SFS 1985:408

850408.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:408

om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av

utkom från trycket

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om

den isjuni i985

allmän försäkring;

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs att 4§ lagen (1959:551) om beräk­

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

4

Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil till arbetstagare,

som skall betala sjömansskatt, skall uppskattas i enlighet med vad som

föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Värdet av bilförmån skall uppskattas enligt de grunder som gäller för

värdering av förmånen vid uppbörd av arbetsgivaravgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter. Vad nyss sagts gäller också beträffande

förmån av kost, bostad eller bil i f all som avses i 3 § första stycket.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån

kostnaderna, minskade med erhål len kostnadsersättning, överstiger tretu­

sen kronor.

Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angående be­

räkning av s ådan inkomst av anställning, som enligt lagen (1947 :576) om

statlig inkomstskatt hänförs till intäkt av jordb ruksfastighet eller intäkt av

rörelse.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av en

viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

' Prop. 1984/85: 180, SkU 60, rskr 375 .

^ La gen omtryckt 19 76; 1015.

Senaste lydelse av lag ens rubrik 1976 : 1015.

^ Senaste lydelse 1984; 672.

1041

¬

background image

SFS 1985:408

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande vid beräkning av pensionsgrundan de inkomst för år 1985 eller

tidigare år.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.