SFS 2008:1269 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

081269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2

Arbetsgivaravgifterna är 23,93 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av
1. sjukförsäkringsavgift

6,71 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

2,43 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 22,22 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

6,93 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

0,50 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut efter den 31 december 2008.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs

efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december
2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1

Prop. 2008/09:45, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.

2

Senaste lydelse 2007:966.

3

Senaste lydelse 2007:966.

SFS 2008:1269

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1269

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.