SFS 1979:652

790652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i l agen (1959:552) om uppbörd av vissa

avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

utfärdad den 7 juni 1979.

Enltgt r iksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1959:552) om

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.^ skall ha

nedan angivna ly delse.

2

1 denna lag förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § fö rsta

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket, skall

beräknas för arbetsgivaren;

iitgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebite­

ringen för n ästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller eljest

erlägges i avräkn ing på slutlig avgift;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan prelimi­

när avgift avräknats från slutlig avgift;

tillkommande avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

om debitering fa ttat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäkringen,

folkpensioneringen, försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeför­

säkringen samt för arbetarskyddsavgift och arbetsgivaravgift till arbetslös­

hetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön en­
ligt denna lag förstås jämväl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andra

stycket sista punkten och 11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om

SFS 1979:652

Utkom från trycket

den lOjuli 1979

' Prop. 1978/79: 202, SfU 25, r skr 409.

^ Lagen omtryckt 1974:938. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938.
^ Senaste lydelse 1979:188 .

1667

¬

background image

SFS 1979:652

allmän försäkring anses såsom inkomst av anställning. Vad nu sagts ä^ef
dock icke tillämpning i fall där ersättningen utgått till utomlands bosatt

person och avser arbete utom riket eller där bevillningsavgift erlagts enligt

lagen (1908; 128 s. i) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät­

tigheter.

I fråga om inkomst från fåmansföretag skola föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) äga motsvarande

tillämpning vid beräkning av avgiftsunderlag.

Vad i 19 kap. 6 § lagen om allmän försäkring föreskrives om avgift som

där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som uppbäres en­

ligt förevarande lag.

Med l änsrätt förstås i denna lag även den mellankommunaia skatterät­

ten, om inte annat framgår av omständigheterna.

Vid tillämpning av denna lag skall såd ant bidrag som a vses i I i kap. 2 §

första stycket m) lagen om allmän försäkring anses som lön och den som

utgivit bidraget som arbetsgivare.

4 §" Vid bes tämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som framgår
av de i 1 § angivna förfat tningarna gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil skall uppskattas

efter regler, som fastställas av regeringen eller efter regeringens bemyndi­
gande av riksförsäkringsverket. Värdet av bilförmån skall bestämmas en­

ligt schablon på grundval av genomsnittliga faktiska kostnader för innehav

av bilar i olika pris- och årsklasser vid en årlig körsträcka i privat bruk om

I 000 mil. Vad angår naturaförmån i form av kos t och bostad åt arbetstaga­

re, som avses i I § första stycket lagen om sjömansskatt, skall dock värdet
beräknas efter de grunder, enligt vilka motsvarande naturaförmåner till

ombordanställt manskap som erlagt sjömansskatt värderas vid bestäm­

mande av pensionsgrundande inkomst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sin lön bes trida i an­

ställningen, må göras i den mån riksförsäkringsverket så medgiver. Sådant

medgivande må lämnas endast om kostnaderna beräknas uppgå till minst

en tiondel av lönen samt må avse arbetstagare i viss ve rksamhet eller, efter
framställning av arbetsgivare, viss eller vissa arbetstagare.

Ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civilför­

svarslagen (1960:74) skall i den mån ersättningen utgör eller motsvarar

dagpenning icke beaktas vid bestä mmande av avgiftsunderlag.

Denna lag t räder i kraft den 1 januari 1980.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgift som belöper på

tid före ikraftträdandet.

På regeri ngens vägnar

GABRIEL ROMANUS

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

1668

Senaste lydelse i977:1042.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.