SFS 1977:283

770283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:283

Lag

Utkom frAn tr ycket

den 31 maj 1977

3 I

om äodrmg i lagen (1959:552) om nppbörd av vissa avgif­
ter enligt lagen om ailmän försäkring, m. m.;

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrives att 1 och 2 §§ lagen (1959:552) om

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.'^ skall ha
nedan angivna lydelse.

1 §" Angående debitering och uppbörd av avgifter från arbetsgivare en­

ligt lagen (1962 : 381) om allmän försäkring, lagen (1976: 380) om arbetsska­
deförsäkring, lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, lagen
(1970:742) om lönegarantiavgift, lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift
samt lagen (1973:372) om arbetsgivaravgift till a rbetslöshetsförsäkringen

och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall gälla vad nedan stadgas.

2

I denn a lag förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § första

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första s tycket, skal!

beräknas för arbetsgivaren;

utgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebite-

ringen för nästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller eljest

erlägges i avräkni ng på slutlig avgift;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan prelimi­

när avgift avräknats från slutlig avgift;

tillkommande avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäkringen,

folkpensioneringen, försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeför­
säkringen samt för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkring och det

kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön enligt denna lag förstås jäm­
väl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andr a stycket sista punkten och

11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962; 381) om allmän försäkring anses så­

som inkomst av anställning. Vad nu sag ts äger dock icke tillämpning i fall
där ersättningen utgått till utoml ands bosatt person och avser arbete utom

riket eller där bevillningsavgift erlagts enligt lagen (1908; 128 s. 1) om be­
villningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

1 fråga om inkomst från fåmansföretag skola föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) äga motsvarande

tillämpning vid beräk ning av avgiftsunderlag.

748

' Prop. 1976/77:64. SfU 21, rskr 201.

2 Lagen omtryckt 1 974: 938. Senaste lydelse av lagens rubrik 19 74: 938.

^ �n dringen innebär bl. a. att andra stycket upp hävs.

Senaste lydelse 1976:1098.

¬

background image

f Vad i 19 kap. 6 § lage n om allmä n försäkring föreskrives om avgift som

SFS 1977:283

där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som uppbäres en­
ligt förevarande lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977 och tillämpas i fråga om arbets­

givaravgift som belöper på tid från och med d en 1 januari 1977. �ldre be­

stämmelser gäller fortfarande i fråga om dels avgift för år 1976 eller tidigare

år till obligatorisk f örsäkring enligt lagen (1954: 243) om yr kesskadeförsäk­

ring. dels avgift för frivillig försäkring enligt nämnda lag.

2. Arbetsgivaravgift till annat än arbetsskadeförsäkringen skall utan

hinder av att lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring upphör att gälla
vid utgå ngen av juni 1977 debiteras och uppbäras som om nämnda lag och

förekommande h änvisningar till den na i and ra bestämmelser om arbetsgi­

varavgifter hade gällt under hela år 1977.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.