SFS 1999:393 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 1999:393 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
990393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

2 §

Följande bestämmelser i 7 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713),

och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, skall
gälla för Premiepensionsmyndighetens försäkringsverksamhet:

� 1 § om försäkringstekniska avsättningar,
� 2 § om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 3�8 a §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag,
� 9�11 §§ om placering av tillgångar som motsvarar försäkringstekniska

avsättningar, och

� 17 b § om användning av optioner och liknande finansiella instrument.
Bestämmelserna i 7 kap. 10 b, 10 c och 10 e §§ försäkringsrörelselagen

gäller dock bara för den del av verksamheten som avser tillhandahållande av
livräntor enligt 9 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension eller efterlevandeskydd enligt 10 kap. 1 § samma lag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall myndigheten anses som ett livförsäkringsbolag. Vad som sägs
om dotterföretag i 7 kap. 10 a § försäkringsrörelselagen skall avse företag i
vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller
tredje stycket samma lag, om myndigheten företräder staten som ägare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:98, bet. 1998/99:SfU12, rskr. 1998/99:247.

SFS 1999:393

Utkom från trycket
den 14 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.