SFS 2004:842 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2004:842 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
040842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

7 §

Premiepensionsmyndigheten skall se till att pensionsspararna får till-

gång till den information de behöver för att ta till vara sin rätt i premie-
pensionssystemet.

Informationen enligt första stycket skall samordnas med Försäkringskas-

sans information till de enskilda enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:842

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

7 §

Premiepensionsmyndigheten skall se till att pensionsspararna får till-

gång till den information de behöver för att ta till vara sin rätt i premie-
pensionssystemet.

Informationen enligt första stycket skall samordnas med Försäkringskas-

sans information till de enskilda enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:842

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.