SFS 1974:775

740775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:775 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1962: 381) om allmän förs äkring;

utfärdad den 6 december 1974.

den 17 d cc. 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1962: 381)

om allmän försäkring-

dcls att 19 kap. 6 P skall upphora att gälla,

dels att 19 kap. 2, 4, 7 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1624

19 kap.

2 § Försäkrad, som vid utgången av visst år är inskriven hos allmän
försäkringskassa och ej fyllt sextiosju år och ej heller för december må­

nad samma år åtnjutit ålderspension eller förtidspension enligt denna

lag, skall för nämnda år erlägga sjukförsäkringsavgift under förutsätt-

1 Prop. 1974: 132, SfU 33, rsk r 331.

- Lagen omt ryckt 1973:908.

3 Se naste lydelse 1974: 526.

¬

background image

ning att han under året haft inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3

SFS 1974: 775

kap.2 §.

Vid ber äkning av avgift enligt första stycket äger 3 § andra och fjärde

styckena samt 11 kap. 4 § motsvarande tillämpning.

4 §⬢' Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift
enligt 2 § skall utgå med sju procent av det belopp, varå avgiften skall
beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt 11 kap.

7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäkringen

enligt 3 kap. 11 § gäller med karenstid, beräknas dock avgift enligt 2 §

efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande, myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undan­

tagandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. Influtna
avgifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande

av deras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de
utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om ersätt­

ning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kas­

sorna, samt för förvaltning, till den del utgifterna icke täckas av statsbi­
drag enligt 7 §. För reglering av över- och underskott skall finnas en

fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfonden. Regeringen fastställer
grunderna för överförande av medel till och från fonden.

I fråga om sådan arbetstagare hos redare som avses i 1 § första styc­

ket förordningen (1958: 295) om sjömansskatt beräknas avgiften till
sjukförsäkringen enligt procentsats som regeringen fastställer. Procent­
satsen skall för visst år utgöra bestämd andel av den i första stycket an­
givna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot förhållandet mellan
antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på svenska handelsfartyg

1 medeltal för den 31 oktober under de tre år, som närmast föregått det

år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid ej till fartyg med en

bruttodräktighet understigande trehundra registerton. Procentsatsen be­
räknas med två decimaler.

7

Statsbidrag utgår för varje år med en fjärdedel av allmän försäk­

ringskassas utgifter för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de utgifter

för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om ersättning för

viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kassan, samt för

förvaltning.

10

Om debitering och uppbörd av sjukförsäkringsavgifter och av­

gifter till folkpensioneringen enligt 2 och 3 §§ stadgas i uppbördslagen.

Har försäkrad, som ar pliktig att erlägga sjukförsäkringsavgift enligt

2 § eller avgift till folkpensioneringen enligt 3 §, avlidit skall 75 § 1 mom.

kommunalskattelagen (1928: 370) äga motsvarande tillämpning beträf­
fande befrielse från skyldighet att erlägga sådan avgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

2. �ldre bestämmelser äger alltjämt tillämpning beträffande avgift

*' Senaste lydelse 1974: 526,

" Senaste lydelse 1974: 526.

" Senaste lydelse 1974; 510. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphä vs.

1625

¬

background image

SFS 1974: 775

som belöper på tid före ikraftträdandet. Vid tillämpning av bestämmeF
serna i 19 kap. 6 § tredje stycket angående sjukförsäkringsavgift för in­
komst av anställning skall därvid hänsyn ej tagas till inkomst från en
och samme arbetsgivare, som under ett år ej uppgått till 500 kronor.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.