SFS 2022:759 Lag om Fondtorgsnämnden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden / SFS 2022:759 Lag om Fondtorgsnämnden
SFS2022-759.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om Fondtorgsnämnden

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om Fondtorgsnämnden.

2 § Fondtorgsnämnden ska verka för att målen för premiepensionssyste-
met uppnås genom att förvalta premiepensionens fondtorg.

3 § Fondtorgsnämnden ska upphandla fonder till fondtorget för premie-
pensionen enligt lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premie-
pensionens fondtorg.

Fondtorgsnämnden ska ingå sådana fondavtal som avses i 1 kap. 3 § lagen

om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

4 § Fondtorgsnämnden ska granska att fondförvaltare och fonder löpande
uppfyller villkoren i fondavtalen.

Fondtorgsnämnden ska även regelbundet utvärdera fondförvaltarnas

förvaltning av medlen i de upphandlade fonderna.

5 § Fondtorgsnämnden ska fortlöpande förvalta premiepensionens fondtorg
enligt 64 kap. 3 a�3 c §§ socialförsäkringsbalken.

6 § Fondtorgsnämnden ska ta ut en avgift från de fondförvaltare som ger
in en anbudsansökan eller ett anbud i en upphandling enligt lagen
(2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg för att
täcka myndighetens kostnader för att granska och pröva anbudsansökan eller
anbudet.

Fondförvaltaren ska betala avgiften senast när anbudsansökan eller

anbudet ges in. Om fondförvaltaren inte gör detta, ska förvaltaren föreläggas
att betala avgiften inom en viss tid. Följer fondförvaltaren inte föreläggandet
ska anbudsansökan eller anbudet avvisas. Fondförvaltaren ska underrättas
om detta i föreläggandet.

Fondtorgsnämnden får, om det finns särskilda skäl, betala tillbaka hela

eller delar av avgiften.

7 § Fondtorgsnämnden ska ta ut årliga avgifter från de fondförvaltare som
Fondtorgsnämnden har ingått fondavtal med för att täcka sina kostnader för

1 Prop. 2021/22:179, bet. 2021/22:SfU24, rskr. 2021/22:330.

SFS

2022:759

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:759

1. upphandling av fonder enligt lagen (2022:760) om upphandling av

fonder till premiepensionens fondtorg, till den del kostnaderna inte täcks av
avgifter enligt 6 §, och

2. verksamhet enligt 4 § respektive 64 kap. 3 b och 3 c §§ socialförsäk-

ringsbalken som har anknytning till Fondtorgsnämndens verksamhet att
förvalta fondtorget.

Fondtorgsnämnden bestämmer när avgiften ska tas ut.

8 § Fondtorgsnämnden bestämmer hur avgifterna enligt 6 och 7 §§ ska
beräknas.

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

ARDALAN SHEKARABI
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.