SFS 1991:1767

911767.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1767 Lag om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713);

Utkom från tryc ket

, •

den 20 december 1991

utfärdad den 5 deceinber 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)2

dels att i 1 kap. 1, 9 och 10 §§, 2 kap. 4, 8, 13 och 18 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap.

4, 7, 10, 14 och 15 §§, 6 kap. 4, 6, 7 och 9 §§, 7 kap. 9, 9 a, 10 a, 14, 17, 18
och 21 §§, 8 kap. 5 och 18 §§, 9 kap. 8 och 20 §§, 10 kap. 1 -3 och 6-8 §§,

11 kap. 1, 4 och 5 §§, 12 kap. 4, 6 och 13 §§, 14 kap. 2-7, 12, 20, 21, 26

och 27 §§, 15 kap. 2-6 §§, 18 kap. 4 och 6 §§ , 19 kap. 1-9 och 11-17 §§,
20 kap. 1, 2, 4 och 7 §§ samt 21 kap. 1 och 2 §§ ordet "försäkringsinspek­
tionen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "finansinspektionen" i

motsvarande form,

dels att 7 kap. 17 a § och 11 kap. 13 § skall ha följande lydelse.

3238

7 kap.

17 a §' Ett försäkringsbolag får enligt de förutsättningar som anges i

denna paragraf förvärva aktier eller andelar i företag som driver någon
form av finansiell verksamhet. Ett försäkringsbolag som är moderbolag till
ett bankbolag får inte vara dotterföretag till något annat företag än ett

bankbolag.

För förvärv av aktier eller andelar som, tillsammans med försäkringsbo­

lagets övriga aktier eller andelar i sa mma företag, motsvarar ett röstetal
som överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i

företaget krävs tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigan­

de, finansinspektionen. Om försäkringsbolaget ingår i en koncern, skall
första meningen tillämpas på koncernens samlade innehav. Vid beräk­

ningen av koncernens innehav skall dock, intill ett innehav motsvarande

fem procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar, bortses från

aktier och andelar som innehas av företag i konce rnen som driver någon

form av finansiell verksamhet eller av dotterföretag till sådana företag.

Tillstånd enligt andra stycket får ges endast om värdet av de förvärvade

aktierna eller andelama — tillsammans med det bokförda värdet av för­
säkringsbolagets sammanlagda innehav av aktier och andelar som kräver
tillstånd enligt andra stycket samt av vad som sk jutits till som aktiekapital

eller i an nan form i ett annat försäkringsbolag — inte överstiger summan

av

' Prop. 1991/92:18, NU 11, rskr. 30.

2 Senaste lydelse av

1 kap. 1§ 1984:1115

14 kap. 2 § 1987:1251

2 kap. 4§

"

14 kap. 6 § 1989:1081

3 kap. 2 § 1990:829

14 kap. 7§

4kap. 7§ 1987:466

14 kap. 20 § 1987:689

4 kap. 10 § 1990:1296

14 kap. 21 § 1989:1081

4 kap. 15 § 1989:832

14 kap. 26 §

6 kap. 6 §1987:643

14 kap. 27 §

7 kap. 9 § 1991:204

19 kap. 12 § 1984:1115

7 kap. 9a §1990:1305

20 kap. 2 § 1989:509

7 kap. 10 a § 1989:1081

21 kap. 1 § 1990:829

7 kap. 17 § 1991:1023

21 kap. 2 § 1984:1115.

10 kap. 3 §1990:1296

' Senaste lydelse 1991:1023.

¬

background image

A. för livförsäkringsbolag

SFS 1991:1767

1. eget kapital och garantikapital samt
2. fyra procent av

- försäkringstekniska skulder,

— återbäringsmedel och

— femtio procent av Övervärden i tillgångar,

B. för skadeförsäkringsbolag

1. eget kapital, gara ntikapital, regleringsfond för trafikförsäkring och ut­

jämningsfond,

2. sjuttio procent av

— skatteutjämningsreserv och

- återstående del av uppskovsbeloppet enligt lagen (1990:655) om

återföring av obeskattade reserver samt

3. fyra procent av

— försäkringstekniska skulder,

- säkerhetsreserv och

- femtio procent av övervärden i tillgångar.

För tillstånd krävs att förvärvet ingår som ett led i organisa^onen av

verksamheten.

11 kap.

13 § Koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen skall var

för sig utgöra ett sammandrag av moderbolagets och dotterföretagens

resultaträkningar och balansräkningar, upprättat enligt god redovisnings­

sed och med iaktt agande i tillämpliga delar av 2 § första s tycket och 4 —

10 §§. Bestämmelsen i 17 § första stycket bokföringslagen (1976:125) om

goodwill får dock tillämpas vid upprättande av koncernredovisningen.

Vid upprättande av koncemresultaträkningen skall en uppdelning i före­

kommande fall göras mella n å ena sidan i koncernen ingående svenska

livförsäkringsbolag jämte andra dotterföretag till dessa än försäkringsbolag
(livbolagsgruppen) och å andra sidan i koncerne n ingående övriga företag
(skadebolagsgruppen). Bo lag som driver rörelse enligt lagen (1989:1079)
om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder får dock redo­

visas i skadebolagsgruppen.

Koncemresultaträkningen skall utvisa koncemens årsresultat efter av­

drag för redovisad vinstutdel ning inom koncemen o ch avdrag eller tillägg

för ökning eller minskn ing av intemvinster under räkenskapsåret. Kon­

cembalansräkningen skall utvisa beloppet av fritt eget kapital eller an­

samlad förlust i koncemen efter avdrag för intemvinster. Med intemvinst
avses moderbolagets andel av vinst som uppkommit genom att en tillgång
överlåtits inom koncemen, i den mån inte tillgången därefter överlåtits till
köpare utanför koncemen eller tillgången förbmkats eller dess värde satts

ned hos det företag inom koncemen som förvärvat tillgången.

Om det med hänsyn till koncemens sammansättning eller av annat skäl

är förenat med syn nerliga svårigheter att vid koncemredo visningen i ett

visst hänseen de tillämpa första eller tredje stycket, får de undantag göra s

som förhållandena kräver. För sådana avvikelser skall en motiverad redo­

görelse lämnas i mo derbolagets förvaltningsberättelse.

3239

\

¬

background image

SFS 1991:1767

I förvaltningsberättelsen för ett moderbolag skall vidare i tillämpliga

delar lämnas sådana upplysningar om koncernen som avses i 11 §. Redo­

görelse skall lämnas för vilka metoder och värderingsprinciper som an­

vänts vid upprättandet av koncernredovisningen. Vidare skall uppges det

belopp som skall föras över till det bundna egna kapitalet från det fria egna
kapitalet i skadebolagsgruppen enligt årsredovisningarna för företag inom
denna.

Försäkringsbolag som är dotterföretag skall i förvaltningsberättelsen

ange namnet på moderbolaget och i förekommande fall dettas moderbo­

lag.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.