SFS 2010:1272 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

101272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska ha
följande lydelse.

1 §

2

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska stå under till-

syn av Finansinspektionen.

I denna lag finns vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens tillämp-

ning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också be-
stämmelser om det närmare innehållet i Finansinspektionens tillsyn över
myndigheten. De grundläggande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens
uppgifter finns i socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2009:999.

SFS 2010:1272

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.