SFS 2014:834 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea / SFS 2014:834 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
140834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention om social trygghet mellan Sverige
och Sydkorea;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som

undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som lag här i landet.
Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 §

Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och ak-

tivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften
enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av
denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ULF KRISTERSSON
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:137, bet. 2013/14:SfU10, rskr. 2013/14:296
.

SFS 2014:834

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:834

Bilaga

KONVENTION OM
SOCIAL TRYGGHET
MELLAN
KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING
OCH REPUBLIKEN
KOREAS REGERING

��㤾�`㢫ῒ 㩫��
�"�~��ῒ 㩫� �a㦮G
�R䣢�`㧻㠦 ��~� 䡧㩫

AGREEMENT ON
SOCIAL SECURITY
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN
AND THE
GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA

Konungariket Sveriges
regering och Republiken
Koreas regering (nedan
kallade de avtalsslutande
staterna), som önskar reg-
lera de båda staternas för-
hållande inom området för
social trygghet, har kommit
överens om följande.

��㤾�`㢫ῒ

㩫��

�"�~��ῒ

㩫�

(

�`�~�

�S

�`�x�"��R㧦⬝� �~���) ��,

�R䣢�`㧻 �a�x㠦㍲ �x�ῒ
�a㦮 ��a� ⬲㥾�~�� �
�ⰳ�~�� , ��㦢� ṯ�`
�~�㦮�~����.

The Government of the
Kingdom of Sweden and
the Government of the
Republic of Korea (here-
inafter referred to as the
"Contracting Parties"),
Being desirous of regula-
ting the relationship be-
tween their two countries
in the field of social
security, Have agreed as
follows:

AVDELNING I

㩲1�

PART I

ALLM�NNA
BEST�MMELSER

�⹮ � �x�

GENERAL PROVISIONS

Artikel 1

1

Article 1

Definitioner

㩫㦮

Definitions

1. I denna konvention

avses med:

XU�`G䡧㩫㦮G⳿��RSG

1. For the purpose of this

Agreement:

a)

medborgare:

med

avseende på Republiken
Korea (nedan kallad
Sydkorea), en sydkoreansk
medborgare enligt defini-
tionen i medborgarskaps-
lagen och med avseende på
Konungariket Sverige
(nedan kallat Sverige), en
person som är svensk med-
borgare,

�U��ῒ��0�`�G

��㤾�`㢫ῒG

O�`�~�G

����㤾�`�0�`�G

�~���PG

㠦㍲��G ��㤾�`㦮G ῒ��aG
��aG

㧦�G

Ⱖ�~�ἶSG

�"�~��ῒG

O�`�~�G

���~�ῒ�0�`�G�~���PG㠦㍲��G
૶ῒ�⻫૷㠦G

㩫㦮�"�G

�~�ῒGῒ��aGⰦ�~���.

(a) "National" means, as

regards the Republic of
Korea (hereinafter referred
to as "Korea"), a national
of Korea as defined in the
Nationality Law, and as
regards the Kingdom of
Sweden, (hereinafter re-
ferred to as "Sweden"), a
person of Swedish natio-
nality;

background image

3

SFS 2014:834

b) lagstiftning: de lagar

och bestämmelser som an-
ges i artikel 2 i denna kon-
vention,

�9�U��⻫⪏�0�`�G �`G 䡧㩫G

㩲Y� 㠦G �:���"�G ⻫�G
⬲㩫�aGⰦ�~���UG

(b) "Legislation" means

the laws and regulations
specified in Article 2 of
this Agreement;

c) behörig

myndighet:

med avseende på Sydkorea,
ministern för hälso- och
sjukvård samt välfärds-
frågor och med avseende
på Sverige, regeringen eller
den myndighet som
regeringen bestämmer,

��U��ῢ�~�G

�~��G

�"�ῒ�0�`�G ��㤾�`㠦㍲��G
㩫�G⡦��G㩫��G��:�~�G
�"�ῒ�aG

Ⱖ�~�ἶSG

�~�ῒ㠦㍲��G
�`�`�9��㧻��aG
Ⱖ�~���UG

(c) "Competent

Authority" means, as
regards Korea, the Minister
of Health and Welfare, and
as regards Sweden, the
Government or the autho-
rity nominated by the
Government;

d) behörig

institution:

med avseende på Sydkorea,
den nationella pensions-
tjänsten och med avseende
på Sverige, den institution
som ansvarar för tillämp-
ningen av den lagstiftning
som anges i artikel 2,

�.�Sῢ�~�

�~��

���`� �⬝�`�
��㤾�`㠦㍲��

㩲2� 㠦

�:���"�

⻫⪏㦮

�`�xx�a

�:�a��� � ��a Ⱖ�~�ἶ,
�~�ῒ㠦㍲��
ῒ�� �~�9���a Ⱖ�~���.

(d) "Competent Institu-

tion" means, as regards
Korea, the National Pen-
sion Service, and as re-
gards Sweden, the insti-
tution responsible for the
implementation of the legi-
slation specified in Article
2;

e)

försäkringsperiod:

varje avgiftsperiod enligt
lagstiftningen i en avtals-
slutande stat och varje
annan period som beaktas
för att fastställa rätten till
förmåner enligt den lag-
stiftningen,

�~U����:� �a�0�`�G

�~��G

�`�x�"��R㧦㦮G

⻫⪏㠦G

�~ �}G

⳾�S�G

�9��� �a�G �x�㠦G �"�~�G
���xῢ�aG

㍺㩫�~�� G

�a�~��G �}G ⻫⪏㠦G �~ �G
ἶ⩺�"���G �}G ⹬㦮G ⳾�S�G
� �a�aGⰦ�~���UGGG

(e) �SPeriod of coverage⬝

means any period of contri-
butions under the legi-
slation of a Contracting
Party and any other period
taken into account under
that legislation for estab-
lishing entitlement to
benefits;

f) förmån: varje förmån

som finns i den lagstiftning
som anges i artikel 2 i
denna konvention.

⹪.�S�x�⬝�

�`

䡧㩫

㩲2� 㠦 �:���"� ⻫⪏㠦
⬲㩫�"�

⳾�S�

�x��

Ⱖ�~���.

(f) "Benefit" means any

benefit provided for in the
legislation specified in
Article 2 of this Agree-
ment.

2. Termer och uttryck

som inte definieras i denna
artikel ska ges den inne-
börd som de har i den
tillämpliga lagstiftningen.

2.

�` � 㠦 㩫㦮�"��

�~a�~�~� ⳾�S� 㣿�`�� �㣿
����~�

⻫⪏㠦㍲

�}㠦

���"� 㦮�}� ��a��.

2. Any term not defined

in this Article shall have
the meaning assigned to it
in the applicable legisla-
tion.

background image

4

SFS 2014:834

Artikel 2

2

Article 2

Lagstiftning på vilken
konventionen ska tillämpas

�� ⻪�a

Material Scope

1. Denna konvention ska

tillämpas på följande lag-
stiftning:

1.

�`

䡧㩫�

��㦢

⻫⪏㠦 �㣿�"���.

1. This Agreement shall

apply to the following legi-
slation:

a) i fråga om Sydkorea:

nationella lagen om pen-
sioner,

�.

�~�ῒ㠦㍲��,

�"

ῒ�� �~⻫�

(a) as regards Korea, the

National Pension Act;

b) i fråga om Sverige:

�9�. ��㤾�`㠦㍲��,

(b) as regards Sweden,

i) lagstiftningen om sjuk-

ersättning och aktivitets-
ersättning,

1)

�~⼧�`�R�

䢲�ܯ�`�R㠦 ��~� ⻫⪏

(i) the legislation on

sickness compensation and
activity compensation,

ii) lagstiftningen om in-

komstgrundade ålderspen-
sioner och garantipen-
sioner, samt

2)

㏢�S�

� �~

�}⪏� �~�

�`㯳� �~㠦

��~� ⻫⪏, �}�ἶ

(ii) the legislation on in-

come-based old-age pen-
sions and guarantee pen-
sions, and

iii) lagstiftningen om

efterlevandepensioner och
efterlevandestöd.

3)

㥶�!� �~�

㥶�!㧦�}���"�㠦

��~�

⻫⪏

(iii) the legislation on

survivors�" pensions and
surviving children�"s allo-
wance.

2. Denna konvention ska

också tillämpas på framtida
lagstiftning som ändrar, ut-
gör tillägg till, sammanför
eller ersätter den lagstift-
ning som anges i punkt 1 i
denna artikel.

2.

�`

䡧㩫�

�`

㩲1�x�㠦 �:���"� ⻫⪏�a
Ṳ㩫, �`㿿, �9�~� ⡦��
�"�`�~���

㧻⧮㦮

⻫⪏㠦��a �㣿�"���.

2. This Agreement shall

also apply to future legi-
slation which amends,
supplements, consolidates
or supersedes the legi-
slation specified in para-
graph 1 of this Article.

3. Oavsett vad som anges

i punkt 2 i denna artikel ska
denna konvention inte till-
lämpas på de lagar och
andra bestämmelser som
utvidgar någon av de av-
talsslutande staternas gäll-
ande lagstiftning till nya
kategorier av förmåns-
tagare, om den avtalsslut-

3.

�`

㩲2�x�㠦��a

�~��~�ἶ, �` 䡧㩫� �~��
�`�x�"��R㧦㦮

�a�xx

⻫⪏�a

�R~⪲�`

⻪�㦮

���x㧦㠦Ợ 䢫�"�~��� ⻫
⡦�� ⬲㩫㠦 �"�x`㍲�� �}
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ�`

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��

3. Notwithstanding para-

graph 2 of this Article, this
Agreement shall not apply
to the laws or regulations
which extend existing
legislation of one Contrac-
ting Party to new cate-
gories of beneficiaries, if
the Competent Authority of
that Contracting Party noti-

background image

5

SFS 2014:834

ande statens behöriga myn-
dighet, inom sex månader
från den dag då sådana
lagar och andra bestämmel-
ser träder i kraft, skriftligen
underrättar den andra av-
talsslutande statens be-
höriga myndighet om att en
sådan utvidgning av kon-
ventionen inte är avsedd.
Denna konvention ska inte
tillämpas på lagstiftning
som inför en ny socialför-
säkringsgren, såvida inte de
behöriga myndigheterna
kommer överens om en
sådan tillämpning.

�"�ῒ㠦Ợ �}��~� ⻫ ⡦��
⬲㩫

⹲䣾���}

6

Ṳ㤪

�`�R`㠦

䡧㩫㠦

�"�~�

�}��~�

䢫�"�

㦮��a�~�� �~������� �"�a
㍲�`�⪲

�9�`�~���

�� 㠦��

�㣿�"��

�~a�~�~���.

�`

䡧㩫�

�R~⪲�` �R䣢�`㧻 �a�x�
����~���

⻫⪏㠦

�"�x`㍲��

ῢ�~�

�~��

�"�ῒ�`

�`��~�

�㣿㠦

�ܯ㦮�~��

�~a�~�~���

�~�

�㣿�"�� �~a�~�~���.

fies the Competent Autho-
rity of the other Contrac-
ting Party in writing, with-
in six months from the date
of the entry into force of
such laws or regulations,
that no such extension to
the Agreement is intended.
The Agreement shall not
apply to legislation that
establishes a new social
security branch, unless the
Competent Authorities
agree on this application.

Artikel 3

3

Article 3

Personer som omfattas av
konventionen

�}� ⻪�a

Personal Scope

Denna konvention ska

tillämpas på varje person
som omfattas av eller har
omfattats av lagstiftningen
i någon av de avtalsslut-
ande staterna och andra
personer i den mån de här-
leder rättigheter från en
sådan person.

�` 䡧㩫� �`�� �~��

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㦮

�"�R�`� �9�

�"�R�`�~��

⳾�S�

㧦�

�}��~�

㧦⪲��} �"��R��"� ῢ��
�⩾�"�

���}

㧦㠦Ợ

�㣿�"���.

This Agreement shall

apply to any person who is
or who has been subject to
the legislation of either
Contracting Party, and to
other persons in regard to
the rights derived from
such a person.

Artikel 4

4

Article 4

Likabehandling

�ܯ�! �"�

Equal Treatment

Om inte annat följer av

denna konvention ska, vid
tillämpning av en avtals-
slutande stats lagstiftning,
de personer som avses i
artikel 3 likställas med den
avtalsslutande statens egna
medborgare.

�`

䡧㩫㠦㍲

�"�

⬲㩫�~�� �~a�~�~��� �~�,
㩲3� 㠦

� ���"�

⳾�S�

㧦�� �~�� �`�x�"��R㧦㦮
⻫⪏�a

�㣿�~�

�~�

�}

�`�x�"��R㧦㦮

ῒ��

�ܯ�!�~� �"� � ⹱����.

Unless otherwise pro-

vided in this Agreement, in
applying the legislation of
a Contracting Party, any
person described in Article
3 shall receive equal treat-
ment with nationals of that
Contracting Party.

background image

6

SFS 2014:834

Artikel 5

5

Article 5

Export av förmåner

�x�㦮 ῒ�} ��x

Export of Benefits

1. Om inte annat följer

av denna konvention ska
förmåner enligt en avtals-
slutande stats lagstiftning
inte minskas, ändras, dras
in, återkallas eller förklaras
förverkade av det skälet att
förmånstagaren är bosatt
eller vistas inom den andra
avtalsslutande statens terri-
torium, och förmånerna ska
kunna betalas ut inom den
andra avtalsslutande statens
territorium.

1.

�`

䡧㩫㠦㍲

�"�

⬲㩫�~�� �~a�~�~��� �~�,
�~��

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ �}

�x���

���x㧦�

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦

� ��~�� �9�

�`⮮�~�����

�R���a

�`㥶⪲

Ṧ�~�,

��, 㩫�, 㻶䣢 ⡦��
� ��㦮

�"�R�`

�"��

�~a�~�~�� , �} �x��� ���}
�

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒

�R`㠦㍲

��x

����x`�x

�~���.

1. Unless otherwise

provided in this Agree-
ment, benefits under the
legislation of one Contrac-
ting Party shall not be
subject to any reduction,
modification, suspension,
withdrawal or confiscation
by reason of the fact that
the recipient resides or
stays in the territory of the
other Contracting Party,
and the benefits shall be
payable in the territory of
the other Contracting Party.

2. En förmån som betalas

ut med stöd av denna kon-
vention ska också betalas
ut utanför de avtalsslutande
staternas territorier på sam-
ma villkor som gäller när
den betalas ut till de avtals-
slutande staternas egna
medborgare när de är bo-
satta utanför de avtals-
slutande staternas terri-
torier.

2.

�`

䡧㩫㠦

�~ �

��x�`

����~�

�x���

�`�x�"��R㧦㦮

ῒ��`

�`�x�"��R㧦㦮 �㡒 ⹬㠦
� ��~�

�~�

�}�S�㠦Ợ

��x�"�

��

�~��

�"�

�ܯ��~�

� �`�⪲

�`�x�"��R

㧦㦮

�㡒

⹬㠦㍲��a ��x�"���.

2. A benefit, payable by

virtue of this Agreement,
shall also be paid outside
the territories of the
Contracting Parties under
the same conditions as it is
payable to nationals of the
Contracting Parties, when
they reside outside the
territories of the Contrac-
ting Parties.

3. Bestämmelserna i

punkterna 1 och 2 i denna
artikel ska inte tillämpas på
följande förmåner med
avseende på Sverige:

3.

�`

㩲1�x��

㩲2�x�㦮 � �x�� ��㤾�`㠦
�~�`㍲

��㦢

�x�㠦��

�㣿�"�� �~a�~�~���.

3. The provisions of

paragraphs 1 and 2 of this
Article shall not apply to
the following benefits as
regards Sweden,

background image

7

SFS 2014:834

a) sjukersättning i form

av garantiersättning eller
aktivitetsersättning i form
av garantiersättning,

�. �`㯳�`�R 䡫��㦮

�~⼧�`�R ⡦�� �`㯳�`�R
䡫��㦮 䢲�ܯ�`�R, �}�ἶ

(a) sickness compen-

sation in the form of
guarantee compensation or
activity compensation in
the form of guarantee com-
pensation, and

b) garantipensioner och

efterlevandestöd.

�9�.

�`㯳� �~�

㥶�!㧦�}���"�

(b) guarantee pensions

and surviving children�"s
allowance.

AVDELNING II

㩲2�

PART II

BEST�MMELSER OM
TILL�MPLIG
LAGSTIFTNING

��:㠦 ��~� � �x�

PROVISIONS ON
COVERAGE

Artikel 6

6

Article 6

Allmänna bestämmelser

�⹮ � �x�

General Provisions

1. Om inte annat följer

av denna avdelning ska en
anställd eller en egenföre-
tagare som arbetar inom en
av de avtalsslutande stater-
nas territorium, när det
gäller det arbetet, enbart
omfattas av lagstiftningen i
denna avtalsslutande stat.

1.

�`

�㠦㍲

�"�

⬲㩫�~�� �~a�~�~��� �~�,
�~��

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲ ��~��� �⪲㧦
⡦��

㧦�㧦��

�}

���⩾�~��

�}

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏Ⱒ�a

�㣿⹱����.

1. Unless otherwise pro-

vided in this Part, an em-
ployed person or a self-em-
ployed person who works
in the territory of one Con-
tracting Party shall, with
respect to that work, be
subject only

to the

legislation of that Contrac-
ting Party.

2. En egenföretagare som

normalt är bosatt inom en
avtalsslutande stats terri-
torium och som arbetar
inom båda avtalsslutande
staternas territorier ska, när
det gäller arbetet, enbart
omfattas av lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där
personen är bosatt.

2.

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦

�9�R��⪲

� ��~�ἶ

�x�

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲

��~��� 㧦�㧦�� �} ��
�⩾�~��

�}

㧦�

� ��~���

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏Ⱒ�a �㣿 ⹱����.

2. A self-employed

person who ordinarily re-
sides in the territory of a
Contracting Party and who
works in the territory of
both Contracting Parties
shall, in respect of the
work, be subject only to the
legislation of the Contrac-
ting Party in which the
person is resident.

background image

8

SFS 2014:834

Artikel 7

7

Article 7

Utsändning

�"���⪲㧦

Detached Workers

1. När en person, som

normalt arbetar inom en
avtalsslutande stats territo-
rium för en arbetsgivare
som har sin verksamhet
inom den avtalsslutande
statens territorium, sänds ut
av arbetsgivaren för att
arbeta för dennes räkning
inom den andra avtalsslut-
ande statens territorium,
ska denna person fortfaran-
de omfattas enbart av den
förstnämnda avtalsslutande
statens lagstiftning, som
om personen utförde arbete
inom det territoriet, förut-
satt att perioden för arbetet
inom den andra avtals-
slutande statens territorium
inte förväntas överstiga 24
kalendermånader.

1.

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦

��:㏢�

��a

�R㣿㧦㠦

㦮�~��

�}

�㡒㠦㍲

㩫�R��⪲

ἶ㣿�"� 㧦� �} �R㣿㧦㠦
㦮�~��

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲

�}

�R㣿㧦�

�"���~��

��~���a⪳ �"���"� �� , �}
㧦��

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒

㠦㍲㦮

ἶ㣿� �a�`

24

Ṳ㤪�a

⍮�

�~��a

�"�⪲ �~�R�"��` 㼁 �~�}
�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲

ἶ㣿�"�

�"㻮�

�}

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏Ⱒ�a

�a㏣ �㣿⹱����.

1. Where a person who is

normally employed in the
territory of one Contracting
Party, by an employer
having a place of business
in the territory of that
Contracting Party, is sent
by that employer to work
on that employer's behalf
in the territory of the other
Contracting Party, he or
she shall remain subject
only to the legislation of
the first Contracting Party
as if the person were
employed in that territory,
provided that the period of
employment in the territory
of the other Contracting
Party is not expected to
exceed 24 calendar months.

2. Om utsändningen fort-

sätter efter den period som
anges i punkt 1 i denna
artikel, ska lagstiftningen i
den förstnämnda avtals-
slutande stat som avses i
den punkten fortsätta att
gälla under ytterligare en
period av 36 kalender-
månader, förutsatt att de
behöriga myndigheterna i
båda de avtalsslutande
staterna eller de behöriga
institutionerna som staterna
har utsett samtycker till
arbetstagarens och arbets-
givarens gemensamma be-
gäran.

2.

�"��� �a�` �` �

㩲1�x�㠦 �:���"� � �a�a
�~��~�� �㏣�"��� �� ,
�⪲ 㧦� �R㣿㧦㦮 �9�ܯ
��㼒㠦

�~ �

�x�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ ⡦�� �}�S��` �㩫�~�
ῢ�~�

�~��

���`� ��`

�ܯ㦮�~��`

�}

�x�㠦㍲

�}�x�"�

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�`

36

Ṳ㤪 �ܯ�~~ 㿪���⪲

�a㏣ �㣿�"���.

2. In case the detachment

continues beyond the pe-
riod specified in paragraph
1 of this Article, the legi-
slation of the first Contrac-
ting Party referred to in
that paragraph shall con-
tinue to apply for an addi-
tional period of 36 calendar
months, provided that the
Competent Authorities of
both Contracting Parties or
the Competent Institutions
designated by them consent
upon the joint request of
the employee and the
employer.

background image

9

SFS 2014:834

3. Punkterna 1 och 2 i

denna artikel ska även till-
lämpas på en arbetstagare
som är utsänd av sin ar-
betsgivare inom den ena
avtalsslutande statens terri-
torium till arbetsgivarens
filial eller dotterbolag inom
den andra avtalsslutande
statens territorium.

3.

�`

� 㦮

㩲1�x��

㩲2�x��

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦

�~�� �} 㧦㦮 �R㣿㧦㠦
㦮�~��

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦

�~��

�}

�R㣿㧦㦮

�a�`䣢�R�9�

㧦䣢�R㠦

�"���"�

�⪲㧦㠦Ợ��a

�㣿�"���.

3. Paragraphs 1 and 2 of

this Article shall also apply
to a worker who is sent by
his or her employer in the
territory of one Contracting
Party to the employer's
affiliated or subsidiary
company in the territory of
the other Contracting Party.

Artikel 8

8

Article 8

Sjömän

㍶㤦

Mariners

En person som, om det

inte vore för denna konven-
tion, skulle omfattas av
båda de avtalsslutande
staternas lagstiftning på
grund av sin anställning
som befäl eller besättnings-
man på ett fartyg, ska om-
fattas enbart av syd-
koreansk lagstiftning om
personen normalt är bosatt
i Sydkorea och i övriga fall
av svensk lagstiftning.

�`

䡧㩫�`

�S�~���`

ἶ㣿� �⩾�~�� ㍶⹫㦮
�x��x`�R

⡦��

���`㤦�⪲㍲

�x�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�a

�㣿⹱Ợ �"��� 㧦�� �}
㧦�

�~�ῒ㠦

�9�R

� ��~���

��

�~�ῒ㦮

⻫⪏Ⱒ�a

�㣿⹱ἶ

�}

⹬㦮

⳾�S�

�� 㠦��

��㤾�`㦮

⻫⪏Ⱒ�a

�㣿⹱����.

A person who, but for

this Agreement, would be
subject to the legislation of
both Contracting Parties
with respect to employ-
ment as an officer or mem-
ber of a crew on a ship
shall be subject only to the
legislation of Korea if the
person ordinarily resides in
Korea and to the legislation
of Sweden in any other
case.

G

Artikel 9

9

Article 9

Personal vid diplomatiska
beskickningar och
konsulära myndigheter
samt statligt anställda

�}ᾦ�R�~��㦮 ��}!㤦,
��R�㤦 ⹥ 㩫��
ἶ㣿�~� 㧦

Members of Diplomatic
Mission, Consular Posts
and Persons Employed by
the Government

1. Denna konvention ska

inte påverka bestämmel-
serna i Wienkonventionen
om diplomatiska förbindel-
ser av den 18 april 1961

1.

�` 䡧㩫� 1961�}a 4㤪

18

�㧦

�"�}ᾦ��a㠦

��~�

�a㠪�9�䡧�x૷�`�9�

1963

�}a 4㤪 24�㧦 �"

1. Nothing in this Agree-

ment shall affect the pro-
visions of the Vienna Con-
vention on Diplomatic Re-
lations of April 18, 1961,

background image

10

SFS 2014:834

eller bestämmelserna i
Wienkonventionen om
konsulära förbindelser av
den 24 april 1963.

��R��a㠦

��~�

�a㠪�9�䡧�x૷㦮

� �x�㠦

��x��a �}��� �~a�~�~���.

or of the Vienna Conven-
tion on Consular Relations
of April 24, 1963.

2. En statligt anställd

person som inte omfattas
av punkt 1 i denna artikel
och som är utsänd för att
arbeta inom den andra av-
talsslutande statens territo-
rium, ska omfattas av lag-
stiftningen i den först-
nämnda avtalsslutande sta-
ten som om personen utför
arbete inom dess terri-
torium.

2.

�` � 㦮 㩲1�x��a

� �`�⪲,

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

㩫�㠦

㦮�~�� ἶ㣿�"��` ���} �
�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲

��~���a⪳ �"���"� 㧦�� �}
㧦�

�~�}

�`�x

�"��R㧦㦮 �㡒㠦 ἶ㣿�"�
�"㻮�

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�a

�㣿⹱����.

2. Subject to paragraph 1

of this Article, a person
employed by the govern-
ment of

a Contracting

Party, who is sent to work
in the territory of the other
Contracting Party, shall be
subject to the legislation of
the first Contracting Party
as if he or she were em-
ployed in its territory.

Artikel 10

10

Article 10

Medföljande make och
barn

�ܯ⹮ � � 㧦 ⹥ 㧦�}

Accompanying Spouse and
Children

En medföljande make

och barn under 18 år till en
person som arbetar inom en
avtalsslutande stats territo-
rium och som omfattas av
lagstiftningen i den andra
avtalsslutande staten i en-
lighet med artikel 7 eller
artikel 9.2 ska omfattas av
den sistnämnda statens lag-
stiftning, såvida de inte
själva förvärvsarbetar inom
den förstnämnda avtals-
slutande statens territo-
rium.

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲ ��~�ἶ 㩲7�
⡦�� 㩲9� 㩲2�x�㠦 �~ �
���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�a

�㣿⹱��

㧦㦮

�ܯ⹮

� � 㧦�9�

18

�}}

�}Ⱒ㦮

㧦�}��

�}�S�

㧦���`

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮

�㡒㠦㍲

㥶�x�⪲

��~�ἶ

�~�

�~���`

�a㧦�}

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�a

�㣿⹱����.

The accompanying

spouse or children under
the age of 18 of a person
who works in the territory
of one Contracting Party
and who is subject to the
legislation of the other
Contracting Party in accor-
dance with Article 7 or
paragraph 2 of Article 9,
shall be subject to the
legislation of the latter
Contracting Party unless
they are themselves gain-
fully occupied in the terri-
tory of the first Contracting
Party.

background image

11

SFS 2014:834

Artikel 11

11

Article 11

Undantag från
bestämmelserna om
tillämplig lagstiftning

��:㠦 ��~� � �x�㠦 �"�~�
�~�}

Exceptions from the
Provisions on Coverage

De avtalsslutande stater-

nas behöriga myndigheter
eller de behöriga institu-
tioner som de har utsett får
komma överens om undan-
tag från bestämmelserna i
denna avdelning för vissa
personer eller grupper av
personer, förutsatt att de
berörda personerna om-
fattas av lagstiftningen i
någon av de avtalsslutande
staterna.

�x� �`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~�� �"�ῒ ⡦�� �}�S��`
�㩫�~�

ῢ�~�

�~��

���`� ��

��㩫�~�

⡦�� ��㩫 ⻪�㦮 㧦㠦
�"�~��

�⩾㧦��

�a��S��

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�a

�㣿⹱������

�"�a

� �`�⪲ �` �㠦 �"�~�
�~�}�

�~㣿�~���

� 㠦

�~�㦮�~� �� �~��.

The Competent Autho-

rities of the two Contrac-
ting Parties or the Com-
petent Institutions de-
signated by them may
agree to grant an exception
to this Part with respect to
particular persons or cate-
gories of persons provided
that any affected person
shall be subject to the
legislation of one Contrac-
ting Party.

G

AVDELNING III

㩲3�G

PART III

BEST�MMELSER OM
F�RM�&NER

�x�㠦 ��~� � �x�

PROVISIONS ON
BENEFITS

Artikel 12

12

Article 12

Sammanläggning av
försäkringsperioder och
beräkning av förmåner

��:� �a �~��R � �x�㦮
�R 㩫

Totalization of Periods of
Coverage and Calculation
of Benefits

1. När försäkringsperio-

der har fullgjorts enligt lag-
stiftningen i de båda av-
talsslutande staterna ska de
behöriga institutionerna i
var och en av de avtals-
slutande staterna, i sam-
band med fastställandet av
rätten till en förmån enligt
den lagstiftning som den
tillämpar, vid behov beakta
försäkringsperioder enligt

1.

��:� �a�`

�x�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ � �a�}!�"� �� , �
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� ��

�㣿�~���

⻫⪏㠦 �~ � �x�㠦 �"�~�
���x㧦ỿ�a � 㩫�~� �~�,
�~a㣪�~����`

�}��~�

��:� �a�`

㧦��㦮

⻫⪏㠦 �~ �} ��:� �a�
㭧�9�"�� �~��a �"�a

1. When periods of co-

verage have been com-
pleted under the legislation
of the two Contracting
Parties, the Competent In-
stitutions of each Contrac-
ting Party shall, in deter-
mining eligibility for bene-
fits under the legislation
which it applies, take into
account, if necessary,
periods of coverage under

background image

12

SFS 2014:834

den andra avtalsslutande
statens lagstiftning, förut-
satt att dessa perioder inte
sammanfaller med försäk-
ringsperioder enligt dess
egen lagstiftning.

� �`�⪲

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ �}

��:� �a�a

ἶ⩺�~���.

the legislation of the other
Contracting Party provided
that such periods of
coverage do not overlap
with periods of coverage
under its legislation.

2. Om det enligt den ena

avtalsslutande statens lag-
stiftning krävs att försäk-
ringsperioder måste full-
göras inom en viss yrkes-
verksamhet för att vissa
förmåner ska beviljas, ska
enbart försäkringsperioder
som har fullgjorts eller er-
känts som likvärdiga inom
samma yrkesverksamhet
enligt den andra avtals-
slutande statens lagstiftning
sammanläggas för rätt till
dessa förmåner.

2.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�`

��㩫

�x�㦮

�}㩫�a

��㩫

��:㠦㍲

��:� �a�`

�a�}!�"���

�"�a � �`�⪲ �~��� �� ,
���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦㍲

�ܯ��~�

��:

㠦㍲

�a�}!�"�

��:� �a

⡦��

�}㠦

�R㦧�~���

�"�⪲

�}㩫�"���

��:� �aⰢ�`

�`��~�

�x�㠦

�"�~�

���xῢ�a

䬾�S��~��

�a�~��

�~��R �"���.

2. If the legislation of

one Contracting Party sub-
ordinates the granting of
certain benefits to the con-
dition that the periods of
coverage are to be comple-
ted in a given occupation,
only periods of coverage
completed or recognized as
equivalent in the same
occupation under the legi-
slation of the other Con-
tracting Party shall be to-
talized for admission to en-
titlement to these benefits.

3. Om en person efter

sammanläggning av försäk-
ringsperioder enligt punk-
terna 1 och 2 i denna arti-
kel inte är berättigad till en
förmån enligt en avtals-
slutande stats lagstiftning,
ska denna persons rätt till
förmån bestämmas genom
sammanläggning av dessa
perioder och sådana försäk-
ringsperioder som har full-
gjorts enligt lagstiftningen i
ett tredje land med vilket
båda de avtalsslutande
staterna har en gällande
konvention om social
trygghet, eller motsvarande
samordningsinstrument för
social trygghet, som med-
ger sammanläggning av
försäkringsperioder.

ZUG �`�x�G 㧦�G �`G � G

㩲X�x��G 㩲Y�x�㠦G ⬲㩫�"�G
⹪�G

ṯ�`G

�~��R �"�G

�`�x�"��R㧦㦮G

⻫⪏㠦G

�~ �G �a�}!�"�G ��:� �a㠦G
� �~�~��G �x�㠦G �"�~�G
㧦ỿ�`G �S��G �� SG �}G
�x�G 㠦G �"�~�G �}G 㧦㦮G
���x㧦ỿ�G

�`��~�G

� �a�G �x�G �`�x�"��R㧦�G
��:� �aG

�~��R �aG

⬲㩫�~���G �R䣢�`㧻G 䡧㩫G
⡦��G

�R㦧�~���G

�R䣢�`㧻㠦G ��~�G �~�㦮�G
�`� �~�G 㩲Zῒ㦮G ⻫⪏㠦G
�~ �G �a�}!�"�G ��:� �a�aG
�~��R �~��G� 㩫�"���UG

3. If a person is not

eligible for a benefit on the
basis of the period of co-
verage under the legislation
of the Contracting Party,
aggregated as provided in
paragraphs 1 and 2 of this
Article, the eligibility of
that person for that benefit
shall be determined by to-
talizing these periods and
periods of coverage com-
pleted under the legislation
of a third State, with which
both Contracting Parties
are bound by social secu-
rity agreements or equi-
valent coordination instru-
ments on social security
which provide for the to-
talization of periods of
coverage.

background image

13

SFS 2014:834

4. Beräkningen av för-

månen ska bestämmas av
tillämplig lagstiftning i re-
spektive avtalsslutande stat
om inte annat följer av
denna konvention.

4.

�x�㦮 �R 㩫� �`

䡧㩫㠦㍲ �"� ⬲㩫�~��
�~a�~�~���

�~�

��`�x�"��R㧦㦮

�㣿

����~�

⻫⪏㠦

�~ �

� 㩫�"���.

4. The calculation of the

benefit shall be determined
by the applicable legisla-
tion of the respective Con-
tracting Party unless other-
wise provided in this
Agreement.

Artikel 13

13

Article 13

Särskilda bestämmelser
avseende Sydkorea

�~�ῒ㠦 ��~� ���a � �x�

Special Provisions relating
to Korea

1. För att få en invali-

ditetsförmån eller efterlev-
andeförmån ska den syd-
koreanska lagstiftningens
krav om att en person ska
vara försäkrad när försäk-
ringsfallet inträffar anses
vara uppfyllt om personen
är försäkrad för en förmån
enligt svensk lagstiftning
vid tidpunkten då försäk-
ringsfallet inträffar enligt
sydkoreansk lagstiftning.

1.

㧻�~�

⡦��

㥶�!

�x�� 䬾�S��~�� �a�~��
�`�x� 㧦� �`䠮�Rἶ ⹲�R�
��㠦

��:

㭧�`�`�x

�~�����

�~�ῒ

⻫⪏㦮

㣪�`� �~�ῒ ⻫⪏㠦 �~ �
�`䠮�Rἶ� ⹲�R��~� � �a
�ܯ�~~

�}

㧦�

��㤾�`

⻫⪏㠦

�~ �}

�x��

�a�~��

��:�"��`

�~��

�� 㠦

㿿�!�"�

�"�⪲

�a��~���.

1. To obtain a disability

or survivors benefit, the re-
quirement of the Korean
legislation that a person be
covered when the insured
event occurs shall be con-
sidered to have been met if
the person is covered for a
benefit under the Swedish
legislation during a period
in which the insured event
occurs according to the
legislation of Korea.

2. När försäkringsperio-

der enligt svensk lagstift-
ning beaktas för att fast-
ställa rätten till förmåner
enligt sydkoreansk lagstift-
ning, i enlighet med artikel
12.1 och punkt 1 i denna
artikel, ska förmånen be-
stämmas på följande sätt:

2.

㩲12� 㩲1�x��

�`

� 㦮

㩲1�x�㠦

�~ �

��㤾�`

⻫⪏㠦

�~ �

�a�}!�"� ��: � �a�` �~�ῒ
⻫⪏㠦 �~ �} �x�㠦 �"�~�
���x㧦ỿ�a

㍺㩫�~��

�a�~�� ἶ⩺�"��� �� ,
��x�"�

�x���

��㦢�

ṯ�` � 㩫�"���.

2. Where periods of co-

verage under the Swedish
legislation are taken into
account to establish eligibi-
lity for benefits under the
legislation of Korea in ac-
cordance with paragraph 1
of Article 12 and paragraph
1 of this Article, the benefit
due shall be determined as
follows:

a) Den behöriga institu-

tionen i Sydkorea ska först
räkna ut ett pensionsbelopp
som motsvarar det belopp
som skulle ha betalats ut

�.�~�ῒ㦮 ῢ�~� �~��

���`� ��

�x�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ � ἶ⩺�"� 㽳

(a) The Competent Insti-

tution of Korea shall first
compute a pension amount
equal to the amount that
would have been payable

background image

14

SFS 2014:834

till personen om alla för-
säkringsperioder som be-
aktas enligt lagstiftningen i
de båda avtalsslutande sta-
terna hade fullgjorts enligt
sydkoreansk lagstiftning.
För att bestämma pensions-
beloppet ska den behöriga
institutionen i Sydkorea
beakta personens genom-
snittliga månadsinkomst
under den tid då personen
var försäkrad enligt syd-
koreansk lagstiftning.

��:� �a�` �~�ῒ ⻫⪏㠦
�~ � �a�}!�"��~�a �� �}
㧦㠦Ợ

��x�"��~�a

�~�~�� �ܯ��~� � �~�~��a
�� �R 㩫�~���. � �~�~��a
� 㩫�~�� �a�~�� �~�ῒ㦮
ῢ�~�

�~��

���`� ��

�~�ῒ

⻫⪏㠦

�~ �

��:�"��~��

�ܯ�~~㦮

�}

㧦㦮

��x⬶

� �㏢�S�㤪�~��a
ἶ⩺�~���.

to the person if all the pe-
riods of coverage taken in-
to account under the legi-
slation of the two Contrac-
ting Parties had been com-
pleted under the legislation
of Korea. To determine the
pension amount, the Com-
petent Institution of Korea
shall take into account the
person's average standard
monthly income while co-
vered under the legislation
of Korea.

b) Den behöriga institu-

tionen i Sydkorea ska räkna
ut hur stor del av förmånen
som ska betalas ut i enlig-
het med sydkoreansk lag-
stiftning, grundat på det
pensionsbelopp som be-
räknades i enlighet med a
med utgångspunkt i för-
hållandet mellan försäk-
ringsperiodernas längd, en-
ligt den egna lagstiftnin-
gen, och försäkringsperio-
dernas totala längd enligt
lagstiftningen i båda de
avtalsslutande staterna.

�9�. �~�ῒ㦮 ῢ�~� �~��

���`� �� �a �}㠦 �~ �
�R 㩫�"� � �~�~��a � �~⪲,
�~�ῒ ⻫⪏㠦 �~ � ἶ⩺�"�
��:� �a�

�x�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ � ἶ⩺�"� 㽳 ��:� �a
�a㦮 �a㥾㠦 �a��~��,
�~�ῒ ⻫⪏㠦 �~ � ��x�"�
��a �x�� �R 㩫�~���.

(b) The Competent Insti-

tution of Korea shall cal-
culate the partial benefit to
be paid in accordance with
the legislation of Korea
based on the pension
amount calculated accord-
ing to the preceding sub-
paragraph, in proportion to
the ratio between the dura-
tion of the periods of
coverage taken into
consideration under its own
legislation and the total
duration of the periods of
coverage taken into
consideration under the
legislation of the two
Contracting Parties.

3. Den behöriga institu-

tionen i Sydkorea ska, i den
mening som avses i artikel
12 och i denna artikel, en-
bart beakta försäkringspe-
rioderna med undantag för
bosättningsperioder enligt
svensk lagstiftning, när den
fastställer rätten till för-
måner enligt sydkoreansk
lagstiftning.

3.

㩲12� ⹥ �` � 㦮

⳿��R, �~�ῒ㦮 ῢ�~� �~��
���`� ��

�~�ῒ㦮

⻫⪏㠦 �~ � �x�㠦 �"�~�
���x㧦ỿ�a � 㩫�~� �~�,
��㤾�` ⻫⪏㠦 �~ �} � �
� �a�a

㩲�}�~�

��:� �aⰢ�a ἶ⩺�~���.

3. For the purpose of

Article 12 and this Article,
the Competent Institution
of Korea shall take into
account only the periods of
coverage except those of
residence under the legi-
slation of Sweden, in deter-
mining eligibility for bene-
fits under the legislation of
Korea.

background image

15

SFS 2014:834

4. Oavsett vad som anges

i artikel 4 ska återbetalning
av engångsbelopp bestäm-
mas i enlighet med syd-
koreansk lagstiftning.

4.

�` 䡧㩫 㩲4� 㠦��a

�~��~�ἶ, ⹮䢮����~㦮
��x�

�~�ῒ㦮

⻫⪏㠦

�~ � � 㩫�"���.

4. Notwithstanding Ar-

ticle 4 of this Agreement,
payment of lump-sum re-
funds shall be decided in
accordance with the legi-
slation of Korea.

5. Bestämmelser i syd-

koreansk lagstiftning som
begränsar rätten till invali-
ditetsförmåner eller efter-
levandeförmåner på grund
av obetalda avgifter vid
den tidpunkt då personen i
övrigt kvalificerade sig för
förmånen, ska endast vara
tillämpliga på den period
som omfattas av syd-
koreansk lagstiftning.

5.

�`�x�

㧦�

�}�9��`䠮⬢�

�S�~���`

㧻�~� ⡦�� 㥶�! �x�㠦
�"�~�

㧦ỿ�a

䬾�S��~�Ợ

�"��� �� , �}�9��`䠮⬢⪲
�}�~��

�}��~�

�x�㠦

�"�~� ���xῢ�a 㩲�~��~���
�~�ῒ ⻫⪏㦮 � �x�� �~�ῒ
⻫⪏㠦

�~ �}

��:� �a㠦Ⱒ �㣿�"���.

5. Provisions of the legi-

slation of Korea restricting
the entitlement to the dis-
ability or survivors benefit
due to unpaid contributions
at the time when the person
has otherwise qualified for
the benefit shall apply only
to the period covered under
the legislation of Korea.

Artikel 14

14

Article 14

Särskilda bestämmelser
avseende Sverige

��㤾�`㠦 ��~� ���a � �x�

Special Provisions relating
to Sweden

1. Bestämmelserna om

sammanläggning i artikel
12 ska inte tillämpas på
grundkravet på tre års bo-
sättning i Sverige för rätt
till garantipension, sjuker-
sättning i form av garanti-
ersättning eller aktivitets-
ersättning i form av garan-
tiersättning.

1.

㩲12� 㠦㍲ �~��R 㠦

��~� � �x�� �`㯳� �~,
�`㯳�`�R

䡫��㦮

�~⼧�`�R ⡦�� �`㯳�`�R
䡫��㦮 䢲�ܯ�`�R㠦 �"�~�
���xῢ�a

䬾�S��~��

�a�~�� 㣪��"��� ��㤾�`
�R`㠦㍲㦮 3�}a � ����
� �} 㣪�`㠦�� �㣿�"��
�~a�~�~���.

1. The provisions on to-

talization in Article 12
shall not apply to the basic
requirement of three years
of residence in Sweden for
entitlement to a guarantee
pension, to a sickness com-
pensation in the form of
guarantee compensation or
to an activity compensation
in the form of guarantee
compensation.

2. Vid fastställande av

rätten till sjukersättning
eller aktivitetsersättning
ska försäkring enligt syd-
koreansk lagstiftning anses
som försäkring enligt
svensk lagstiftning.

2.

�~⼧�`�R

⡦��

䢲�ܯ�`�R㠦

�"�~�

���xῢ�a ㍺㩫�~� �~�, �~�ῒ
⻫⪏㠦

�~ �}

��:�

��㤾�`

⻫⪏㠦

�~ �}

��:�⪲ �a��"���.

2. When establishing the

entitlement to sickness
compensation or activity
compensation, coverage
under Korean legislation
shall be considered as
coverage under Swedish
legislation.

background image

16

SFS 2014:834

3. Vid beräkning av in-

komstrelaterad sjukersätt-
ning eller inkomstrelaterad
aktivitetsersättning ska
endast inkomst intjänad
under den tid då svensk
lagstiftning var tillämplig
beaktas.

ZUG

㏢�S�G

�⩾G

�~⼧�`�R�~�G ⡦��G ㏢�S�G
�⩾G

䢲�ܯ�`�R�~��aG

�R 㩫�~�G

�~�SG

��㤾�`㦮G

⻫⪏�`G �㣿G ����x~��G
� �aG�ܯ�~~G�� G㏢�S�Ⱒ�`G
ἶ⩺�"���UGG

3. When calculating the

amount of income-related
sickness compensation or
income-related activity
compensation, only income
earned during periods
when Swedish legislation
was applicable shall be
taken into account.

4. Vid beräkning av den

inkomstgrundade ålders-
pensionen i form av till-
läggspension som ska be-
talas ut i enlighet med ar-
tikel 12, ska enbart försäk-
ringsperioder som har full-
gjorts enligt svensk lag-
stiftning beaktas.

4.

㩲12� 㠦

�~ �

��x�"���

�`㿿� �~

䡫��㦮

㏢�S�� �~

�}⪏� �~�~��a �R 㩫�~� �~�,
��㤾�`

⻫⪏㠦

�~ �

�a�}!�"�

��:� �aⰢ�`

ἶ⩺�"���.

4. When calculating the

amount of the income-
based old-age pension in
the form of supplementary
pension to be paid in
accordance with Article 12,
only periods of coverage
completed under the
Swedish legislation, shall
be taken into account.

AVDELNING IV

㩲4�

PART IV

�VRIGA
BEST�MMELSER

���

MISCELLANEOUS
PROVISIONS

Artikel 15

15

Article 15

Tillämpningsöverens-
kommelse

�xx㩫�x㩫

Administrative
Arrangement

1. De avtalsslutande sta-

ternas behöriga myndig-
heter ska ingå en tillämp-
ningsöverenskommelse i
vilken de åtgärder som är
nödvändiga för att tillämpa
denna konvention fast-
ställs.

1.

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~�� �"�ῒ� �` 䡧㩫㦮
�`�xx�a

�a�~��

�~a㣪�~�

� ���

⬲㩫�~���

�xx㩫�x㩫�a �`� �~���.

1. The Competent

Authorities of the Contrac-
ting Parties shall conclude
an Administrative Arrange-
ment that sets out the mea-
sures necessary for the im-
plementation of this Agree-
ment.

2. Förbindelseorganen i

var och en av de avtals-
slutande staterna ska anges
i tillämpningsöverenskom-
melsen.

2.

�

�`�x�"��R㧦㦮

� �� ��
�xx㩫�x㩫㠦㍲ �㩫�"���.

2. The liaison agencies of

each Contracting Party
shall be designated in the
Administrative Arrange-
ment.

background image

17

SFS 2014:834

Artikel 16

16

Article 16

Informationsutbyte och
ömsesidigt bistånd

㩫�`ᾦ䢮 ⹥ �R�}�㤦

Exchange of Information
and Mutual Assistance

1. De avtalsslutande

staternas behöriga myndig-
heter och behöriga institu-
tioner ska, inom ramen för
sina respektive ansvars-
områden:

1.

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~�� �"�ῒ� ῢ�~� �~��
���`� ��

�㧦

ῢ�~�

⻪�a㠦㍲,

1. The Competent

Authorities and the Com-
petent Institutions of the
Contracting Parties shall,
within the scope of their
respective authorities:

a) i den utsträckning det

är tillåtet enligt tillämplig
lagstiftning, ge varandra all
information som är nöd-
vändig för att tillämpa
denna konvention,

�

�}�S��`

㰧�xx�~���

⻫⪏�`

�~㣿�~���

⻪�a㠦㍲

�`

䡧㩫㦮

�㣿�a

�a�~��

�~a㣪�~�

⳾�S�

㩫�`�

㍲⪲

ᾦ䢮�~���.

(a) communicate to each

other, to the extent per-
mitted by the legislation
which they administer, any
information necessary for
the application of this
Agreement;

b) bistå varandra i fråga

om fastställandet av rätten
till, eller utbetalning av,
varje förmån som omfattas
av denna konvention, eller
den lagstiftning som denna
konvention är tillämplig på,
som om ärendet hade gällt
tillämpningen av den egna
lagstiftningen,

�9�. �` 䡧㩫 ⡦�� �`

䡧㩫�` �㣿�"��� ⻫⪏㠦
�~ �} ⳾�S� �x�㠦 �"�~�
���x

ῢ�`�9�

��x㦮

� 㩫�

�⩾�~��,

�`

�}㩲� �x� �`�x�"��Rῒ㦮
⻫⪏㦮

�㣿㠦

��x��a

�}����

�"㻮�,

㍲⪲

�㤦�~���. �}�ἶ

(b) assist each other with

regard to the determination
of entitlement to, or pay-
ment of any benefit under
this Agreement, or the legi-
slation to which this Agree-
ment applies, as if the
matter affected the appli-
cation of their own legi-
slation; and

c) så snart som möjligt

informera varandra om
vilka åtgärder som har vid-
tagits för att tillämpa denna
konvention och om änd-
ringar i respektive stats lag-
stiftning som kan påverka
tillämpningen av denna
konvention.

��. �` 䡧㩫㦮 �㣿�a

�a�~�� �}�S��` �~� � �� ⹥
�` 䡧㩫㦮 �㣿㠦 ��x��a
�}��

��

�~��

�㧦㦮

⻫⪏㦮 ⳾�S� ��㠦 �"�~�
㩫�`� ����~� �~� � ㏣ �~
㍲⪲ ᾦ䢮�~���.

(c) communicate to each

other, as soon as possible,
information concerning the
measures taken by them for
the application of this
Agreement and of any
changes in their respective
legislation which may
affect the application of
this Agreement.

background image

18

SFS 2014:834

2. Det bistånd som avses

i punkt 1 b i denna artikel
ska ges utan kostnad, så-
vida staterna inte kommer
överens om några undantag
i den tillämpningsöverens-
kommelse som ska ingås i
enlighet med artikel 15.1.

2.

�` � 㩲1�x��9��}㠦

�}�x�"�

�㤦�

㩲15� 㩲1�x�㠦

�~ �

�`� �"�

�xx㩫�x㩫

㠦㍲

�~�㦮�~�

�~�}�R�x��a

㩲�}�~�ἶ��

�`⬢⪲

㩲�9�"���.

2. The assistance referred

to in sub-paragraph 1(b) of
this Article shall be pro-
vided free of charge, sub-
ject to any exceptions to be
agreed upon in the Admini-
strative Arrangement con-
cluded pursuant to para-
graph 1 of Article 15.

3. De behöriga institu-

tionerna ska årligen utbyta
statistik, vilken ska speci-
ficeras i tillämpningsöver-
enskommelsen.

3.

ῢ�~�

�~��

���`� �� ⰺ�}a �9�a�
ᾦ䢮�~�� ,

�}�"�

�xx㩫�x㩫㠦㍲ ⬲㩫 �"���.

3. The Competent Insti-

tutions shall annually ex-
change statistics, which
shall be specified in the
Administrative Arrange-
ment.

Artikel 17

17

Article 17

Skydd av personuppgifter

㩫�`㦮 �a� 㥶�

Confidentiality of
Information

Om inget annat före-

skrivs i den nationella lag-
stiftningen i en avtalsslut-
ande stat ska uppgifter om
en enskild person, som i
enlighet med denna kon-
vention vidarebefordras till
den behöriga myndigheten
eller de behöriga institu-
tionerna i denna stat av den
behöriga myndigheten eller
de behöriga institutionerna
i den andra staten, uteslut-
ande användas för att till-
lämpa denna konvention
och den lagstiftning som
denna konvention är till-
lämplig på. De uppgifter
som tas emot av en behörig
myndighet eller en behörig
institution i en avtalsslut-
ande stat ska behandlas i

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�`

�"�

㣪��~��

�~a�~�~��� �~�, �` 䡧㩫㠦
�~ �

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� �㠦 㦮�~�� �~��
�`�x �"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� �㠦

㩲�9�"�

Ṳ�}㠦 ��~� 㩫�`�� �`
䡧㩫

�`

䡧㩫�`

�㣿�"���

⻫⪏�a

�`�xx�~���

⳿��⪲Ⱒ

�R㣿�"���.

�~��

�`�x

�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~�� �"�ῒ
⡦�� ���`� �㠦 㦮�~��
㩧���"�

�}��~�

㩫�`��

�R�R�䢲 �`�} ⹥ Ṳ�}㩫�`

Unless otherwise re-

quired by the national law
of a Contracting Party, in-
formation about an indivi-
dual which is transmitted in
accordance with this
Agreement to the Com-
petent Authority or the
Competent Institutions of
that Contracting Party by
the Competent Authority or
the Competent Institutions
of the other Contracting
Party shall be used ex-
clusively for the purposes
of implementing this
Agreement and the legi-
slation to which this Agree-
ment applies. Such infor-
mation received by a Com-
petent Authority or a Com-
petent Institution of a Con-

background image

19

SFS 2014:834

enlighet med den avtals-
slutande statens nationella
lagstiftning om skydd och
sekretess av personupp-
gifter.

�a� 㥶�� �a�~� �} �~��
�`�x�"��R㧦

⻫⪏㦮

�㣿�a ⹱����.G

tracting Party shall be
governed by the national
law of that Contracting
Party for the protection of
privacy and confidentiality
of personal data.

G

Artikel 18

18

Article 18

Befrielse från avgifter och
intygande av handling

����⬢ ⹥ ㍲⮮ �}㯳 �`㩲

Exemption from Fees and
Certification of Documents

1. I de fall det enligt lag-

stiftningen i en av de av-
talsslutande staterna före-
skrivs att varje handling
som ges in till den behöriga
myndigheten eller den be-
höriga institutionen i denna
stat ska befrias, helt eller
delvis, från avgifter eller
kostnader, inbegripet kon-
sulära och administrativa
avgifter, ska detta också
gälla motsvarande handling
som ges in till den behöriga
myndigheten eller den be-
höriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten
vid tillämpningen av denna
konvention eller av lagstift-
ningen i den andra avtals-
slutande staten.

1.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�` �} �`�x�"��R㧦㦮
ῢ�~� �~�� �"�ῒ ⡦�� ῢ�~�
�~��

���`� �㠦

㩲㿲�"���

⳾�S�

㍲⮮㠦

�"�~��

��R

�xx㩫

����⬢� �"�~��~� ����⬢
⡦�� �a㣿㦮 �a� ⡦��
���

�`㩲�~���a⪳

⬲㩫�~��� �� , �`��~�
�`㩲�� �` 䡧㩫 ⡦�� ���}
� �`�x�"��R㧦㦮 ⻫⪏�a
�㣿�~�

�~�

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� �㠦

㩲㿲�"���

�R㦧�~���

㍲⮮㠦��a

�㣿�"���.

1. Where the legislation

of a Contracting Party pro-
vides that any document
which is submitted to the
Competent Authority or the
Competent Institution of
that Contracting Party shall
be exempted, wholly or
partly, from fees or char-
ges, including consular and
administrative fees, the
exemption shall also apply
to corresponding docu-
ments which are submitted
to the Competent Authority
or the Competent Institu-
tion of the other Contrac-
ting Party in the application
of this Agreement or of the
legislation of the other
Contracting Party.

2. Handlingar och intyg

som visas upp av den be-
höriga myndigheten eller
den behöriga institutionen i
endera avtalsslutande sta-
ten i samband med tillämp-
ningen av denna konven-
tion eller av lagstiftningen i
den andra avtalsslutande
staten ska undantas från

2.

�` 䡧㩫 ⡦�� ���} �

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㦮

�㣿�a �a�~�� �`�� �~��
�`�x �"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� ��` 㩲㿲�~� ㍲⮮
⹥ �}㯳㍲�� �}ᾦ ⡦��
��R

�"�ῒ㦮

�}㯳㣪�`

⡦�� �} ⹬㦮 ⳾�S� 㥶�R�~�

2. Documents and certi-

ficates which are presented
by the Competent Autho-
rity or the Competent Insti-
tution of either Contracting
Party for the application of
this Agreement or of the
legislation of the other
Contracting Party shall be
exempted from the require-

background image

20

SFS 2014:834

kraven om bestyrkande av
diplomatiska eller konsu-
lära myndigheter eller lik-
nande formaliteter.

䡫���R㦮

�~㹾⪲��}

�`㩲�"���.

ments for authentication by
diplomatic or consular
authorities or any other
similar formalities.

3. Kopior av handlingar

som är bestyrkta som
exakta och med originalen
överensstämmande kopior
av den behöriga myndig-
heten eller den behöriga
institutionen i en avtals-
slutande stat ska godtas
som exakta och med origi-
nalen överensstämmande
kopior av den andra avtals-
slutande statens behöriga
myndighet eller behöriga
institution, utan ytterligare
bestyrkande.

3.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� �"�ῒ ⡦�� ῢ�~�
�~��

���`� ��`

�R���`� 㩫䢫�~� �"�⪲
�}㯳�~�

㍲⮮㦮

�R�}�

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� �"�ῒ ⡦�� ῢ�~�
�~�� ���`� �㠦 㦮�~��
㿪� �}㯳 �S�` �R���`�
㩫䢫�~� �"�⪲ �}㩫�"���.

3. Copies of documents

which are certified as true
and exact copies by the
Competent Authority or the
Competent Institution of
one Contracting Party shall
be accepted as true and
exact copies by the Com-
petent Authority or the
Competent Institution of
the other Contracting Party,
without

further certifi-

cation.

Artikel 19

19

Article 19

Språk

㏢�9 �}�`

Language of
Communications

1. De avtalsslutande

staternas behöriga myndig-
heter och behöriga institu-
tioner får meddela sig
direkt med varandra och
med varje person, oavsett
var vederbörande är bosatt,
när det är nödvändigt för
att tillämpa denna konven-
tion eller den lagstiftning
som denna konvention är
tillämplig på. Detta får ske
på svenska, koreanska eller
engelska.

1.

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~�� �"�ῒ ⹥ ῢ�~� �~��
���`� �� �` 䡧㩫 ⡦��
�`

䡧㩫�`

�㣿�"���

⻫⪏㦮

�㣿�a

�a�~��

�}㩲�S�� �~a㣪�~� �~� ㍲⪲
�}�ἶ �`�x� 㧦���a �}
㧦㦮 � ��㠦 ��a�S�`
�㩧 ᾦ���~� �� �~��.
ᾦ��� �~�ῒ�`, ��㤾�`�`
⡦�� ��`⪲ �~� �� �~��.

1. The Competent

Authorities and the Com-
petent Institutions of the
Contracting Parties may
correspond directly with
one another as well as with
any person, wherever that
person may reside, when-
ever it is necessary to do so
for the application of this
Agreement or the legisla-
tion to which this Agree-
ment applies. The corre-
spondence may be made in
Korean, Swedish or Eng-
lish.

background image

21

SFS 2014:834

2. En ansökan eller

handling får inte avslås
eller avvisas av en behörig
myndighet eller behörig
institution i en avtals-
slutande stat enbart på den
grunden att den är skriven
på svenska, koreanska eller
engelska.

2

UG �~��G �`�x�"��R㧦㦮G

ῢ�~�G �~��G �"�ῒG ⡦��G
ῢ�~�G �~��G ���`� ��G
㼒�㍲�9�G㍲⮮�G�~�ῒ�`SG
��㤾�`�`G ⡦��G ��`⪲G
㧧�}!�"��~����G
�`㥶Ⱒ�⪲G �`�G � �~�~�G
��G�S��UG

2. An application or

document may not be
rejected by a Competent
Authority or a Competent
Institution of a Contracting
Party solely because it is in
Korean, Swedish or Eng-
lish.

Artikel 20

20

Article 20

Ansökningar, meddelanden
och överklaganden

㼒�㍲, ��ἶ㍲ ⡦��
�`㦮��㼒㍲㦮 㩲㿲

Submission of Claims,
Notices or Appeals

1. Ansökningar, medde-

landen och överklaganden
som avser fastställandet
eller utbetalningen av en
förmån enligt en avtalsslut-
ande stats lagstiftning, som
enligt den lagstiftningen
skulle ha kommit in till en
behörig myndighet eller en
behörig institution i den av-
talsslutande staten inom en
föreskriven tid, men som
under den föreskrivna tiden
i stället kom in till en be-
hörig myndighet eller en
behörig institution i den
andra avtalsslutande staten,
ska anses ha kommit in i
rätt tid till den behöriga
myndigheten eller den be-
höriga institutionen i den
förstnämnda avtalsslutande
staten.

1.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦 �~ �} �x�㦮 � 㩫
⡦�� ��x㠦 ��~� 㼒�㍲,
��ἶ㍲

⡦��

�`㦮��㼒㍲�

�}

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� �㠦

�}

⻫⪏㦮

⳿��R ⬲㩫�"� � �a �R`㠦
㩲㿲�"��~�`�x �~��9� �"��
���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� �"�ῒ�`�9� ῢ�~�
�~��

���`� �㠦

�ܯ�

� �a �R`㠦 㩲㿲�"� �� 㼁
�~�} �`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�
�~�� �"�ῒ ⡦�� ῢ�~� �~��
���`� �㠦

� �~�

�R`

㩲㿲�"� �"�⪲ �a��~���.

1. Any claim, notice or

appeal concerning the de-
termination or payment of
a benefit under the legi-
slation of a Contracting
Party which should, for the
purposes of that legislation,
have been filed within a
prescribed period with a
Competent Authority or a
Competent Institution of
that Contracting Party, but
which is instead filed with-
in the same period to a
Competent Authority or a
Competent Institution of
the other Contracting Party,
shall be considered to have
been filed on time with the
Competent Authority or the
Competent Institution of
the first Contracting Party.

2. Om en person, efter att

denna konvention har trätt i
kraft, ger in en skriftlig an-
sökan om förmåner till den
behöriga institutionen i en
avtalsslutande stat enligt

2.

�` 䡧㩫㦮 ⹲䣾 �a㠦

�`�x�

㧦�

�~��

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㠦

�}

�`�x�"��R㧦㦮 ⻫⪏㠦

2. If, after the entry into

force of this Agreement, a
person files a written appli-
cation for benefits with the
Competent Institution of a
Contracting Party under the

background image

22

SFS 2014:834

lagstiftningen i den avtals-
slutande staten och om den
personen inte uttryckligen
har begärt att ansökan ska
begränsas till förmåner en-
ligt den lagstiftningen ska
ansökan också anses utgöra
en ansökan från den per-
sonen om motsvarande för-
måner enligt lagstiftningen
i den andra avtalsslutande
staten, förutsatt att per-
sonen vid tidpunkten för
ansökan:

�~ �

�x�

㼒�㍲�

㩲㿲�~�ἶ, �} 㧦� �}
㼒�� �} ⻫⪏㠦 �~ �}
�x�㠦

�~�㩫�"���a⪳

�:�!�~ 㣪㼒�~�� �~a�~�~�
�� , �} 㼒��� �} 㧦�
㼒�

��

��㦢�

ṯ�

㣪�`�a 㿿�!�~��` ���} �
�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ �}

�R㦧�~���

�x�㠦

�"�~� �} 㧦㦮 㼒�⪲��a
�a��"���.

legislation of that Contrac-
ting Party, and if that per-
son has not explicitly
requested that the appli-
cation be restricted to bene-
fits under that legislation,
the application shall also be
considered as an applica-
tion of that person for
corresponding benefits
under the legislation of the
other Contracting Party,
provided that the person at
the time of application:

a) på grund av ålder har

en laglig rätt, att göra
anspråk på en förmån i den
andra avtalsslutande staten
och

�.� ⪏�R

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

�x�㠦

�"�~�

㥶䣾�~�

㼒�㍲�

㩲㿲�~� 㧦ỿ�` �~�a �",
�}�ἶ

(a) is entitled on age

grounds to lodge a valid
claim for a benefit of the
other Contracting Party;
and

b) lämnar information

som visar att försäkrings-
perioder har fullgjorts en-
ligt lagstiftningen i den
andra avtalsslutande staten.

�9�.���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ �

��:� �a�`

�a�}!�"��~㦢�a

�9��R�R`��

㩫�`� 㩲�9�~� �"

(b) provides information

indicating that periods of
coverage have been comp-
leted under the legislation
of the other Contracting
Party.

3. I de fall som punk-

terna 1 och 2 i denna ar-
tikel är tilllämpliga ska den
behöriga myndigheten eller
den behöriga institutionen
till vilken ansökan, med-
delandet eller överklagan-
det har getts in ange datum
för mottagandet av hand-
lingen och utan dröjsmål
vidarebefordra den till den
behöriga myndigheten eller
den behöriga institutionen i
den andra avtalsslutande
staten.

3.

�` � 㩲1�x� ⡦��

㩲2�x��` �㣿�"��� ⳾�S�
�� 㠦 㼒�㍲, ��ἶ㍲
⡦��

�`㦮��㼒㍲�

㩲㿲⹱� ῢ�~� �~�� �"�ῒ
⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� ��

㍲⮮㦮

㩧����a �a����~�� �`�
��`

�S�`

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮

�~��

�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� �㠦 �`�R}��.

3. In any case to which

paragraph 1 or 2 of this
Article applies, the Com-
petent Authority or the
Competent Institution to
which the claim, notice or
appeal has been submitted
shall indicate the date of
receipt of the document
and forward it without
delay to the Competent
Authority or the Competent
Institution of the other
Contracting Party.

background image

23

SFS 2014:834

Artikel 21

21

Article 21

Utbetalning av förmåner

�x�㦮 ��x

Payment of Benefits

1. Den behöriga institu-

tionen i en avtalsslutande
stat ska betala ut förmåner-
na i enlighet med denna
konvention direkt till för-
månstagarna utan avdrag
för administrativa kostna-
der. Förmånerna får betalas
ut i denna stats valuta.

1.

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~��

���`� ��

�xx㩫�a㣿㦮 �9㩲 �S�` �`
䡧㩫㠦

�~ �}

�x��

���x㧦㠦Ợ

�㩧

��x�~���.

�x���

�}

�`�x�"��R㧦㦮

�9䢪⪲

��x�~� �� �~��.

1. The Competent Insti-

tution of a Contracting
Party shall directly pay the
benefits in accordance with
this Agreement to the bene-
ficiaries without any de-
duction for administrative
expenses. The benefits may
be paid in the currency of
that Contracting Party.

2. Om en avtalsslutande

stat inför valutakontroll
eller vidtar andra liknande
åtgärder som begränsar
betalningar, remitteringar
eller överföringar av medel
eller finansiella instrument
till personer som befinner
sig utanför dess territorium,
ska den avtalsslutande
staten utan dröjsmål vidta
lämpliga åtgärder för att
säkerställa att de belopp,
som i enlighet med denna
konvention ska betalas ut
till de i artikel 3 angivna
personerna, betalas ut.

2.

�`�x�"��R㧦�

�}

�`�x�"��R㧦㦮 �㡒 ⹬㠦
�~��

㧦㠦

�"�~��

�9䢪⬲㩲�9� ��x, ㏷�~
⡦��

㧦�~�`�9�

�~�9

����㦮 �`�a�a 㩲�~��~���
�} ⹬㦮 㥶�R�~� � ���
���~���

�� ,

�}

�`�x�"��R㧦�� ��` �S�`
㩲3� 㠦 � ���"� 㧦㠦Ợ
�` 䡧㩫㠦 �~ � ��x�x`�x
�~� ⳾�S� �~�~�㦮 ��x�a

2. In the event that a

Contracting Party imposes
currency controls or other
similar measures that
restrict payments, re-
mittances or transfers of
funds or financial instru-
ments to persons who are
outside the territory of that
Contracting Party, it shall,
without delay, take appro-
priate measures to ensure
the payment of any amount
that must be paid in accor-
dance with this Agreement
to persons described in
Article 3.

�`㧻�~�� �a�~�� ��~�~�
� ��� �~���.

Artikel 22

22

Article 22

Tvistlösning

�a� �x`�

Resolution of
Disagreement

1. De avtalsslutande

staternas behöriga myndig-
heter och behöriga institu-
tioner ska i möjligaste mån
lösa meningsskiljaktig-
heter, som kan uppstå i
tillämpningen av denna

1.

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~�� �"�ῒ� ῢ�~� �~��
���`� ��

�`

䡧㩫㦮

�x`㍳�

�㣿㠦㍲

⹲�R��~��� ⳾�S� �}㩲� �`

1. The Competent

Authorities and the Com-
petent Institutions of the
Contracting Parties shall
resolve, to the extent
possible, any difficulties

background image

24

SFS 2014:834

fråga om tolkningen eller
konvention, i enlighet med
dess anda och grundlägg-
ande principer.

䡧㩫㦮

㩫���

� �}

㤦��㠦 �~ � 㾲�"�~� �x`�
�~���.

which arise in interpreting
or applying this Agreement
according to its spirits and
fundamental principles.

2. De avtalsslutande sta-

terna ska på begäran av en-
dera staten skyndsamt sam-
råda i frågor som inte har
lösts av de behöriga myn-
digheterna eller de be-
höriga institutionerna i en-
lighet med punkt 1 i denna
artikel.

2.

�`�x�"��R㧦�� �`��

�~��

�`�x�"��R㧦㦮

㣪㼒㠦

�~ �

�`

㩲1�x�㠦 �~ � ῢ�~� �~��
�"�ῒ

⡦��

ῢ�~�

�~��

���`� ��`

�x`� �~��

��~� �}㩲㠦 �"�~�� �x��
�R㦮�~���.

2. The Contracting Par-

ties shall consult promptly
at the request of either
Contracting Party concer-
ning matters, which have
not been resolved by the
Competent Authorities or
the Competent Institutions
in accordance with para-
graph 1 of this Article.

3. Om en sådan menings-

skiljaktighet inte kan lösas
genom samråd får tvisten,
på begäran av endera sta-
ten, hänskjutas till en
skiljedomstol för avgör-
ande, vars sammansättning
och förfarande de avtals-
slutande staterna ska kom-
ma överens om.

ZUG

�}��~�G

�a��`G

�~�㦮㠦G 㦮�~��G �x`� �"��G
�~���G �� SG �}G �a��G
�`��G �~��G �`�x�"��R㧦㦮G
㣪�㠦G �~ �G �}G ��}!�G
�~㹾�G �x�G �`�x�"��R㧦㠦G
㦮�~��G

�~�㦮�"�G

㭧���"�㏢㠦G

㦮�~�G

㭧�㠦G䣢��"���UG

3. If any such disagree-

ment is not resolved by
agreement, the disagree-
ment may, on the request
of either Contracting Party,
be submitted to arbitration
by a court of arbitration,
whose composition and
procedure shall be agreed
upon by the Contracting
Parties.

4. Var och en av de av-

talsslutande staterna är
skyldig att följa och verk-
ställa skiljedomstolens
beslut.

4.

�

�`�x�"��R㧦��

㭧���"�㏢�

�R`�

� 㩫�a �~ �`ἶ �`�xx�x`�x
�~� 㦮�`� �a��.

4. Each of the Contrac-

ting Parties shall be bound
to comply with and enforce
the decisions handed down
by the court of arbitration.

AVDELNING V

㩲5�

PART V

�VERG�&NGS- OCH
SLUTBEST�MMELSER

�� ⹥ 㾲�: � �x�

TRANSITIONAL AND
FINAL PROVISIONS

Artikel 23

23

Article 23

�vergångsbestämmelser

��� �x�

Transitional Provisions

1. Försäkringsperioder

som har fullgjorts innan
denna konvention träder i

1.

�` 䡧㩫㦮 ⹲䣾�

�a㠦

�a�}!�"�

⳾�S�

��:� �a� ⹲䣾� �a㠦

1. Any period of co-

verage completed before
the date of entry into force

background image

25

SFS 2014:834

kraft, och varje annan re-
levant händelse som har in-
träffat före det datumet, ska
beaktas vid fastställandet
av rätten till förmåner en-
ligt bestämmelserna i den-
na konvention. Den behö-
riga institutionen i någon
av de avtalsslutande stater-
na är emellertid inte tvun-
gen att beakta försäkrings-
perioder som inträffade
före det tidigaste datumet
för vilket försäkringsperio-
der kan tillgodoräknas en-
ligt bestämmelserna i den
statens lagstiftning.

⹲�R��~� �} ⹬㦮 ⳾�S� �⩾
�R�`� �` 䡧㩫㠦 �~ �}
�x�㦮 ῢ�� � 㩫�~� �~�
ἶ⩺�"���. �}��9� �`��
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� ���a

㧦��㦮

⻫⪏㠦

�~ �

��:� �a�⪲ �}㩫�"� ��
�~��

㾲�~�

�`�a㠦

⹲�R��~�

��:� �a�a

ἶ⩺�~���a⪳

㣪�⹱�

�~a�~�~���.

of this Agreement, and any
other relevant events that
occurred before that date,
shall be taken into con-
sideration in determining
the right to a benefit under
this Agreement. However,
the Competent Institution
of

neither Contracting

Party shall be required to
take into account periods of
coverage which occurred
prior to the earliest date for
which periods of coverage
may be credited under its
legislation.

2. Denna konvention ger

ingen rätt till betalning av
en förmån för en period
före det datum då denna
konvention träder i kraft.

2.

�` 䡧㩫� �` 䡧㩫㦮

⹲䣾�

�a㦮

�}

�`�x�

� �a㠦 �"�x`㍲��a �x��
��x ⹱�a �} �`�x� ῢ���a
㍺㩫�~�� �~a�~�~���.

2. This Agreement shall

not establish any right to
receive payment of a bene-
fit for any period before the
date of the entry into force
of this Agreement.

3. Beslut rörande rätten

till förmåner som fattades
innan denna konvention
trädde i kraft ska inte på-
verka rättigheter som upp-
kommer till följd av kon-
ventionen.

3.

�` 䡧㩫㦮 ⹲䣾�

�a㠦 �xx�x`�a �x�㠦 �"�~�
���xῢ㠦

��~�

� 㩫�

䡧㩫㠦

�~ �

⹲�R��~���

ῢ�㠦

��x��a

��

�~a�~�~���.

3. Determinations con-

cerning entitlement to
benefits which were made
before the entry into force
of this Agreement shall not
affect rights arising under
it.

4. Förmåner om vilka be-

slut har fattats innan denna
konvention träder i kraft får
efter ansökan beslutas om
på nytt, om en förändring
av sådana förmåner har
skett endast till följd av be-
stämmelserna i denna kon-
vention. Om det nya be-
slutet enligt föregående
mening i denna punkt,
leder till att en person inte
beviljas rätt till förmån
eller att ett lägre belopp

4.

�` 䡧㩫 ⹲䣾 �a㠦

㩫�x`�a

�x���

�}��~�

�x�㦮 ���` �` 䡧㩫㦮
� �x�㠦

�~ �㍲Ⱒ

�x� �"���

��

㼒�㠦

㦮�~�� �R~⫒Ợ 㩫�x`�~ ��
�~��. �` �x�㦮 �~� �}㧻㠦
�~ �} �R~⪲�` � 㩫�` �x�
���xῢ�a

�R���~�Ợ

�~�� �9� �` 䡧㩫㦮 ⹲䣾 �a
�~��x

� �a㠦��x�"�

�"�`�� �� �� �x��~�㦮

4. Benefits determined

before the entry into force
of this Agreement may be
newly determined upon
application if a change in
such benefits results solely
from the provisions of this
Agreement. If the new de-
termination under the pre-
ceding sentence of this
paragraph results in no
entitlement or entitlement
to a lesser amount of pen-
sion that paid for the last

background image

26

SFS 2014:834

fastställs än det som be-
talades ut under den sista
perioden innan denna kon-
vention trädde i kraft, ska
det tidigare beloppet fort-
sätta att betalas ut.

���xῢ�a

�x� �~���

�� 㠦��

�a㠦

��x�"�

�"�

�ܯ��~�

�x��~��`

�a㏣ ��x�"���.

period prior to the entry
into force of this Agree-
ment, the same amount of
pension as previously paid
shall continue to be paid.

Artikel 24

24

Article 24

�ndring av konventionen

䡧㩫㦮 ��䏶

Review of the Agreement

De avtalsslutande sta-

terna får när som helst
komma överens om att
ändra bestämmelserna i
denna konvention. En
sådan ändring får, efter ge-
mensam överenskommelse,
göras skriftligen.

�`�x�"��R㧦�� �}㩲�S��

�`

䡧㩫㦮

�`�x�

� �x��`���a

��㩫�~�ἶ

Ṳ㩫�~��� �"㠦 �~�㦮�~� ��
�~��. �}��~� ��㩫 ⡦��
Ṳ㩫�

�9�ܯ㦮

�~�㦮㠦

�~ � ㍲�`�~㹾㠦 㦮�~��
�`⬾�`�~ �� �~��.

The Contracting Parties

may agree at any time to
review and amend any of
the provisions of this
Agreement. Such revision
or amendment may, after
common agreement, be
made by written procedure.

Artikel 25

25

Article 25

Ikraftträdande

⹲䣾

Entry into Force

Denna konvention träder

i kraft den första dagen i
den tredje månaden efter
den månad då vardera av-
talsslutande staten från den
andra avtalsslutande staten
ska ha tagit emot en skrift-
lig underrättelse om att den
har fullgjort alla formali-
teter för att konventionen
ska träda i kraft. Detsamma
gäller om konventionen
ändras i enlighet med
artikel 24.

�`

䡧㩫�

�

�`�x�"��R㧦�

���}

�

�`�x�"��R㧦⪲��}

�`

䡧㩫㦮 ⹲䣾㠦 �~a㣪 �~�
⳾�S�

㣪�`�a

�a⬢�~��㦢�a

㍲�`�⪲

�9�⹱� �"㦮 ��㦢 �}}
�~�}

�"

㼁�}

�9�㠦

⹲䣾�"���.

䡧㩫�`

㩲24� 㠦

�~ �

��㩫�"�� �9�

Ṳ㩫�"���

�� �ܯ��~� �~㹾� �㣿
�"���.

This Agreement shall

enter into force on the first
day of the third month
following the month in
which each Contracting
Party shall have received
from the other Contracting
Party written notification
that it has complied with
all requirements for the
entry into force of this
Agreement. The same pro-
cedure shall apply if the
Agreement is revised or
amended according to
Article 24.

background image

27

SFS 2014:834

Artikel 26

26

Article 26

Giltighetstid och
uppsägning

�`㏣� �a ⹥ �:⬢

Period of Duration and
Termination

1. Denna konvention ska

gälla till och med den sista
dagen i den tolfte månaden
efter den månad då endera
avtalsslutande staten skrift-
ligen underrättar den andra
avtalsslutande staten om att
konventionen sägs upp.

1.

�` 䡧㩫� �`�� �~��

�`�x�"��R㧦�

���}

�

�`�x�"��R㧦㠦

�:⬢

㦮�R� ㍲�`�⪲ �9�`�~�
�"㦮 ��㦢 �`�a� �~�} �"���
�"㦮

�~��x

�9����

㥶䣾�~���.

1. This Agreement shall

remain in force and effect
until the last day of the
twelfth month following
the month in which written
notice of its termination is
given by either Contracting
Party to the other Contrac-
ting Party.

2. Upphör konventionen

genom uppsägning ska
dess bestämmelser fortsätta
att tillämpas på förmåner
som redan har beviljats. De
avtalsslutande staterna ska
komma överens om hur de
ska förfara med rättigheter
under förvärvande.

2.

�` 䡧㩫�` �:⬢�"���

�� 㠦��a �` 䡧㩫㠦 �~ �
䬾�S��"� �x� ���xῢ ⡦��
�x�㦮

��x㠦

��~�

ῢ���

�`㏣�"���.

�x�

�`�x�"��R㧦�� 䬾�S� 㭧�}
ῢ�� �⩾�~�� �~a㣪�~�
� ��� �~���.

2. If this Agreement is

terminated, rights regard-
ing entitlement to or pay-
ment of benefits acquired
under it shall be retained.
The Contracting Parties
shall make arrangements
dealing with rights in the
process of being acquired.

Till bekräftelse härav har

undertecknade, därtill
vederbörligen bemyn-
digade, undertecknat denna
konvention.

�`�R㦮

㯳� ⪲

�~a⧮

㍲�:㧦��

㩫�"��~�Ợ

ῢ�~��a

�a�a⹱�~a

�`

䡧㩫㠦 ㍲�: �~����.

In witness whereof, the

undersigned, being duly
authorized thereto, have
signed this Agreement.

Upprättat i två exemplar

i Seoul den 9 september
2013 på svenska,
koreanska och engelska,
vilka alla texter är lika
giltiga.

2013

�}a

9

9

�

㍲�}㠦㍲ �ܯ�!�~� 㩫�}�}
��㤾�`�`,

�~�ῒ�`

��`⪲

�

2

�㝿

㧧�}!�~����.

Done

in duplicate at

Seoul, on 9 September
2013, in the Swedish,
Korean and English
languages, each text being
equally authentic.

background image

28

SFS 2014:834

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Vid skiljaktiga tolk-

ningar av denna konven-
tion ska den engelska
texten gälla.

�x`㍳㦮

㹾�`�

�~��

�� , ��`�}�` � ㍶�~���.

In case of any divergence

of interpretation, the
English text shall prevail.

F�R KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

��㤾�`㢫ῒ 㩫�� �"�a��~��G

G

�"�a��~��

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF

SWEDEN

Ulf Kristersson

F�R REPUBLIKEN KOREAS REGERING

�"�~��ῒG

G

㩫��G

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

KOREA

G

Kim Kyou-hyun

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.