SFS 2017:230 Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2017:230 Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
170230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i
premiepensionssystemet;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens innehåll

1 §

I denna lag finns bestämmelser om Pensionsmyndighetens tillämpning

av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också bestämmel-
ser om Finansinspektionens tillsyn över myndigheten.

De grundläggande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens uppgifter

finns i socialförsäkringsbalken.

2 kap. Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningars omfattning

1 §

Pensionsmyndighetens försäkringstekniska avsättningar ska motsvara

det belopp som krävs för att myndigheten vid varje tidpunkt ska kunna upp-
fylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av
försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet.

De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara myndighetens ansva-

righet för

1. försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten

av avtalsperioden för löpande försäkringar i livförsäkringsrörelse (livförsäk-
ringsavsättning),

2. inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av dessa

samt återbäring som ska betalas men inte har betalats ut (oreglerade skador),
och

3. fondförsäkringar som pensionsspararna står placeringsrisken för (fond-

försäkringsåtaganden där pensionsspararen bär placeringsrisken).

Beräkning av livförsäkringsavsättning

2 §

Livförsäkringsavsättningen utgörs av det förväntade nuvärdet av de

framtida kassaflöden som kan uppkomma med anledning av premiepensions-
åtagandena. Den ska beräknas med en relevant riskfri räntestruktur.

1 Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197.

SFS 2017:230

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:230

3 §

Beräkningen av livförsäkringsavsättningen ska grundas på antaganden

om riskmått, räntesatser och driftskostnader som var för sig är ansvarsfulla,
tillförlitliga och objektiva.

Aktuarie

4 §

Den som ska utföra de försäkringstekniska utredningarna och beräk-

ningarna i premiepensionsverksamheten ska ha kunskaper i försäkrings- och
finansmatematik som är tillräckliga med hänsyn till uppgifterna. Utredning-
arna och beräkningarna ska göras under överinseende av en eller flera aktua-
rier, som ska ha den insikt och erfarenhet som krävs med hänsyn till omfatt-
ningen och arten av premiepensionsverksamheten.

3 kap. Skuldtäckning och investering av tillgångar

Skuldtäckning i försäkringsrörelse

1 §

Pensionsmyndigheten ska ha tillgångar för skuldtäckning som uppgår

till ett belopp som svarar mot försäkringstekniska avsättningar.

�verskottsmål

2 §

Pensionsmyndigheten ska, utöver tillgångar som krävs för skuldtäck-

ning enligt 1 §, ha tillgångar som uppgår minst till ett överskottsmål.

�verskottsmålet ska beräknas med utgångspunkt i verksamhetens omfatt-

ning och art och definieras i Pensionsmyndighetens försäkringstekniska rikt-
linjer.

Aktsamhet

3 §

Tillgångar ska investeras på ett aktsamt sätt enligt 4�8 §§.

Tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar

4 §

Tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar ska investe-

ras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandenas art och löptid.

Riskkontroll

5 §

Investeringar får endast göras i sådana finansiella instrument och andra

tillgångar vars risker Pensionsmyndigheten kan identifiera, mäta, övervaka,
hantera, kontrollera och rapportera.

Riskspridning

6 §

Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar ska göras så

att lämplig riskspridning uppnås. Samtliga tillgångar ska, med beaktande av
försäkringsåtagandena och förändringar i tillgångarnas framtida värde och av-
kastning, investeras så att betalningsberedskapen är tillfredsställande och den
förväntade avkastningen tillräcklig.

background image

3

SFS 2017:230

Derivatinstrument

7 §

Derivatinstrument får endast användas för att sänka risken eller för att i

övrigt effektivisera förvaltningen av myndighetens tillgångar och skulder.

Onoterade tillgångar

8 §

Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar som inte är

upptagna till handel på en reglerad marknad ska hållas på aktsamma nivåer.

Begränsning av innehav av aktier

9 §

Pensionsmyndigheten får inte förvärva så många aktier i ett svenskt

aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, att
röstetalet för dem tillsammans med myndighetens övriga aktier i samma bo-
lag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

4 kap. Riktlinjer och beräkningsunderlag

Försäkringstekniska riktlinjer

1 §

Pensionsmyndigheten ska upprätta och följa försäkringstekniska riktlin-

jer. Riktlinjerna ska innehålla principerna för hur

1. premier och förmåner bestäms,
2. försäkringstekniska avsättningar och överskottsmål beräknas,
3. försäkringar återköps,
4. återbäring till pensionsspararna och andra ersättningsberättigade förde-

las,

5. belopp som ska utbetalas bestäms,
6. konsolideringsnivån styrs, och
7. underskott täcks.
Med konsolideringsnivå avses kvoten mellan tillgångarnas marknadsvär-

den och fördelade förmånsvärden. Fördelade förmånsvärden utgör summan
av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad (allokerad) återbäring.

2 §

Försäkringstekniska riktlinjer ska ges in till Finansinspektionen senast

den dag de börjar användas.

Tillsammans med riktlinjerna ska det lämnas en redogörelse för de konse-

kvenser som riktlinjerna får för Pensionsmyndigheten samt för pensionsspa-
rarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

Första och andra styckena gäller också vid ändring av försäkringstekniska

riktlinjer.

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag

3 §

Ett försäkringstekniskt beräkningsunderlag ska komplettera och när-

mare precisera de principer som anges i försäkringstekniska riktlinjer enligt
1 §.

Beräkningsunderlaget ska åtminstone innehålla beskrivningar av
1. de beräkningsformler och metoder som används, och
2. de beräkningsparametrar som ingår i beräkningsformlerna.

background image

4

SFS 2017:230

Placeringsriktlinjer

4 §

Pensionsmyndigheten ska upprätta och följa placeringsriktlinjer. Rikt-

linjerna ska innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar och sär-
skilt redovisa principerna för placering av de tillgångar som svarar mot för-
säkringstekniska avsättningar.

5 kap. Redovisning

1 §

I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild redovisning för

premiepensionsverksamheten ingå. För denna redovisning ska följande
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
tillämpas:

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen,
� 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller hänvisning-

arna till bestämmelserna i 2 kap. 1�6 §§ årsredovisningslagen, med undantag
av vad som där sägs om balansräkning,

� 3 kap. i fråga om reglerna om resultaträkning,
� 4 kap. 1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna till bestäm-

melserna i 4 kap. 14 a�15 a §§ årsredovisningslagen,

� 4 kap. 2 § 12�14 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett försäk-

ringsföretags tillgångar,

� 4 kap. 4�9 §§ om värderingsregler,
� 5 kap. 1 § om noter m.m. med undantag av hänvisningarna till 5 kap. 3,

4, 8, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 28�30, 34, 36�45 och 48 §§ årsredovisningslagen,

� 5 kap. 2�5 §§ om noter m.m., och
� 6 kap. 2 och 3 §§ om förvaltningsberättelse och resultatanalys.
Om myndigheten företräder staten som ägare av ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller
tredje stycket årsredovisningslagen, ska myndigheten även upprätta en kon-
cernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om sådan redovisning i
7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena ska Pensionsmyndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som
sägs om intresseföretag ska avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande
som anges i 1 kap. 5 respektive 5 a § årsredovisningslagen, om myndigheten
företräder staten som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direk-
tör ska avse myndighetens chef.

2 §

Den särskilda redovisningen för premiepensionsverksamheten ska ges

in till Finansinspektionen så snart det kan ske och senast inom sex månader
från kalenderårets utgång.

6 kap. Tillsyn och ingripanden

1 §

Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssyste-

met ska stå under tillsyn av Finansinspektionen.

background image

5

SFS 2017:230

2 §

Pensionsmyndigheten ska lämna Finansinspektionen de upplysningar

om sin premiepensionsverksamhet som inspektionen begär.

3 §

Styrelsen och myndighetens chef ska vid den tidpunkt som Finans-

inspektionen bestämmer hålla Pensionsmyndighetens tillgångar, räkenskaps-
material och andra handlingar avseende premiepensionsverksamheten till-
gängliga för granskning av befattningshavare hos inspektionen eller av någon
annan som inspektionen har förordnat.

4 §

Finansinspektionen får sammankalla Pensionsmyndighetens styrelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid ett sådant styrelsesammanträde

som inspektionen har sammankallat och delta i överläggningarna.

5 §

Pensionsmyndigheten ska med avgifter bidra till att täcka kostnaderna

för Finansinspektionens verksamhet.

6 §

Finansinspektionen ska ingripa om

1. Pensionsmyndigheten har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,

eller andra författningar som reglerar myndighetens premiepensionsverksam-
het, eller enligt myndighetens försäkringstekniska riktlinjer, beräkningsun-
derlag eller placeringsriktlinjer,

2. de försäkringstekniska riktlinjerna eller beräkningsunderlaget inte längre

är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och arten av myndighetens
verksamhet, eller

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för behövlig riskutjämning.

7 §

Ingripande med stöd av 6 § sker genom

1. föreläggande att göra rättelse inom viss tid,
2. förbud att verkställa beslut, eller
3. anmärkning.

8 §

Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. Pensionsmyndigheten gör rättelse, eller
3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot Pensionsmyndigheten

och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

7 kap. Kompletterande bestämmelser för
försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet

Hantering av överskott

1 §

�verskott som uppstår i Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i

premiepensionssystemet ska tillföras pensionsspararna i form av återbäring.
�verskottsmedlen får tas i anspråk endast om det kan ske utan att det riskerar
myndighetens förmåga att betala ut de premiepensioner som pensionsspa-
rarna har rätt till. �verskottsmedlen ska tas i anspråk i en takt som främjar en
jämn utveckling av premiepensionerna över tiden.

Fördelningen av återbäringen mellan pensionsspararna ska göras med hän-

syn tagen till i vilken utsträckning de medel som förvaltas för varje pensions-
sparares räkning har bidragit till uppkomsten av överskottet.

background image

6

SFS 2017:230

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Information

2 §

Pensionsmyndigheten ska se till att pensionsspararna får tillgång till den

information de behöver för att ta till vara sin rätt i premiepensionssystemet.

8 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

2 kap. 1�3 §§,

2. vad som är tillräckliga kunskaper med hänsyn till uppgifterna för perso-

ner som utför de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna och
vad som avses med insikt och erfarenhet för aktuarier enligt 2 kap. 4 §,

3. användning av derivatinstrument enligt 3 kap. 7 §,
4. vad de försäkringstekniska riktlinjerna enligt 4 kap. 1 § ska innehålla,
5. vad en redogörelse enligt 4 kap. 2 § andra stycket ska innehålla,
6. vad det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 4 kap. 3 § ska

innehålla,

7. vad placeringsriktlinjer enligt 4 kap. 4 § ska innehålla, och
8. vilka upplysningar Pensionsmyndigheten ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 6 kap. 2 § och när dessa ska lämnas.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 6 kap.

5 §.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avvikelser och medge undantag i enskilda fall från de bestäm-
melser som anges i 2�4 kap. och 5 kap. 1 § första och andra styckena.

9 kap. �verklagande

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 4 § får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen i enskilda fall enligt denna lag får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Pensionsmyndigheten får överklaga Finansinspektionens beslut enligt

andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.
2. Genom lagen upphävs lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.