§

dels att det i lagen, närmast före 9 kap. 6 a, ska införas en ny rubrik av föl-

jande lydelse.

1 kap.

8 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i socialförsäkringsbalken.

Vid tillämpning av denna lag ska uttrycket de upphävda författningarna

omfatta, förutom de i 2 § angivna författningarna, även 2–19 §§ lagen
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård i lagens lydelse
före den 1 januari 2011.

7 kap.

58 §

Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av

en arbetsskada eller motsvarande äldre skada som har inträffat före den 1
januari 1990 gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i 59–65 §§.

Bestämmelserna i 59–68 §§ tillämpas inte i fråga om dödsfall till följd av

en skada som har inträffat före den 1 juli 1977.

9 kap.

Handläggning

6 a §

Bestämmelserna i 110 kap. socialförsäkringsbalken samt i 7–12 §§ i

detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid handläggning av förmåner
som avses i 2 kap. 1 § denna lag samt i 69 kap. 2 § första stycket och andra
stycket 1 socialförsäkringsbalken.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1309

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1309

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Det som föreskrivs i första stycket gäller även vid handläggning av förmå-

ner enligt de upphävda lagarna.

14 a §

Bestämmelserna i 113 kap. socialförsäkringsbalken samt i 15–21 §§

i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även beslut i ärenden om förmåner
som avses i 2 kap. 1 § denna lag. Detsamma gäller, med undantag av
113 kap. 7–9 §§ balken, beslut i ärenden om förmåner som avses i 69 kap.
2 § första stycket samt andra stycket 1 socialförsäkringsbalken.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller även vid hand-

läggning av förmåner enligt de upphävda lagarna.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.