SFS 2011:1435 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

111435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2010:111) om

införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

22 §

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken

om uppräkning med basränta ska inte tillämpas för tid före det första valet av
placering av premiepensionsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1435

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.