SFS 1999:1308 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

991308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 § lagen (1998:710) med vissa

bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva avvikelser och medge undantag i det enskilda fallet från de bestäm-
melser som anges i 2 § första stycket samt 5 § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:12, bet. 1999/2000:SfU6, rskr. 1999/2000:99.

SFS 1999:1308

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.