SFS 1972:560

720560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

given Stockholms slott den 10 november 1972.

SFS 1972:560

Utkom från trycket

den 21 no v. 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, fu nnit gott förordna, att 11 kap. 2 §, 19 kap. 1 § och 22 kap.

1 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall ha nedan angivna

lydelse.

11 kap.

2 §2 Med inkomst av anställning avses den lön i penningar eller na­
turaförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres
dock icke från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön, som under ett år

ej uppgått till femhundra kronor.

Ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första stycket sägs

för arbete som försäkrad utfört för annans räkning utan att vara an­
ställd i dennes tjänst skall, om ersättningen under ett år uppgått till

minst femhundra kronor, anses såsom inkomst av anställning, såvida den

försäkrade och den som utgivit ersättningen varit ense därom; och skall

1 dylikt fall den förre anses såsom arbetstagare och den senare såsom

arbetsgivare.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn icke tagas till lön

eller annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken är
bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, i annat fall än då den

försäkrade sysselsatts vid skötseln av här i riket belägen fastighet eller i

rörelse som bedrives från här beläget fast driftställe. Vad i detta stycke

sägs skall icke gälla beträffande lön till svensk medborgare, såframt
svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk person,

^ Prop. 1972: 108, SfU 35, rskr 25 6.

2 S enaste lydelse 1970:186.

1269

¬

background image

SFS 1972: 560

svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande över den

utländska juridiska personen, enligt av riksförsäkringsverket godtagen

förbindelse har att svara för avgift till försäkringen för tilläggspension

enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från

främmande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller

från arbetsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts
och icke är svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla

beträffande lön till svensk me dborgare eller den som utan att vara svensk
medborgare är bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket

enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall

anses såsom arbetsgivare.

19 kap,

1 §3 Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga av­

gift dels till sjukförsäkringen, dels till försäkringen för tilläggspension.

Avgift till sju kförsäkringen utgår å summan av vad arbetsgivaren un­

der året till arbetstagare hos honom i penningar eller naturaförmåner i

form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där fall som avses i
3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för handen, annan ersättning

för utfört arbete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad

arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där

fall som avses i 11 kap. 2 § andra stycket är för handen, annan ersätt­

ning för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp

motsvarande det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med

det beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren un­
der året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit anställd
med full arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som

under året varit anställd i mindre omfattning, medräknas i motsvarande
mån. Genomsnittliga antalet arbetstagare beräknas med en decimal. Om

särskilda skäl föranleda därtill, må avgift beräknas på sätt som avviker

från vad nu sta dgats men som giver i huv udsak samma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor,

och ej heller till arbetstagares lön eller ersättning i vad den för år räk­
nat överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande bas­
beloppet. Vad gäller sjukförsäkringen skall vidare, där ej fall som avses

i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för handen, vid beräkning
av avgift bortses från arbetstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad

enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Såvitt angår försäkringen för

tilläggspension skall bortses från arbetstagare, som vid årets ingång
uppnått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare i fall då lön eller

annan ersättning till honom antingen enligt 11 kap. 2 § tredje eller
fjärde stycket icke räknas såsom inkomst av anställning eller, om ar-

1270

Senaste lydelse 1971; 943.

¬

background image

betstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bosatt härstä-

des, avser arbete utom riket.

Om redares avgift för lön till vissa sjöm än stadgas särskilt.

SFS 1972: 560

22 kap.

1 § Genom frivilliga avgifter skall försäkrad under de förutsättningar

och på de villkor Konungen bestämmer kunna hos riksförsäkringsver­

ket försäkra sig f�r erhålla nde av pension.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1973. De äldre bestämmelserna

i 11 kap. 2 § och 19 kap. 1 § gäller fortfarande beträffande sådan lön

eller annan ersättning för utfört arbete som avser tid före ikraftträdan­

det.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 10 november 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLING
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.