SFS 2007:966 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

070966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2 Arbetsgivaravgifterna är 24,93 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

7,71 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

2,43 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 23,22 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

7,93 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

0,50 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut efter den 31 december 2007.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs

efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december
2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

2 Senaste lydelse 2006:1345.

3 Senaste lydelse 2005:829.

SFS 2007:966

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:966

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.