SFS 2019:508 Lag om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

SFS2019-508.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om behandling av personuppgifter i det fördelnings-

analytiska statistiksystemet för inkomster och

transfereringar

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag ska tillämpas vid Statistiska centralbyråns behandling av
personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster
och transfereringar (Fasit) som myndigheten förvaltar.

Lagen ska också tillämpas vid myndigheters behandling av personupp-

gifter i det urval som har lämnats ut enligt 9 §.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218)

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte lagen

(2001:99) om den officiella statistiken.

Personuppgiftsansvar
3 §
Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den.

Myndigheter som urvalet har lämnats ut till enligt 9 § är personuppgifts-

ansvariga för den behandling av personuppgifter som myndigheterna utför.

Ändamål
4 §
Personuppgifter får behandlas i Fasit och i det urval som har lämnats
ut enligt 9 § om det är nödvändigt för att

1 Prop. 2018/19:118, bet. 2018/19:FiU43, rskr. 2018/19:292.

SFS

2019:508

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

SFS

2019:508

2

1. simulera och beräkna effekter av befintliga och nya regelverk samt

andra förändringar inom skatte-, avgifts- och bidragssystemen och de offent-
liga välfärdstjänsterna, eller

2. ta fram statistik för analys av information inom skatte-, avgifts- och

bidragssystemen och de offentliga välfärdstjänsterna.

5 § Utöver vad som anges i 4 § får Statistiska centralbyrån behandla per-
sonuppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna förvalta
och utveckla Fasit.

Behandling av vissa kategorier av personuppgifter
6 §
Personuppgifter som avses i artikel 9.1 och artikel 10 i EU:s data-
skyddsförordning får inte behandlas i Fasit eller i det urval som lämnas ut
enligt 9 §.

Första stycket gäller dock inte uppgifter som avslöjar etniskt ursprung

eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa.

7 § Statistiska centralbyrån får behandla personnummer och samordnings-
nummer i Fasit.

Tillhandahållande av personuppgifter
8 §
Statistiska centralbyrån ska ta fram ett särskilt urval av personupp-
gifter i Fasit som inte direkt kan hänföras till en fysisk person för utlämnande
enligt 9 §.

9 § Urvalet enligt 8 § får på begäran lämnas ut av Statistiska centralbyrån
till Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen samt Regeringskansliet och
andra myndigheter under regeringen.

10 § När personuppgifter lämnas ut enligt 9 § får de förses med en beteck-
ning (löpnummer) som hos Statistiska centralbyrån kan kopplas till person-
nummer eller samordningsnummer, om det är nödvändigt för ändamålet
med mottagarens behandling.

En förteckning (kodnyckel) över löpnummer och personnummer eller

samordningsnummer får bevaras hos Statistiska centralbyrån i högst ett år.

Statistiska centralbyrån får i enskilda fall besluta om att en kodnyckel får

bevaras för längre tid.

Särskilda skyddsåtgärder
11 §
Uppgifterna i Fasit får inte sammanföras med andra uppgifter i syfte
att utröna en enskilds identitet. Detta gäller även uppgifter i ett sådant urval
som har lämnats ut enligt 9 §.

Den som bryter mot bestämmelsen i första stycket ska dömas för olovlig

identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är
belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall döms det inte till ansvar.

Begränsningar av vissa rättigheter
12 §
Artiklarna 16 och 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till
rättelse och rätten till begränsning av behandling av personuppgifter ska inte
tillämpas vid Statistiska centralbyråns behandling av personuppgifter som
omfattas av denna lag.

background image

SFS

2019:508

3

Bevarande och gallring
13 §
Personuppgifter i Fasit ska gallras när de inte längre behövs för något
av de ändamål som avses i 4 och 5 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter får
bevaras för arkivändamål eller för vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ARDALAN SHEKARABI
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.