SFS 2010:479 Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

100479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registerkontroll av personal som utför vissa
insatser åt barn med funktionshinder;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den som enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade bedriver verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser åt
barn med funktionshinder, får inte anställa någon för sådana insatser utan att
först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastnings-
register avseende den som ska anställas. Registerutdraget får inte vara äldre
än ett år.

Registerkontroll som anges i första stycket ska också göras i fråga om
1. den som fullgör uppdrag i verksamhet som avses i första stycket eller

som är anställd hos ett bemanningsföretag eller annan som ingått avtal med
den som bedriver sådan verksamhet, om uppdragstagaren eller den anställde
erbjuds eller tilldelas arbetsuppgifter som omfattar stöd- och serviceinsatser
åt barn med funktionshinder och fullgör dessa uppgifter som om han eller
hon var anställd i verksamheten, och

2. den som erbjuds praktiktjänstgöring som omfattar stöd- och service-

insatser åt barn med funktionshinder.

Första och andra styckena tillämpas inte på en förälder som ska utföra

insatser åt sitt eget barn.

2 §

Den som enligt 1 § första eller andra stycket erbjuds en anställning, ett

uppdrag eller en praktiktjänstgöring ska på begäran lämna ett registerutdrag
till arbets- eller uppdragsgivaren. Motsvarande gäller för den som tilldelas
arbetsuppgifter som avses i 1 § andra stycket 1.

Registerutdrag ska på begäran också lämnas av den som av en assistans-

berättigad erbjuds anställning som personlig assistent åt den assistansbe-
rättigade själv, om den assistansberättigade har beviljats

1. ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387)

om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

2. assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

1 Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300.

SFS 2010:479

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:479

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I lagen (1998:620) om belastningsregister finns det bestämmelser om att

regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska
innehålla.

3 §

Registerkontroll enligt 1 § behöver inte göras i fråga om den som ska

anställas på nytt eller åter delta i verksamheten på det sätt som avses i 1 §
andra stycket, om han eller hon för mindre än ett år sedan var anställd hos
samma arbetsgivare eller deltog i verksamheten på samma sätt.

4 §

Ett registerutdrag eller en kopia av det ska bevaras i minst två år från det

att en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring enligt 1 § andra
stycket påbörjades. Motsvarande gäller för den som tilldelats arbetsuppgifter
enligt 1 § andra stycket 1.

Om den som lämnat ett registerutdrag i original begär det, ska det åter-

lämnas.

5 §

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns

det bestämmelser om tillsyn, återkallelse av tillstånd och förbud att driva
verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelsen i 2 § andra stycket ska också tillämpas på en person som

ska anställas som personlig assistent av en assistansberättigad som beviljats
assistansersättning enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.