SFS 2021:530 Lag om informationssamtal

SFS2021-530.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om informationssamtal

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller för sådana informationssamtal som avses i 5 kap.
3 a § socialtjänstlagen (2001:453) och som hålls med föräldrar som inte är
överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge.

Om en förälder begär informationssamtal, ska socialnämnden erbjuda

föräldrarna samtal.

Ansvarig kommun
2 §
Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för
att informationssamtal kan hållas.

3 § Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för
att avgöra var barnet är folkbokfört, ansvarar även socialnämnden i en
kommun där någon av föräldrarna är folkbokförd för att informationssamtal
kan hållas.

Om det kan antas att sekretess gäller också för de uppgifter som behövs

för att avgöra var föräldrarna är folkbokförda, ansvarar socialnämnden i den
kommun som en förälder väljer för att sådana samtal kan hållas. Detsamma
gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för
att avgöra var barnet och en förälder är folkbokförda och den andra föräldern
inte är folkbokförd i landet.

4 § Om barnet inte är folkbokfört i landet, ansvarar socialnämnden i en
kommun där någon av föräldrarna är folkbokförd för att informationssamtal
kan hållas.

Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att

avgöra var föräldrarna är folkbokförda, ansvarar socialnämnden i den
kommun som en förälder väljer för att sådana samtal kan hållas. Detsamma
gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för
att avgöra var en förälder är folkbokförd och den andra föräldern inte är
folkbokförd i landet.

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316.

SFS

2021:530

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:530

Tidsfrister och deltagande
5 §
Informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och senast inom
fyra veckor från begäran. Om det finns särskilda skäl, får socialnämnden
erbjuda en senare tid för samtalet.

6 § Socialnämnden ska erbjuda föräldrarna ett gemensamt informations-
samtal. Om det finns särskilda skäl för det, får socialnämnden i stället
erbjuda föräldrarna enskilda samtal.

Om någon av föräldrarna begär det, ska socialnämnden erbjuda

föräldrarna enskilda samtal.

Samtalens innehåll
7 §
I informationssamtalen ska föräldrarna få relevant information som
syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om
vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska också erbjudas samarbets-
samtal enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), om det
inte är olämpligt, och efter behov erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp
i annan form.

Samtalsintyg
8 §
Socialnämnden ska utfärda ett samtalsintyg till en förälder som har
deltagit i ett informationssamtal. Intyget ska innehålla uppgifter om

1. föräldrarnas namn och person- eller samordningsnummer,
2. vem som har deltagit i samtalet, och
3. när samtalet ägde rum.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.