SFS 2007:370 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

070370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

5 §

2

Premiepensionsmyndigheten skall för varje kalenderår upprätta en

årsredovisning enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag. För denna redovisning skall följande bestämmelser i den lagen till-
lämpas:

– 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
– 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
– 2 kap. 1 § andra stycket om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsre-

dovisningen,

– 2 kap. 2 § om årsredovisningens delar m.m.,
– 3 kap. om balans- och resultaträkning,
– 4 kap. om värderingsregler,
– 5 kap. om tilläggsupplysningar,
– 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
– 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare för ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra el-
ler tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall myndigheten
även upprätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna
om sådan redovisning i 7 kap. 2–4 §§ lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena skall myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag skall avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som
anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten
som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direktör skall avse
myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Senaste lydelse 2000:199.

SFS 2007:370

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:370

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.