SFS 2018:9 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige / SFS 2018:9 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
180009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om bistånd till enskilda efter evakueringar till
Sverige;

utfärdad den 18 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde och syfte

1 §

Denna lag gäller när evakuerade ankommer till Sverige vid en konsulär

katastrofinsats enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

2 §

Syftet med lagen är att underlätta för den kommun i Sverige dit de eva-

kuerade ankommer (ankomstkommunen) att ge stöd och hjälp till de evakue-
rade utifrån kommunens ansvar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Bistånd till enskilda

3 §

När en kommun ger stöd och hjälp utifrån sitt ansvar enligt 2 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) till evakuerade i samband med ankomsten till
Sverige, får kommunen ge bistånd till de evakuerade utan föregående indivi-
duell prövning (nödvändigt bistånd). Ett sådant nödvändigt bistånd får inte
förenas med villkor om återbetalning.

Samverkan mellan kommuner

4 §

En kommun får hjälpa en ankomstkommun som ger stöd och hjälp till

evakuerade i samband med ankomsten till Sverige, om ankomstkommunen
begär sådan hjälp. En kommun som hjälper en ankomstkommun får även
lämna nödvändigt bistånd enligt 3 §.

Ersättning till kommuner

5 §

En kommun har efter ansökan rätt till ersättning av staten för skäliga

kostnader som är direkt hänförliga till det stöd och den hjälp som de evakue-
rade har fått i samband med ankomsten till Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättningen.

1 Prop. 2017/18:29, bet. 2017/18:SoU10, rskr. 2017/18:136.

SFS 2018:9

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

2

SFS 2018:9

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

�verklagande

6 §

Beslut enligt 5 § denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdom-

stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

YLVA JOHANSSON
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.