SFS 1984:948

840948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:948

Utkom från trycket

den 20 december 1984

Lag

om ändring i lagen (1984:670) om ändring i lagen

(1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 4 lagen (1981:6 91) om

socialavgifter, i den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1984:670)
om ändring i n ämnda lag, skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.
4 § Vid bestämm ande av avgiftsunderlaget skall bo rtses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledni ng av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar

sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3
kap. 16 § eller 4 kap. 20 § lagen (1962:381 ) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

(1908:128) om bevillningsavgifter för sä rskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för ar bete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fa ll avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbete t som ar­

betstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket ci vil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del den na

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän

försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i ski ljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 4 eller 5 § lagen

(1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i

Sverige inte utgör skattepliktig intäkt.

Bestämmelsen i första st ycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna ka n

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som re ge­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verk samhet.

2016

' Prop. 1984/85:76, SkU 22, rskr 70.

¬

background image

I fråga om inkomst från fämansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av

SFS 1984:948

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas vid be­
stämmande av avgiftsunderlaget.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.