SFS 1974:526

740526.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:526

om ä ndring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

utkom f rän tr ycket

utfärdad den 7 juni 1974.

j""'

Kungl, Maj:t förordnar med riksdagen^ att 19 kap. 4, 6 och 7 §§ la­

gen (1962; 381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

4 § Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § skall utgå med tre och
åtta tiondels procent av det belopp, vara avgiften skall beräknas. In-

' Prop. 1974: 70, SoU 21 , rskr 26 8.

t 15-1

- Lagen omtryckt 1973: 908.

73�SFS 1974

¬

background image

; - t.-.

SFS 1974:52

flutna avgifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna i för­
hållande till deras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, in-

beräknat de utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525)
om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som
åvila kassorna, samt för förvaltning. Regeringen äger förordna, att viss
del av medlen skall ingå till en fond, benämnd allmänna sjukförsäk­

ringsfonden, vilken förvaltas enligt grunder som fastställas i enahanda

ordning.

I fråga om sådan arbetstagare hos redare som avses i 1 § första

stycket förordningen (1958: 295) om sjömansskatt beräknas avgiften

till sjukförsäkringen enligt procentsats som regeringen fastställer. Pro­

centsatsen skall för visst år utgöra bestämd andel av den i fö rsta stycket
angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot förhållandet mel­

lan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på svenska handels­
fartyg i medeltal för den 31 oktober under de tre år, som närmast före­
gått det år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid ej till far­

tyg med en bruttodräktighet understigande trehundra registerton. Pro­

centsatsen beräknas med två decimaler.

154

6 §⬢' Sjukförsäkringsavgift fastställes av riksförsäkringsverket efter

den allmänna försäkringskassans hörande. Sådan avgift beräknas for

helt år och utgår för varje avgiftspliktig med visst belopp i hela kronor,
varvid öretal bortfaller.

Avgiften skall vara avvägd så, att den i förening med andra medel

som äro tillgängliga för motsvarande ändamål förslår till bestridande

av den al lmänna försäkringskassans utgifter för sjukförsäkringsförmåner,
inberäknat de utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974:

525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,
som åvila kassan, samt till förvaltningskostnader och erforderlig fon-

dering.

Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen skall vara

lika stor för samtliga avgiftspliktiga försäkrade i landet. Den rörliga
delen skall utgöra en kvotdel av den försäkrades inkomst av förvärvs­
arbete det år avgiften avser. Vid fastställande av denna kvotdel skall

beaktas om inkomsten härrör från anställning eller från annat förvärvs­

arbete. Härrör inkomsten från annat förvärvsarbete än anställning
skall även beaktas om karenstid gäller för sjukpenningförsäkringen.

Vid beräkning av inkomst enligt tredje stycket gälla bestämmelserna

i 3 kap. 2 § i tillämplig a delar. Hänsyn tages dock ej till lön eller annan

gottgörelse som utgör beskattningsbar inkomst enligt förordningen

(1958: 295) om sjömansskatt eller enligt 1 § 2 mom. nämnda förordning
skattepliktig dagpenning.

Försäkrads sjukförsäkringsavgift må icke överstiga ett belopp mot­

svarande en tiondel av hans till statlig inkomstskatt beskattningsbara

inkomst vid taxering året närmast efter det år avgiften avser.

7 § Statsbidrag utgår för varje år med en tredjedel av allmän för­
säkringskassas utgifter för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de utgif­

ter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om ersättning
^ Se naste lydelse 1974: 300.

¬

background image

för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kassan, samt

SFS 1974: 526

för förvaltning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.