SFS 1976:77

760077.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:77

Lag

Utkom från trycket

den 30 mars 1976

om ändring i lagen (1962: 381) om a llmän försäkring;

utfärdad den 11 mars 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 11 kap. 3§ och 19 kap. 1§

lagen (1962: 381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

11 kap.

3 §⬢' Med inkomst av annat förvärvsarbete avses

a) inkomst av här i riket bedriven rörelse;

b) inkomst av här belägen jordbruksfastighet, som brukas av den för­

säkrade;

c) ersättning i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller

bostad för arbete för annans räkning; samt

d) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954: 243) om yrkesskade­

försäkring- eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författ­
ning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen
träder i stället för inkomst som ovan nämnts;

allt i den mån inkomsten icke enligt 2 § är att hänföra till inkomst av

anställning.

Till inkomst som avses i första stycket a) och b) räknas även sådan

inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet, som enligt punkt 13 av an­
visningarna till 32 § eller anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen
(1928; 370) taxeras hos försäkrad, om den försäkrade varit verksam i
förvärvskällan i ej blott ringa omfattning.

Har inkomst som avses i första stycket a), b) eller c) icke uppgått till

femhundra kronor för år, tages den ej i b eräkning.

19 kap.

1

Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga

socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och för­
säkringen för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgår å sum­

man av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i pen­

ningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom

lön eller, där fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för
handen, annan ersättning för utfört arbete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad

arbetsgivaren under aret till arbetstagare hos honom i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där
fall som avses i 11 kap. 2 § an dra stycket är för handen, annan ersättning

för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp motsva­
rande det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med det

beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under

1)8

' Prop. 1975/76; 77, SkU 27, rskr 170.

2 Lagen omtryckt 1973: 908.

^Senaste lydelse 1974: 510.

^Senaste lydelse 1975; 1160,

/

¬

background image

året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit anställd med

SFS 1976: 77

full arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som under

året varit anställd i mindre omfattning, medräknas i motsvarande man.

Det antal arbetstimmar per år som i a llmänhet skall anses motsvara full

arbetstid fastställes av regeringen efter förslag av riksförsäkringsverket.

Genomsnittliga antalet arbetstagare beräknas med en decimal. Om sär­

skilda skäl föranleda därtill, mä avgift beräknas på sätt som avviker

från vad nu stadgats men som giver i hu vudsak samma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf .skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor.
Vad gäller sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare bortses

från arbetstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om
yrkesskadeförsäkring, eller, där fråga är om arbete som utförts för

annans räkning utan att anställning förelegat, frän arbetstagare som

varit bosatt utomlands och utfört arbetet utom riket. Såvitt angår för­

säkringen för tilläggspension skall hänsyn icke tagas till arbetstagares

lön eller ersättning i vad den för är räknat överstiger sju och en halv

gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Såvitt angår försäk­
ringen för tilläggspension skall vidare bortses från arbetstagare, som

vid årets ingång uppnått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare i

fall då lön eller annan ersättning till honom antingen enligt 11 kap. 2 §

tredje eller fjärde stycket icke räknas såsom inkomst av anställning eller,

om arbetstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bosatt här-

städes, avser arbete utom riket.

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet

för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del

lönen motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare
äger uppbära enligt 3 kap. 16 §. Avgift erlägges ej heller för lön som
arbetsgivare utgivit till barn för arbete utfört i hans förvärvsverksamhet

i de fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen eller för er­

sättning för vilken bevillningsavgift erlagts enligt lagen (1908: 128 s, 1)
om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om beräkning av inkomst och avgift för tid från och med den

I januari 1976.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

119

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.