SFS 2015:474 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2015:474 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
150474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

2

dels att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 29 § och 3 kap. 18 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

29 §

3

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §,

om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som
arbetar med forskning eller utveckling.

Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte av-

ses sådan ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 §.

3 kap.

18 §

4

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av

avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av närings-

verksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av

näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt

65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 28 § 2015:179
3 kap. 15 a § 2015:179
rubriken närmast före 2 kap. 28 § 2015:179
rubriken närmast före 3 kap. 15 a § 2015:179.

3 Senaste lydelse 2013:961.

4 Senaste lydelse 2015:179.

SFS 2015:474

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:474

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap.

29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut
före ikraftträdandet.

Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i

den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden
1 augusti 2015�30 juni 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda pe-
riod ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsav-
giften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Pro-
centtalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att
övriga decimaler faller bort.

3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap.

18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före
ikraftträdandet.

Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap.

18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perio-
den 1 augusti 2015�30 juni 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda pe-
riod ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensions-
avgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procent-
talen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att öv-
riga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 re-

spektive såväl före som efter den 30 juni 2016 ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 30 juni 2016 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under re-
spektive tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen