SFS 1986:1388

861388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1388

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

utkom från trycket

socialavgifter från arbetsgivare;

den 3o december i986

utfärdad den 18 decembe r 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

dels att i 7, 9, 11, 15, 23, 26, 27, 30, 32 och 54 §§ ordet " länsstyrelse" i

olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsskattemyndighet" i motsva­

rande form,

dels att 5, 52 och 56 §§ ska ll ha följande lydelse.

5

En naturaförmån i form av kost, bostad eller bil skall tas upp till det

värde som avses i 8 § andra och tredje styckena uppbördslagen (1953:272).

52 § Beslut av länsskattemyndighet får överklagas bara i den mån beslu­

tet gäller förseningsavgift, restavgift, tilläggsavgift, restitution eller av-

kortning. �verklagandet skall göras hos kammarrätten.

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den

tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut

enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. Beslut enligt 6 § tredje stycket
eller 19 § andra stycket får dock inte överklagas.

'Prop. 1986/87:46 och 47, SkU 19, rskr. 101 .

^ �ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

2371

¬

background image

SFS 1986:1388

56 § Det förhållandet att ett beslut enligt denna lag har överklagats eller

att ansökan om omprövning har ingetts inverkar inte på skyldigheten att

betala det belopp som beslutet avser.

�ndras eller upphävs ett beslut, på vilket utmätning eller annaji verkstäl­

lighet har följt hos arbetsgivaren, skall verkställigheten såvitt möjligt åter­

gå.

En åtgärd enligt den na lag skall verkställas oavsett att det beslut eller

utslag som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den I januari 1987.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.