SFS 2011:1076 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;

111076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om in-

förande av socialförsäkringsbalken

dels att 2 kap. 1 b §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 1, 39 och 57 §§ samt 9 kap. 3 a §

ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före 9 kap. 3 a § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

2 kap.

1 b §

2

Bestämmelsen i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på mot-

svarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni
1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

4 kap.

6 §

Vid omräkning enligt 3 kap. 5 c § i den upphävda lagen (1962:381) om

allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2008 ska omräkning av den
sjukpenninggrundande inkomsten för varje helt år som infallit före den 1 juli
2005 göras med utgångspunkt i löneutvecklingen inom yrkesområdet.

7 kap.

1 §

I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat före den

1 januari 2003 gäller 2–4, 6 och 7 §§ i stället för det som föreskrivs i 78 kap.
7−14 §§ socialförsäkringsbalken. Vid tillämpningen av 2 § likställs sjuk-
bidrag med förtidspension.

Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den 1 januari 2002,

finns det inte någon rätt till barnpension enligt 78 kap. eller efterlevandestöd
enligt 79 kap. socialförsäkringsbalken.

1 Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13.

2 Senaste lydelse 2010:1313.

3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2011:1076
Utkom från trycket
den 1 november 2011

background image

2

SFS 2011:1076

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

39 §

Om en änka för tid före den månad då hon fyller 65 år får sådan

ålderspension som ska samordnas med änkepension enligt 84 kap. 12−15 §§
socialförsäkringsbalken, ska garantipensionen beräknas med hänsyn till
änkepensionen före det att änkepensionen samordnas med ålderspensionen.

57 §

Det som föreskrivs om änkepension i 85 kap. 9 och 10 §§ socialför-

säkringsbalken ska i förekommande fall avse summan av änkepension och
garantipension till änkepensionen. I sådant fall ska minskning enligt andra
stycket första meningen i första hand göras på sådan garantipension och i an-
dra hand på 90-procentstillägget enligt 83 kap. 2 § 2 balken.

Återkrav

9 kap.

3 a §

Under 2011–2014 ska, när ett beslut om återkrav har fattats i ett ären-

de, den fortsatta handläggningen på grund av beslutet handhas av För-
säkringskassan, även om återkravet avser en förmån som ska administreras
av Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan ska vid handläggningen av återkravsärenden avseende

förmåner som administreras av Pensionsmyndigheten tillämpa de regler som
gällde för förmånen före den 1 januari 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.